ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (เลื่อนการจัดประชุม)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 31.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร

เภสัชกร

รพ.บางสะพาน

สมบูรณ์

2

ภญ.รุจิพัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

3

ภญ.ณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร

เภสัชกร

รพร.สว่างแดนดิน

สมบูรณ์

4

ภญ.กษมา ลีรัตน์เสถียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลปลวกแดง

สมบูรณ์

5

ภญ.ชนิตนันท์ สุธาประดิษฐ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

สมบูรณ์

6

ภญ.อธิศา ดำชะอม

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

สมบูรณ์

7

ภญ.วัณณิตา ศรีสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

8

ภก.อิทธิรัตน์ รัตนพันธ์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

9

ภญ.กานติมา สุขโฉม

เภสัชกร

โรงพยาบาลวัดโบสถ์

สมบูรณ์

10

ภญ.ศิริพร สุวรรณ์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

11

ภญ.นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

12

ภญ.มารีย์ อินสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมิชชั่น

สมบูรณ์

13

ภก.รัตพล สวัสดิ์วงศ์ไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสูง

สมบูรณ์

14

ภญ.พิมฤทัย ประราชะ

(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

นักศึกษา

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

สมบูรณ์

15

ภก.ยัสลัน มายุดิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

สมบูรณ์

16

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

17

ภก.กฤษฎา บูราณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

18

ภญ.พรพีรา หินอ่อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

19

ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมบูรณ์

20

ภก.เจริญชัย เกตุแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชยา

สมบูรณ์

21

ภก.สมชาย ลั่นเต้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

22

ภญ.พัชรินทร์ พิมพ์พา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

23

นางภิรดี ปิยะมาน

เภสัชกร

ร.พ. ชลบุรี

สมบูรณ์

24

ภญ.บัวทิพย์ สุขเจริญ

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.นครปฐม

สมบูรณ์

25

ภญ.นิรมล สุขะตุงคะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สมบูรณ์

26

ภก.ณัฐพล ปานเพ็ชร์

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

27

ภญ.วรัดดา ศรีชวนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะขาม

สมบูรณ์

28

ภญ.วาสนา เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

29

ภญ.ชนิภรณ์ ศรีกุดเลาะ

เภสัชกร

ร.พ. ราชวิถี

สมบูรณ์

30

ภญ.วราภรณ์ บุญประคม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

สมบูรณ์

31

ภญ.จารุพร สาริกขา

เภสัชกร

รพ.สวนสราญรมย์

สมบูรณ์

32

ภก.ผาสุก ตีรชาติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

33

ภญ.ธันยานี พิมสารี

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

ภญ.วันทนีย์ ธัญสิริพิชญากร

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภญ.พิไลลักขณ์ หนูซื่อตรง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

ภก.สุธิศักดิ์ มณีมนต์

เภสัชกร

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

ภญ.วิมลมณี หมื่นชัยกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภญ.อัจฉรา ไชยวงศ์

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

นักศึกษา

โรงพยาบาลแม่สอด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

ภญ.ปิยะฉัตร นาเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภญ.ปรียาภรณ์ ปลอดทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

41

ภญ.ศุภนิตย์ โคตรวงษา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

42

ภญ.พัชราภรณ์ นัยโกวิทขจร

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

43

ภญ.ธนิดา นันทะแสน

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

44

ภญ.มนชนก ชาติชำนิ

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

ภก.วิศิษฐ์ เหมาะทอง

เภสัชกร

รพ.ตากใบ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภก.วีระ ดุลย์ชูประภา

เภสัชกร

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.จารุวัตร วัชโรบล

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภญ.นัทธฤทัย ไล้ทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภญ.วรรณิศา ทะยะราษฎร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภญ.ปริยากร ลิ้มสุวรรณ

เภสัชกร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.ธัญวรัตม์ชนก วิประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

นางวิไล ฤทธิเดช

เภสัชกร

รพ พุทธโสธร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

นางพรชนก เจนศิริศักดิ์

เภสัชกร

สสจ.พัทลุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภญ.ฐิติมา ทองสังข์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

ภญ.ยุภาพร ว่องพานิช

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

56

ภก.ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

57

ภญ.นิสารัตน์ คำด้วง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

58

ภก.สมเจต สอนภู่

เภสัชกร

โรงพยาบาลปราสาท

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

59

ภญ.เพ็ญประภา โคคำมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

60

ภญ.ปิยะกานต์ สอนภู่

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

61

ภญ.วีสุดา สินสว่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

62

ภญ.ปนัดดา สีสัตตรัตนะกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลโคกสูง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

63

ภญ.อริย์สร จิระเพิ่มพูน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

64

ภญ.อนันตญา ใจดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

65

ภก.ธนพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

66

ภญ.สุธินี ติเยาว์

เภสัชกร

โรงพยาบาลอู่ทอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

67

ภญ.พิมพ์กานต์ ราชวงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบัวแดง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

68

นางสาวขวัญใจ วสุสิริกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

69

ภญ.สุภัคษา วาดพิมาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

70

ภญ.กุสุมา เหมือนแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาชัย2

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

71

ภญ.พ.ต.อ.หญิง วิลาวัณย์ นันทมงคล

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

72

ภญ.ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล

เภสัชกร

รพ.ราชพิพัฒน์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th