ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” (ประชุมแบบ Online)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 11.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

นางพอตา ภูฉายา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

2

ภญ.จารุกมล คันธวงค์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

3

ภก.โชคชัย ล้อมทอง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

4

ภญ.สมสุข พวงมะลิ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครธน

สมบูรณ์

5

ภญ.ธราญา พันธุ์คุ้มเก่า

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาลวานรนิวาส

สมบูรณ์

6

ภก.พลกร กิจศิริวัฒนกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

-

สมบูรณ์

7

อ.มานิตย์ แซ่เตียว

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมบูรณ์

8

ภก.สุธาร จันทะวงศ์

หลักสูตรที่ 2

อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

9

ภญ.ศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์

สมบูรณ์

10

ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมบูรณ์

11

ภญ.บุษบา ตระการสง่า

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมบูรณ์

12

ภญ.จิตประภา คนมั่น

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

13

ภก.ปิยชาติ ไวทยกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

สมบูรณ์

14

ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

15

ภก.ตรัย ธารพานิช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมบูรณ์

16

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

17

ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี

หลักสูตรที่ 1

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมบูรณ์

18

ผศ.ดร.กิรติ เก่งกล้า

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สมบูรณ์

19

ผศ.ดร.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น

หลักสูตรที่ 1

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมบูรณ์

20

ภญ.ปัทมา ใจน่าน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

21

ภญ.ชิตวรรณ พูนศิริ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมบูรณ์

22

ภก.พงศกร กิจเสรี

หลักสูตรที่ 1

อาจารย์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมบูรณ์

23

ภญ.วริษฐา อนันต์วรปัญญา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

สมบูรณ์

24

ภญ.ณัฐระวี ห้าวหาญ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 1

นักศึกษา

โรงพยาบาลปากชม

สมบูรณ์

25

ภญ.ณฐพร สารโกศล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สมบูรณ์

26

ภญ.ภัทรานิษฐ์ คำตื้อ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.กรุงเทพขอนแก่น

สมบูรณ์

27

ภญ.ปุณณดา ไชยชนะ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

28

ภญ.พิมพิอร พันธุรัตน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ขอนเเก่น

สมบูรณ์

29

ภญ.ทวีวรรณ ปิยะพรมดี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

30

ภญ.กรกนก ไชยสุทธิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สมบูรณ์

31

ภญ.พรทิพย์ คลังทอง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.อุดรธานี

สมบูรณ์

32

ภญ.จันทรเลขา จำปาหอม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

33

ภญ.วรารัตน์ พงษ์เมษา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

กลุ่ม​งานเภสัชกรรม รพ.อุดรธานี

สมบูรณ์

34

ภก.ธนภัทร บุญชิต

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.อุดรธานี

สมบูรณ์

35

ภญ.ภารดี ชานุบาล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

36

ภญ.วริศา ตรีโรจน์พร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

37

ภญ.หนึ่งฤทัย พรหมหาราช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

38

ภญ.สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม ร.พ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

สมบูรณ์

39

ภญ.ทิพาวรรณ จันทะรี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

40

ภญ.พิชญานิล ชาธรรมา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรนครินทร์

สมบูรณ์

41

ภญ.กชพรรณ ประยงค์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

42

ภญ.นติกา ปณตภัคพัทธ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

43

ภญ.ปวีณา คุปพิทยานันท์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

44

ภญ.เกวลิน ตติยนันทพร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

45

ภก.บัณฑิต อุดมโภชน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ. มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

46

ภญ.อภิญญา อารยะศิลปธร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.สกลนคร

สมบูรณ์

47

ภก.ระวรรณวัฒน์ เครืออ่อน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.สกลนคร

สมบูรณ์

48

ภญ.สริญญา รินทราช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

49

ภก.จิรายุ เผือกพันธ์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 1

นักศึกษา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

50

ภก.ปกรณ์ วรสินธุ์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 1

นักศึกษา

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

51

ภญ.กมลา ปัตโก

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 1

นักศึกษา

โรงพยาบาลสตูล

สมบูรณ์

52

ภญ.คณางค์ ทองแย้ม

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 1

นักศึกษา

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

สมบูรณ์

53

ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 1

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มมส

สมบูรณ์

54

ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมบูรณ์

55

ภญ.ชื่นสุมล มีสาวงษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

56

ภญ.ตรงฤทัย นากธีระพงษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

57

ภญ.นิโลบล อุสาพรหม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.สกลนคร

สมบูรณ์

58

ภก.ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

59

ภญ.ภัทรา วิวัฒน์พัฒนกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

60

ภก.ภาคิน จีราระรื่นศักดิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สถานบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก

สมบูรณ์

61

ภญ.ปิยรัช พรหมหิตาทร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริาชปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

62

ภก.ศุภมิตร โชควิทยา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

63

ภญ.อารดา รามโกมุท

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สถาบันบำราศนราดูร

สมบูรณ์

64

นางสาวอรอนงค์ สวัสดิ์พาณิชย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลนมะรักษ์

สมบูรณ์

65

ภญ.สุจิตรา ยิ่งยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

66

ภญ.ณัฐิยา ยงประพัฒน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

67

ภญ.ชนินาถ ทรงศิริ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

สมบูรณ์

68

ภก.พชร นวชัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

69

ภก.วสุพล เจิ้ง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

70

ภก.ชนนันท์ คงบุตร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลพญาไท 2

สมบูรณ์

71

ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วชิรพยาบาล

สมบูรณ์

72

ภก.รัฐพงษ์ พงษ์ประเสริฐ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

73

ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก

สมบูรณ์

74

ภญ.ธัญญะรัตน์ ชัยวัฒนะโกวิท

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

75

ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สมบูรณ์

76

ภญ.ยลดา ภูมิโคกรักษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ จัตุรัส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

77

ภก.Ponlakorn Kitsiriwattanakul กิจศิริวัฒนกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

-

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

78

ภญ.กรกนก ศรีจันทร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th