ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ทักษิณ ชาวดร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลโนนสะอาด

สมบูรณ์

2

ภญ.ศรืนธรณ์ อุทัยธวัช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าปลา

สมบูรณ์

3

ภญ.ณัฐณิชา ทิพย์ลุ้ย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรอน

สมบูรณ์

4

ภญ.วันวิภา เลิศวิทยากรณ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

5

ภญ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

6

ภญ.จุฑาทิพย์ บุญอะรัญ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.เกษตรวิสัย

สมบูรณ์

7

ภญ.นภัสสรณ์ พิริยศิรนนท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.หนองหญ้าไซ

สมบูรณ์

8

ภญ.วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ. รามาธิบดี

สมบูรณ์

9

ภญ.ชุติมา สันตินิภานนท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางจาก

สมบูรณ์

10

ภญ.สิริยาพร วณิชชากร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

11

ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสระใคร

สมบูรณ์

12

ภญ.ระวิวรรณ ใจจา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอยหล่อ

สมบูรณ์

13

ภญ.มิ่งขวัญ จองชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

14

ภญ.สุวัสวรา อุดมเกษตรรัตน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลทับสะแก

สมบูรณ์

15

นางสาวกุศลิน การะหงษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.อมก๋อย

สมบูรณ์

16

ภก.พงศธร คันธา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลี้ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

สมบูรณ์

17

ภญ.ดวงกมล เหลื่อมทองหลาง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

สมบูรณ์

18

ภญ.สัจจาภรณ์ ทองใบ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพร.สว่างแดนดิน

สมบูรณ์

19

ภญ.นภาพักตร์ โยธารักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

20

ภญ.ชุติมณฑน์ อินทรช้าง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

21

ภญ.รณิดา เดชะ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

22

ภก.ชัยยุทธ ศรีแก้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

23

ภญ.ธนาภรณ์ ชูเมียน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์

สมบูรณ์

24

ภญ.ชญาดา อินทร์จำนงค์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

25

นางสาวอนุสรา เครือนวล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

26

ภญ.ขวัญชนก ทับปะระ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

27

ภญ.นิตยา ชินกุลกิจนิวัฒน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

28

ภญ.หนึ่งฤทัย คำเงิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

สมบูรณ์

29

ภก.อริยะ วัฒนชัยสิทธิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

30

ภญ.วิรัณภัทร์ รัฐโชติรุ่งฉัตร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางจาก

สมบูรณ์

31

ภก.ยศยง กองอุดม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

32

ภญ.ชนัฎตา วิเศษสิงห์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ลำปาง

สมบูรณ์

33

ภญ.จารวีกร เสริมรัมย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

34

ภก.กิตติพัฒน์ ทวีพันธ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

35

ภก.กิตติศักดิ์ ตุงชีพ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

สมบูรณ์

36

ภญ.ปริศนา ก้อนโฮม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

37

นางสาวจริยา ทรงรัก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ีรพ.มวกเหล็ก

สมบูรณ์

38

ภญ.กุลวดี ศุภนรากร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ศูนย์ขอนเเก่น

สมบูรณ์

39

ภญ.ปวิตรา บุญชรัสมิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

40

ภญ.สกาวรัตน์ แสงศรีจันทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ทุ่งหัวช้าง

สมบูรณ์

41

ภญ.สุพัตรา แก้วมา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

42

ภญ.เดือนเพ็ญ บุตรพิชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

43

ภก.สิทธิชัย สนิทกลาง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

44

ภก.ศาศวัต ตันตาปกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชำนิ

สมบูรณ์

45

ภญ.พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขมาก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

46

ภญ.ณัฐณิชา รัตนชัยสิทธิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สุภชัยฟาร์มาซี

สมบูรณ์

47

ภก.เสถียร สิทธิเวช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

48

ภก.อัฏฐเศรษฐ์ กันสืบ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

49

ภญ.วรรณิศา ทะยะราษฎร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

50

ภญ.มัทนา สรรพฤษสิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

51

ภญ.พนมพร ศรีบัวรินทร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ภูเรือ

สมบูรณ์

52

ภญ.ปุณยวีร์ ติใหม่

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

53

ภญ.ศิริวรรณ รุ่งโรจน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.นางรอง

สมบูรณ์

54

ภญ.มีนา บุญพรหมมา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

55

ภก.โสมนัส ศิริจารุกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชบุรี

สมบูรณ์

56

ภก.นิคม สิทธิไกรพงษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตาล

สมบูรณ์

57

ภญ.กาญจนา ไชยประดิษฐ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมบูรณ์

58

นางเพชรศิริ ตรันเจริญ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.กมลาไสย

