ตรวจสอบอีเมลล์ การลงทะเบียน ภก.วีระ ดุลย์ชูประภา

การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"

บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9
ติดต่อเรา

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48321 หรือ 48328

E-mail: benjach@kku.ac.th

*หมายเหตุ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยการทำเรื่องผ่านการเงินของหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ผ่านระบบ KKUFMIS (JV) เท่านั้น โดยไม่ต้องนำเงินมาชำระหรือโอนเงิน และขอให้นำสำเนาเอกสารการดำเนินการ (รายงานผูกพันและเบิกจ่าย) มา Upload เป็นหลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol ที่ช่อง [Upload หลักฐานโอนเงิน] เพื่อแสดงหลักฐานการดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th