ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (ประชุมแบบ Online)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.นรวรา คุณาปราโมทย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.กระทุ่มเเบน ฝ่ายเภสัชกรรผู้ป่วยนอก

สมบูรณ์

2

ภญ.พรพรรณ วันนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

3

ภญ.สุพัตรา วานิชศุภชัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

สมบูรณ์

4

ภญ.สุจิตรา พิทักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอยหล่อ

สมบูรณ์

5

ภก.นินนาท พิทักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

สมบูรณ์

6

ภญ.รมย์รวินท์ มูลวรรณ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.เวียงป่าเป้า

สมบูรณ์

7

ภก.วิรุฬห์ แววศรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

8

ภญ.นนทรี ภิรมย์เจียว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลทับสะแก

สมบูรณ์

9

ภก.พงศ์พันธุ์ ทองสวัสดิ์วงศ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

10

ภก.กวิน เนียมสา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเฝ้าไร่

สมบูรณ์

11

ภญ.ณัฐกานต์ เรืองสนาม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

12

ภญ.สุวลักษณ์ สุนทรพจน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาย้อย

สมบูรณ์

13

ภก.วรวิทย์ พลวิทูรย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

สมบูรณ์

14

ภญ.ธนาภา คุณากรสมสิริ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

สมบูรณ์

15

ภญ.จามีกร บุบผะเรณู

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.บางสะพานน้อย

สมบูรณ์

16

ภญ.กรุณา นันทจิวกรชัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

17

ภญ.สุธีรา ทาระพันธ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ทรายมูล

สมบูรณ์

18

ภญ.ณภัชชา วงค์ฉายา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

19

ภญ.เปมิกา เลาหสินณรงค์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหัวหิน

สมบูรณ์

20

ภญ.นภัสสรณ์ พิริยศิรนนท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.หนองหญ้าไซ

สมบูรณ์

21

ภญ.อรภรณ์ สวนชัง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

22

ภญ.วีณา กมลสัมฤทธิ์ผล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สมบูรณ์

23

ภญ.ปฐมาวดี สุดสะอาด

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

24

ภก.นนทกร พิชัยวัฒนพร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

สมบูรณ์

25

ภญ.ภรณ์นภัส พรอนันท์ธนกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากฟ้า

สมบูรณ์

26

ภญ.สุพรรษา การัณยเกียรติ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าปลา

สมบูรณ์

27

ภก.วิวัฒน์ ตั้งสถิตเกียรติ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ปทุมธานี

สมบูรณ์

28

ภญ.เปมิษา วัชรนันทวิศาล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

29

ภญ.วรางคณา บุญญานุวัตร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.พระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

30

ภก.ณัฐดนัย พนมเขต

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.เมืองสรวง

สมบูรณ์

31

ภญ.วันวิสา ศรีฤกษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

32

ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

33

ภญ.สุณิสา สังข์หล่อ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ พระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

34

ภญ.สุพัตรา แก้วมา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

35

ภญ.จารุวรรณ บัวเลิศ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

สมบูรณ์

36

ภก.สัญชัย ปลื้มสุด

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชื่นชม

สมบูรณ์

37

ภก.ชินวัฒน์ จันทรบุตร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมบูรณ์

38

ภญ.สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

39

ภญ.กิตตินภา สุภาวงศ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจอมทอง

สมบูรณ์

40

ภก.กฤษฎา ประกอบวรการ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

สมบูรณ์

41

ภญ.เดือนเพ็ญ บุตรพิชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

42

ภญ.ศิวพร จันทสิทธิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชำนิ

สมบูรณ์

43

ภญ.วราภรณ์ มีเทียน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

สมบูรณ์

44

นางสาวณฐพร วงศ์เศรษฐทัศน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.มะเร็งอุดรธานี

สมบูรณ์

45

ภญ.อลิษา ทิพย์เสนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

46

ภญ.แก้วกาญจน์ รุ่งเรือง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

47

ภญ.รชยา ภัชชาชาญสิริ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.หาดใหญ่

สมบูรณ์

48

ภญ.วัชราพร กิ่งศักดิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

49

ภญ.กัลย์สุดา วงศ์นันท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหาด

สมบูรณ์

50

ภก.นภัสสร์วรัญ ธรรมาธิกรณ์ชัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

