การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง"

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

32822

ภญ.มีนานุช พิรุณ

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

14632

ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

2

13292

ภญ.คณิตตา พันธ์เลิศ

ร.พ.กุดชุม

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

13292

ภญ.คณิตตา พันธ์เลิศ

ร.พ.กุดชุม

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

38870

ภญ.ปิยรัช พรหมหิตาทร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

2

37676

ภญ.บุณยพร บุณยสุรกุล

รพ.รามาธิบดี

3

37635

ภญ.ชิตวรรณ พูนศิริ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

33814

ภก.ธนภัทร บุญชิต

รพ.อุดรธานี

2

33705

ภญ.วิชชุดา ขวัญเมือง

โรงพยาบาลราชบุรี


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

35287

ภญ.แพรวรุ่ง แก้งทอง

รพ.อุดรธานี

2

34125

ภก.เดชา กาวิชัย

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

3

32381

ภญ.จุฑารัตน์ ดาวแจ่ม

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

4

25778

ภญ.สิริพร สว่าง

รพ ชัยภูมิ


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

5

33957

ภญ.ธัญณิชา รักษาราช

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

   ย้อนกลับ