ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (ประชุมแบบ Online)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 18.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.สุภาวดี ธรรมโกศล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สมบูรณ์

2

ภญ.พนิดา ไชยกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งหว้า

สมบูรณ์

3

ภก.อนันต์ พิริยะพาณิชย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

4

ภก.วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์

เภสัชกร

รพ.วังน้ำเขียว

สมบูรณ์

5

ภญ.อัญชลี ปรีชาฤทธิรงค์

เภสัชกร

รพ.วานรนิวาส

สมบูรณ์

6

ภญ.สิรินา จันทร์ศรีสุริยวงศ์

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

7

ภญ.รมิดา จิตมณี

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

8

ภก.ปรัชญา พัชรวรกุลชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

9

ภญ.นันทพร แสนคำ

เภสัชกร

รพ.ทุ่งฝน

สมบูรณ์

10

ภก.ชำนาญ คุณานนท์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรมมชุมชน รพ.ลาดหลุมแก้ว

สมบูรณ์

11

ภญ.รัชพิณ ชินวณิชัย

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ลำปาง

สมบูรณ์

12

ภญ.นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

13

ภญ.ศิริพร สุวรรณ์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

14

ภญ.อภิญญา สันธนาภรณ์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

15

ภญ.ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล

เภสัชกร

รพ.ราชพิพัฒน์

สมบูรณ์

16

ภญ.ธัญสิริ เดชโบราณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

17

ภญ.ดรัลพร เทพรักษ์

เภสัชกร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สมบูรณ์

18

ภก.จีระพันธ์ เปาโรหิตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

19

ภญ.จิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

20

ภญ.อัมพร ณรงค์สันติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

21

ภก.ฉัตริน ตันติเศรณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

22

นางชมภูนุช วีระวัธนชัย

เภสัชกร

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

23

นางพัชรางสุ์ ชาติพงศ์

เภสัชกร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

สมบูรณ์

24

ภญ.รัชดา สิงห์สถิตย์สุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลทับสะแก

สมบูรณ์

25

ภญ.อารยา วาณิชยชลกิจ

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

26

ภก.มงคล ตาสุข

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

สมบูรณ์

27

ภญ.ธนิชกานต์ อิฐรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สมบูรณ์

28

ภญ.จุฑารัตน์ เทียมทอง

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

29

ภญ.ณิชากร สุขเกษม

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สมบูรณ์

30

ภญ.ปาริฉัตร เทศน์สาลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

31

นางสาวธีรดา สุสมบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

32

ภญ.สุภาพร เผ่าเพ็ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

สมบูรณ์

33

ภญ.ธิราวรรณ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองพอก

สมบูรณ์

34

ภญ.รุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถึ

สมบูรณ์

35

ภญ.สุชา ธาดาคุณากร

เภสัชกร

รพ.ศรีมโหสถ

สมบูรณ์

36

ภก.สุธิศักดิ์ มณีมนต์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

37

ภก.กำชัย ทองบ่อ

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

38

ภญ.หทัยรัตน์ ณ ระนอง

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สิรินธร

สมบูรณ์

39

ภญ.ณัฐนันท์ ผ่านสวัสดิ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล(ฝ่ายเภสัชกรรม)

สมบูรณ์

40

ภญ.อนงค์นาฎ เสียมไหม

เภสัชกร

คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

41

ภญ.สิริกร โชติสิริกูล

เภสัชกร

รพ. ศูนย์​นครปฐม

สมบูรณ์

42

ภญ.กิตติยา เอี่ยมสะอาด

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

43

ภก.เอนก จันทำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

สมบูรณ์

44

นางศุภวรรณ สุวรรณอักษร

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

45

ภญ.กานต์รวี หยูแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

46

ภญ.อภิชา โตมงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

47

ภก.ภิญพัชร์ พันธ์กิตติกุล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

48

ภก.ประสิทธิ์ รื่นเริง

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

49

ภญ.วลินดา จันทรโณทัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

50

ภญ.แสงงาม วงษ์อนุชิตเมธา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สมบูรณ์

51

ภญ.ปัทมา ตัณฑวิวัฒน์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

52

ภญ.ชนม์ธิมา วัฒนะธนากร

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

53

ภญ.กัญญาณัฐ ผอบทิพย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

54

ภญ.อัญชิสา วชิรมน

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

55

ภญ.พรทิพย์ มีชัย

เภสัชกร

รพ.ระยอง

สมบูรณ์

56

ภญ.พัชรี ค้ำชู

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระยอง

สมบูรณ์

57

ภญ.นิภา แก้วโกมล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

58

ภญ.ทิวลิป เปรมปรี

เภสัชกร

สถานที่สอนพิเศษ

สมบูรณ์

59

ภญ.ศิริกาญจน์ อุทธากิจ

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

60

ภญ.ธณัฐภรณ์ เจริญกิจตระกูล

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมบูรณ์

61

ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมบูรณ์

62

ภก.วศิน ฉิมสวัสดิ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

63

ภก.ณฐกร ไถวสินธุ์

เภสัชกร

หมู่บ้านสายฝน 1

สมบูรณ์

64

ภญ.ปทิตตา เหล่าโนนคร้อ

เภสัชกร

รพ.บ้านเหลื่อม

สมบูรณ์

65

ภก.กิตติพงษ์ ทรัพย์ศิริพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

66

ภญ.ปรารถนา สุวรรณ

เภสัชกร

Bayer Thai

สมบูรณ์

67

ภญ.ปิยะทิพย์ สุทธิศรีศิลป

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

68

ภก.ศิรวิทย์ ขอค้า

เภสัชกร

Coscen

สมบูรณ์

69

ภญ.นันทิดา ธรรมก่อเกียรติ์

เภสัชกร

รพ.สงขลานครินทร์

สมบูรณ์

70

ภญ.จันทราภา เขียวหวาน

เภสัชกร

บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด มหาชน

สมบูรณ์

71

นางสาวจินตนา ลิ่มระนางกูร

เภสัชกร

โรงพยาบาลระนอง

สมบูรณ์

72

ภญ.รุจีรัตน์ ทรงทรัพย์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

73

ภก.ฮาฮามัด อาลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรงปินัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

74

ภก.ฤทธิ์ อินทโชติ

เภสัชกร

สำนักงานอคณะกรรมการอาหารและยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

75

ภญ.จินตนา ปรัชญาสันติ

เภสัชกร

สถาบันราชานุกูล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

76

ภญ.หรรษรักษ์ เอี่ยมแจ้ง

เภสัชกร

ฉัตรปวีณ์ จำกัดมหาชน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th