สมบูรณ์

51

ภญ.กานติมา สุขโฉม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลวัดโบสถ์

สมบูรณ์

52

ภญ.ปิยะดา ประจญศานต์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.บุรีรัมย์

สมบูรณ์

53

ภญ.อาวรณ์ แจ่มคีรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

54

ภญ.ธารารัตน์ อุไรจารี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

55

ภญ.ณัทญา ตันฑนะเทวินทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

56

ภญ.กนกพร มีน้อย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

สมบูรณ์

57

ภญ.ธารินี สิงห์ยะบุศย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

58

ภญ.เพ็ญประภา เพ็งสมบัติ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สมบูรณ์

59

ภญ.สมพร สุวรรณมาโจ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สมบูรณ์

60

ภญ.วรีวรรณ จิตต์การุณย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

61

ภญ.ชุติมา แก้วระวัง

เภสัชกร

โรงพยาบาลโนนแดง

สมบูรณ์

62

ภญ.แพรวนภา พึ่งเงิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

63

ภก.ภัทรพงศ์ อุตรินทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

64

ภญ.ณัฐณิชา ทิพย์ลุ้ย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรอน

สมบูรณ์

65

ภญ.วรรณี ปทุมวิวัฒนา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ศูนย์บุรีรัมย์

สมบูรณ์

66

ภญ.ศรินยา กันซวง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

67

ภญ.จารุวรรณ เหลาสนิท

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลยางสีสุราช

สมบูรณ์

68

ภญ.อัจจิมา ศรีบุญเรือง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลคง

สมบูรณ์

69

ภญ.ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

70

ภญ.ธนิดา หิรัญดิษฐ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

สมบูรณ์

71

ภญ.สุภัทร์ชา ถาวรชีพ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

72

ภญ.รวิสรา ชิตตระการ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

73

ภญ.เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ นครพิงค์

สมบูรณ์

74

ภก.ธีรนันท์ นาคทองรูป

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมบูรณ์

75

ภญ.เมธาวี ศรีชัยวิทย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

76

ภญ.ธนพร พันธุ์กสิกร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบ่อ

สมบูรณ์

77

ภญ.ศศิวิมล ซื้อเกรียงไกร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

78

ภญ.ปิยวรี ตันประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอู่ทอง

สมบูรณ์

79

ภก.ภาณุพงศ์ หลุมทอง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลบึงกาฬ

สมบูรณ์

80

ภญ.อัสมา โพธิราชา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.บึงกาฬ

สมบูรณ์

81

ภก.กฤษณะ คู่บุญประเสริฐ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลอู่ทอง

สมบูรณ์

82

ภก.ธวัฒชัย อินธิเดช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

83

ภญ.จริยา ศิริมนตรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบรบือ

สมบูรณ์

84

ภญ.ชลีจิตรา ตั้งต้นตระกูล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีประจันต์

สมบูรณ์

85

ภก.กฤษฎา กิตติพิชัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.บางบัวทอง

สมบูรณ์

86

ภญ.ฐาปณีย์ เดชป้อง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอ่างทอง

สมบูรณ์

87

ภญ.วริยา มณีขาว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลระนอง

สมบูรณ์

88

ภญ.ศิริณย์ พงศ์จิรวัฒนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

89

ภญ.สุวิมล เพชรขวัญ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสะเดา

สมบูรณ์

90

ภญ.ประภัสสร ภังคะญาณ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ปทุมธานี

สมบูรณ์

91

ภก.สายัญ มาตบุรมย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลกมลาไสย

สมบูรณ์

92

ภญ.กมลพัชร แสนนาใต้

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

สมบูรณ์

93

ภญ.วาทินี ชวาลตันพิพัทธ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

94

นางสาวปนัฎฐา ดอนหว่างไพร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

สมบูรณ์

95

ภญ.กานต์ธีรา ชัยเรียบ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ น้ำพอง