สมบูรณ์

59

ดร.ณัฐ นาเอก

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สมบูรณ์

60

ภญ.กุลภัสสร์ พฤกษะวัน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม รพร.นครไทย

สมบูรณ์

61

ภญ.เฟาซียะห์ อาแซ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.สุไหงปาดี

สมบูรณ์

62

ภญ.จิดาภา คำศักดิ์ดา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.มัญจาคีรี

สมบูรณ์

63

ภญ.อริศรา คำคูณมงคล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

64

ภญ.อธิติยา ทรัพย์สอน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

65

ภญ.พลอยไพลิน คูณกระโทก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมพวง

สมบูรณ์

66

ภญ.มณฑิรา อินทพิบูลย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

67

ภญ.พิชญา พลขยัน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

สมบูรณ์

68

ภญ.ฉัตรฤทัย สายอ๋อง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหัวหิน

สมบูรณ์

69

ภก.วิริยะ ยังพัธนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

70

ภญ.ธิดารัตน์ ศิริมาศกูล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

71

ภญ.มัณฑนา สีตะระโส

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิงห์บุรี

สมบูรณ์

72

ภญ.จงกลนี ดำรงรัตน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรักษ์สกล

สมบูรณ์

73

ภญ.สุพรทิพย์ จรัสกรวงศ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.บ้านไผ่

สมบูรณ์

74

ภญ.ผุสดี สุขประเสริฐ สุขประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

75

ภญ.ธัญนันท์ เดชานุภาพฤทธา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

76

ภก.ธเนศ ไชยบิน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

77

ภญ.วณิชยา อิ่มหนำ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

78

ภก.ปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

79

ภญ.พิชญาภา สีกา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกุดชุม

สมบูรณ์

80

ภก.ณัฐภัทร์ เมฆขลา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลพร้าว

สมบูรณ์

81

ภญ.จุฑารัตน์ วัชรสุวรรณเสรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

สมบูรณ์

82

ภญ.จีรภา คลังแสง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คลีนิกสมองนายแพทย์ธนากร

สมบูรณ์

83

ภญ.จิดาภา เอื้อตระการวิวัฒน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหาด

สมบูรณ์

84

ภญ.ปารดา นนทกุลวิวัฒน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอ่างทอง

สมบูรณ์

85

ภญ.จิราวรรณ วิลาสลิขิต

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

86

ภก.อรรถพล สุวรรณผล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลผักไห่

สมบูรณ์

87

ภญ.ณัฐมนต์ ตอพล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

88

ภก.ณัฐพล ไพศาลพันธุ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

89

ภญ.พัชรีวรรณ สิงห์คำ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ชาติตระการ

สมบูรณ์

90

ภญ.ณัฏฐา ขันธุปัทม์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

91

ภญ.รุ่งนภา พิมโพธิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

92

ภก.ชนะพล ป้อมสุวรรณ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

93

ภญ.วิภาวี เวชกูล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

94

ภญ.จุฑามาศ ทัตติยานันท์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

95

ภญ.จิรายุ มณีกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

96

ภก.ณัฐนันท์ จิรวงศธร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลปางมะผ้า

สมบูรณ์

97

ภญ.ชนาภา เลิศศิริวรกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.บุรีรัมย์

