หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก)

รุ่นที่ 11

 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2019-06-11 16:19:24 ย้อนกลับ