การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง) รุ่นที่ 17

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

40991

ภก.ชานนท์ จารุพักตรานนท์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

37356

ภญ.ศุภกัญญ์ ปั้นเก่า

รพ.บางละมุง

2

33346

ภญ.หนึ่งฤทัย นิสัยสม

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

32032

ภญ.รุ่งนภา พิมโพธิ์

โรงพยาบาลตากสิน


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

2

33411

ภญ.ชฎาวรรณ โชติวิเชียร

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

36028

ภญ.ชนนิกานต์ วัฒนสุนทร

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

35287

ภญ.แพรวรุ่ง แก้งทอง

รพ.อุดรธานี

2

33339

ภญ.โชติมา อบเหลือง

รพ.ธรรมศาสตร์


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

   ย้อนกลับ