สมบูรณ์

98

ภญ.สุภาวิณี โกอินต๊ะ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

99

ภญ.มณฑกานต์ พ่อค้า

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

100

ภญ.กานต์ชนก สุรนารถ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าวุ้ง

สมบูรณ์

101

ภญ.ศันศนีย์ ลิ้มพงศานุรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

102

ภก.อำนาจ กันเพชร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

สมบูรณ์

103

ภญ.ศิรินทิพย์ ม่วงประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

104

ภญ.จิดาภา ปินะเก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

105

ภญ.บุษกร คำวะรัตน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

สมบูรณ์

106

ภญ.ปรียาภรณ์ บัววัจนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

107

ภญ.สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

108

ภก.สุภาวดี รอดหยู่

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

สมบูรณ์

109

ภก.กฤษณะ ทองกลาง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลครบุรี

สมบูรณ์

110

ภญ.วนัญญา จันทร์ประจักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

111

ดร.สุธิดา บุญสม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สมบูรณ์

112

ภญ.สุทธิวัลย์ ใจปันธิ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงคำ

สมบูรณ์

113

ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สมบูรณ์

114

ภญ.ภัทรานุช เศรษฐสิงห์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

115

ภญ.จารุวรรณ ก้องเกียรตินคร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

116

ภญ.พจนาท ยางธิสาร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.นาแก

สมบูรณ์

117

ภญ.จิราวรรณ สอดโคกสูง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

สมบูรณ์

118

ภญ.พีรประภา นันต๊ะโส

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

119

ภก.พงศธร ชิงชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

120

ภญ.ณัฐพร ชิงชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

121

นางสาวนพวรรณ แพะเจริญชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงแสน

สมบูรณ์

122

นายพิภพ ลีโทชวลิต

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงแสน

สมบูรณ์

123

ภญ.ณัฏฐธิดา พุทธรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

124

ภญ.พิชญา ศิริโพธาวานิชกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

125

ภญ.สุนิสา จุลรอด

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

126

ภญ.ฐิติวรรณ สีหาบัว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

127

ภญ.หนึ่งฤทัย พรหมหาราช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

128

ภญ.ภรฎา สุทธิพงษ์ประชา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม ศุนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

129

ภญ.ลลิตตา ปินทิโย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

130

ภญ.พรรณพิศา นันตาวัง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

สมบูรณ์

131

ภญ.รัชนก โลคลัง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบัวแดง

สมบูรณ์

132

ภญ.นวลละออง แก้วก่า

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.หนองกุงศรี

สมบูรณ์

133

ภก.จารึก วงค์แข

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

134

นางสุภารัฐ โรจนวสุ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ นครพิงค์

สมบูรณ์

135

ภญ.ศุภาพิชญ์ จิตจักร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

136

ภก.ศรัณย์ สบายสุข

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

137

ภญ.วริศรา ปฐมชาติ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาบเชิง

สมบูรณ์

138

ภญ.ชุติกาญจน์ วงศ์พิพันธ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน

สมบูรณ์

139

ภญ.เพชรดา ทองภูธรณ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชสาส์น

สมบูรณ์

140

ภญ.จันทร์​จิรา ไวยโภชน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสงคราม

สมบูรณ์

141

ภญ.ตามตะวัน กาญจนากาศ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

142

ภก.ทศพล สุ่มเเก้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สุโขทัย

สมบูรณ์

143

ภญ.ลักขณา รินทะไชย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

144

ภญ.อรัชพร ชูสาลี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

145

ภก.ชัยณรงค์ วิจิรัมย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

146

ภก.ธีรวัฒน์ รักเกียรติมาตุภูมิ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลธวัชบุรี

สมบูรณ์

147

ภญ.ชลกร พลสูงเนิน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

148

ภญ.อารดา งามละเมียด

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

149

ภก.ปฏิภาณ ภูโสภา

เภสัชกร

โรงพยายาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

150

ภญ.พันธ์ณี ฮามคำไพ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุข จ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

151

ภญ.อรนุช ทองจันดี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

152

ภญ.อุ้มชู สายเพชร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

153

ภญ.หทัยรัตน์ สุขศรี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

154

ภญ.จำปี วงศ์นาค

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

155

ภก.จิตตกร ธิลา

เภสัชกร

-

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

156

ภก.เพ็ชรณรงค์ ภูมิโคกรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

เพ็ชรภูมิเภสัข

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

157

ภก.ธเนศ ศรีมติมานนท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

158

ภญ.ณัฐิกานต์ วีระนาคินทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ธุรกิจส่วนตัว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

159

ภญ.มานิตา มุลผาลา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพร.ธาตุพนม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

160

ภญ.ณภัทร ปักษานนท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

161

ภญ.เพ็ญนภา อ่วมป่วน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

162

ภก.สุบิน ม่วงศรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ไทยนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

163

ภญ.พิมพ์ชนก บุระเนตร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ บ้านม่วง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

164

ภญ.จีราพัฒณ์ เตียสุขสวัสดิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

165

ภก.ณัฐวัฒน์ กังวานศิรวัธน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th