การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 4

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

37111

ภก.ณัฐพล คงนวล

รพ.สุไหงโกลก

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

13901

ภก.สุเชษ สุขสงค์

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

36026

ภญ.ชนนิกานต์ วัฒนสุนทร

รพ.สุราษฎร์ธานี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

33375

ภญ.วิภาวดี คงสง

โรงพยาบาลเบตง

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

20875

ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์

โรงพยาบาลสระใคร

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

   ย้อนกลับ