การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก)

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

15902

ภญ.สุรีย์ รอดทอง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

15124

ภญ.อนินทร์ อัครพันธุ์พงศ์

รพ.บ้านฝาง

2

15094

ภญ.สุวรรณี สุวรรณราช

โรงพยาบาลเวียงเก่า

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

15094

ภญ.สุวรรณี สุวรรณราช

โรงพยาบาลเวียงเก่า


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

4

18610

ภก.ปิยะ พลไกรษร

โรงพยาบาลเชียงยืน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

33644

ภญ.ภัทรภร สุวัฒนสุข

รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

19933

ภก.วิมุติ อุทะกัง

โรงพยาบาลโนนสะอาด

2

31358

ภญ.สุกุสรา โพนสิงห์

รพ.มหาราชนครราชสีมา

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

22226

ภญ.อมราพักตร์ สารกุล

รพ.สุรินทร์

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

16807

ภญ.ทัศนียา อินทรกำแหง

โรงพยาบาลบ้านฝาง


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

2

26024

ภก.วิชัย อ่อนสะอาด

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

32031

ภญ.นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

โรงพยาบาลสกลนคร

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

4

26595

ภก.กีรติพงษ์ บุญสงค์

โรงพยาบาลรัตนบุรี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

   ย้อนกลับ