ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (Effective Cross-cultural Communication in Pharmacy Practice)(ประชุมแบบ Online)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 13.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ชนิภรณ์ ศรีกุดเลาะ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ร.พ. ราชวิถี

สมบูรณ์

2

ภก.ณัฐพล สิงทพ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

3

ภญ.เบญจพร เศวตไกรพ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

4

ภญ.วรรณภา หินวิเศษ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

5

ภญ.สุนทรี กาญจนางกูรพันธุ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

สมบูรณ์

6

ภญ.ธนัชพร ชูโชติ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

7

ภก.ณัฐพงษ์ ไชยลังการ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

8

ภก.ฤทธิ์ อินทโชติ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

9

ภญ.ธิดารัตน์ สมานคงศักดิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

งานเภสัชกรรมคลินิก

สมบูรณ์

10

ภญ.ชุษณา เมฆทวีกูล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

11

ภก.จิรัฏฐ์ สุวรรณเกตุ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

12

ภก.ศรัณยู พรรัตนรักษา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมบูรณ์

13

ภก.ก่อเกียรติ ฤทธิมนตรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมบูรณ์

14

ภญ.ช่อผกา ชุมภูอินทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรอน

สมบูรณ์

15

ภญ.ทิวลิป เปรมปรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถานที่สอนพิเศษ

สมบูรณ์

16

ภญ.ผจงจิต ฤทธิตะมน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

17

ภญ.ศิริกุล พงษ์ศักดิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

18

ภญ.เอกจิตรา บุญมาก

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

19

ภก.ณรงค์พล สันติวิกรานนท์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลหัวหิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

20

ภก.ปิยะพงษ์ ภูมิวาล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

ภญ.สุภาวดี ศีลสอน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.สตึก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

ภก.พิรุณ ฉายจรูญ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

23

ภญ.งามตา นามสว่าง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ปรางค์กู่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

ภก.ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิื์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาแก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

25

ภญ.กัญณรินทร์ พิริยานนท์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ขุนหาญ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

26

ภญ.อรอนงค์ ทับยาง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

27

ภญ.เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สสจ.ระนอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

นางสาวภาวิณี จันทะโคตร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.นครพนม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

ภญ.ปธิณี อัคนิจ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สสจ.มหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ภญ.พรรณทิพย์ ทีสุ่ม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาแก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.โชติกา สีชัยนาท

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

นางสาวพิชญาภรณ์ พงศ์พุทธางกูร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th