ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.มข.
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.มข.
ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญ
ระบบกรอกเอกสารของรับบำเหน็จบำนาญ ตาม link

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป ,Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป ,Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th