การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 13

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

31150

ภญ.ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์

โรงพยาบาลกำแพงแสน

2

31358

ภญ.สุกุสรา โพนสิงห์

รพ.มหาราชนครราชสีมา

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

41118

ภญ.วิลาสินี โมรารัตน์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

32257

ภญ.ภัทรนันท์ พงศ์นฤเดช

รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

2

24539

ภญ.สุฐิยาภรณ์ อยู่สุข

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

3

43385

ภก.วุฒิไกร นันทะวิชัย

โรงพยาบาลลำปาง

4

43699

ภญ.ภาวิณี ลิขิตวรกุล

รพ.ธรรมศาสตร์

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

28929

ภญ.ศุภาพิชญ์ จิตจักร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

31158

ภญ.ภารดี มาศมาลัย

รพ.นพรัตนราชธานี


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

3

35373

ภก.นิศรัณย์ สกุลไทย

โรงพยาบาลแกลง

4

18037

ภญ.สุพัณณดา สรเสนา

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

5

42843

ภญ.ศิราพร แขกิ้มเส้ง

โรงพยาบาลระนอง

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

42155

ภญ.ณัฐธนัน ภาคทอง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

41533

ภญ.ณัฐนิชา ปิยะโสภา

โรงพยาบาลลำปาง

3

26382

ภญ.ชนันรัตน์ ฉ้วนตั้น

รพ.สุราษฎร์ธานี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

4

28016

ภก.อาทิตย์ โสมแผ้ว

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

5

24935

ภญ.อาภาศรี สงวนวงษ์

โรงพยาบาลสิรินธร

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

34440

ภก.รพี สิทธิกระโทก

รพ.หนองสองห้อง


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

2

28016

ภก.อาทิตย์ โสมแผ้ว

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

40273

ภญ.ชนาภรณ์ ชัชวาลย์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

4

28989

ภญ.ลลิตา วงศ์วรรณกร

โรงพยาบาลมุกดาหาร


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

   ย้อนกลับ