สมบูรณ์

96

ภญ.พิมประภา แวนคุณ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

97

ภญ.ปิยธิดา อภิวัชรกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

สมบูรณ์

98

ภญ.พิชากานต์ กู้เมือง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

99

ภญ.กมลรัตน์ โสมรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

100

นางสาวพัชริดา อัครกนกสิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

101

ภญ.ภาวิณี สุขศรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

102

ภก.สราวุธ กุลศัตยาภิรมย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

103

ภญ.ปภัสรา นาน่วม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมบูรณ์

104

ภญ.ณัฎฐิยาพร ไชยาโส

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ฝาง

สมบูรณ์

105

ภญ.น้ำทิพย์ คงนิล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

106

ภญ.อาภากร เขจรรักษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมบูรณ์

107

ภญ.อนัญญา สองเมือง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

108

ภญ.สุชานันท์ อุปละ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

109

ภญ.กวินนาถ แปลงมาลย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาล อบจ ภูเก็ต

สมบูรณ์

110

ภญ.พนิสตาพร ขันธบูรณ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

สมบูรณ์

111

ภญ.ทักษิณีย์ ศรีพล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

สมบูรณ์

112

ภญ.ธัญวรัตม์ นาเมืองจันทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสีชมพู

สมบูรณ์

113

ภญ.เทพยุดา ไพบูลย์หวังเจริญ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สอด

สมบูรณ์

114

ภญ.พจมาลย์ ตรีธรรมกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

115

ภก.ปริญญา ปานเกิด

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

116

ภญ.รัชญา ฤๅชัยตระกูล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่ระมาด

สมบูรณ์

117

ภก.ธนาฤทธิ์ พิสุทธิมาน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

สมบูรณ์

118

ภญ.ราตรีรัตน์ ตั้งใจดีบริสุทธิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน กทม.

สมบูรณ์

119

ภญ.สุพัตรา พัฒนจารีต

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

120

ภญ.ณัฐหทัย อินยา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

121

ภญ.จริยาพร เพริศแก้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

122

นางสาวอาภาพิรุณ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.วชิรพยาบาล

สมบูรณ์

123

ภญ.จิราพรรณ คำปา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพาน

สมบูรณ์

124

ภญ.ศิริรัตน์ เก่งกล้า

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าปลา

สมบูรณ์

125

ภก.ศิรชัช โล่ศุภกาญจน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

สมบูรณ์

126

นายอรรณพ ภู่ประดิษฐ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

หน่วยการแพทย์และเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมบูรณ์

127

ภก.กิตติพัทธ์ เทวาภวัต

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

128

ภก.รัฐกรณ์ ดอนลาดลี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

สมบูรณ์

129

ภญ.ฤชุกร สินธุรัตน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

130

ภญ.ปาริชาติ ร่มเย็น

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.กาญจนดิษฐ์

สมบูรณ์

131

ภญ.ณัฐกาน รื่นเกษม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

132

ภญ.นันทพร ศรีตาแสน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยทับทัน

สมบูรณ์

133

ภญ.อัจฉรา พิไลสมบูรณ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

134

ภญ.กัญญ์วรา นวลละม้าย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

135

ภญ.นัทธมน เดชประภัสสร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

136

ภญ.ณัฐวดี อินว่าน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

137

ภญ.ภัทรานิษฐ์ หวังมีสรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ. เลิดสิน

