การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

26024

ภก.วิชัย อ่อนสะอาด

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

13215

ภญ.วาสนา วังพิมูล

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

25817

ภญ.กีรติ อุ่ยวัฒนพงศ์

รพ.ยะลา

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

25817

ภญ.กีรติ อุ่ยวัฒนพงศ์

รพ.ยะลา

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

16853

ภญ.ศิวาภรณ์ ศิริสุวิไล

รพ.บ้านฝาง


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

4

31069

ภก.เวสารัช จิตติวรรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

16853

ภญ.ศิวาภรณ์ ศิริสุวิไล

รพ.บ้านฝาง

2

16871

ภญ.หทัยชนก ว่องพุฒิพงศ์

รพ. สระบุรี


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

18610

ภก.ปิยะ พลไกรษร

โรงพยาบาลเชียงยืน

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

13215

ภญ.วาสนา วังพิมูล

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

15538

ภญ.ณัฐทินี สุวภาพ

โรงพยาบาลปาย


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

   ย้อนกลับ