การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง) รุ่นที่ 6

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

39069

ภญ.สกนธร อุดมสาลี

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

31696

ภญ.นุชนาถ พันธะไชย

โรงพยาบาลมุกดาหาร

2

25622

ภญ.ดาริกา อนุรักษ์ชนะพล

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

38456

ภญ.นภัสสร สำราญใจ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

2

12890

ภญ.ลัทธยา อัศวจารุวรรณ

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

13789

ภญ.มลิวัลย์ แจ่มแจ้ง

ร.พ.สระบุรี


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

2

41639

ภญ.ปัญทรัตน์ มหารัตน์

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

3

35341

ภญ.มานิดา จันทร์คำ

โรงพยาบาลหล่มสัก

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

4

41610

ภก.อำนาจ ทิพย์แก้ว

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

21976

ภญ.มณีรัตน์ ทองเวโรจน์

โรงพยาบาลราชวิถี

2

14632

ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

3

35341

ภญ.มานิดา จันทร์คำ

โรงพยาบาลหล่มสัก

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

4

31583

ภญ.กฤษติยา พุ่มบัว

รพ.หนองคาย

5

22553

ภญ.นงลักษณ์ มาลานุสรณ์

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

34015

ภญ.วรมน พิเชียรโสภณ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2

34257

ภญ.นิชณา ราชคม

โรงพยาบาลเชียงคำ

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

19254

ภญ.สาวิตรี ประจงบัว

รพ.เซนต์เมรี่

   ย้อนกลับ