สมบูรณ์

138

ภญ.วริศรา ปังประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สมบูรณ์

139

ภญ.ภัทรภร ตะนอพรม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

140

ภญ.เอมอร เพ็งจันทร์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

141

ภก.สิทธิพร สิทธิถาวร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

142

ภก.ธีรพงศ์ ภิรมย์กิจ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สมบูรณ์

143

ภก.กิตติพงษ์ ไชยหงษา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

144

ภญ.ศิลป์ศุภา ลิ้มพงศานุรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

145

ภก.แดนไกล ปุริมาตร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองแสง

สมบูรณ์

146

ภญ.ณิชาภัทร เจริญญาณพันธ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตูล

สมบูรณ์

147

ภญ.พัชราภรณ์ สลับศรี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

148

ภญ.ศศินันท์ วศินาภินันท์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

149

ภญ.จิราวรรณ เก็งเกตุ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

150

ภญ.งามสิรี สวัสดิ์รัมย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำสนธิ

สมบูรณ์

151

ภญ.จาติกา รัตนดาดาษ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระยืน

สมบูรณ์

152

ภญ.ณภัสรีย์ กุมขุนทศ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

สมบูรณ์

153

ภญ.ฑิตฐิตา หวัดสนิท

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

สมบูรณ์

154

ภญ.ฐิติมา ทุ่งส่วย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

155

ภญ.อภิญญา จำรูญทิพวรรณ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

156

ภญ.วิรงรอง อภิรัตน์มนตรี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

สมบูรณ์

157

ภญ.ศุภพิชญ์ ธวมงคล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาล นครปฐม

สมบูรณ์

158

ภญ.มลธิชา รวยนิรัตน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสระบุรี

สมบูรณ์

159

ภญ.วิมลมณี หมื่นชัยกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

สมบูรณ์

160

ภญ.อรวี เข็มทอง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

161

ภญ.ภควดี มีหนองหว้า

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองพอก

สมบูรณ์

162

ภญ.กชภรณ์ สินธารัตนะ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

163

นางกิตติยา ปิยะศิลป์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ ขอนแก่น

สมบูรณ์

164

ภญ.เขมจิรัฐ บุญชื่นชม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

165

ภก.อภิชาต มนัสเกษมศักดิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.รามาฯ

สมบูรณ์

166

อ.มานิตย์ แซ่เตียว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมบูรณ์

167

ภญ.จันทัปภา รินจ้อย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลี้

สมบูรณ์

168

ภญ.วรัญชลี ประสิทธิ์วรนันท์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์

สมบูรณ์

169

นางสาวชมพูนุท สาดอ่อน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

170

ภก.พูนทรัพย์ สุขเพสน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

171

นางสาวศศิโสภา เสตะกลัมพ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

172

ภก.ธราเทพ เสติ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

173

ภญ.ปภาวรินท์ วงษ์สารี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

174

ภก.สุชิต แสนเภา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

175

ภญ.กรุณา นันทจิวากรชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

176

ภญ.ดารณี อนุสรณ์ธีรกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

177

ภญ.กนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยบาดาล

สมบูรณ์

178

นายสุริยา แก้วภูมิแห่

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

179

ภญ.จุฑามาศ ทาบโลกา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สมบูรณ์

180

ภญ.จินตหลา เคนศิริ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

181

ภญ.ปาณิสรา เรืองเชิงชุม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

182

ภญ.เชาวนี มะลิงาม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ปากช่องนานา

สมบูรณ์

183

ภญ.นัฎฐิตา ทารัตน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

184

ภญ.อภิญญา รุจิรกฤตย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

185

ภญ.พิมพ์สุดา คนใหญ่

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

สมบูรณ์

186

ภก.จตุพล สกุลเตียว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาแก

สมบูรณ์

187

ภญ.วรกานต์ กลั่นกลีบ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

สมบูรณ์

188

ภก.อภิชาติ แสนสุข

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

189

ภญ.ณัฏฐาปนา แก้วป้องปก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพร.นครไทย

สมบูรณ์

190

ภญ.ณัฐฐา โพธิ์นอก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลประทาย

สมบูรณ์

191

ภญ.อรพรรณ กมลกิจการ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

192

ภญ.ธนนาถ ศรีแสงเงิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

สมบูรณ์

193

ภญ.ณัชชา รุงโรจน์พานิช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

สมบูรณ์

194

ภญ.สุมนา จิตโภคเกษม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

สมบูรณ์

195

ภญ.วัลลภา อำพันพงษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิจิตร

สมบูรณ์

196

ภญ.ปุณณิภา ชีพธำรง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

197

ภก.ณัฏฐานนท์ หนูจันทร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

198

ภก.นนทชัย ขุ้ยศร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ห้วยพลู

สมบูรณ์

199

ภก.ปัณณธร นาวัน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำขุ่น

สมบูรณ์

200

ภญ.ปรียาภา ประมวลญาติ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สมบูรณ์

201

ภก.ภคพล อุบลพันธุ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

สมบูรณ์

202

ภญ.พัทรียา ภักดี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรารมย์

สมบูรณ์

203

ภญ.ศรัณยา สิทธิไชย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

204

ภญ.เบญจวรรณ ชัยชนะ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

205

ภญ.สุธาสินี ศรีสร้อย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

206

ภก.กฤติน สัมมา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

สมบูรณ์

207

ภญ.อรัชพร ชูสาลี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

208

ภญ.พรรณพิศา นันตาวัง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

สมบูรณ์

209

ภญ.ศรัญญา แพ่งประสิทธิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุทัยธานี

สมบูรณ์

210

ภญ.เฉลิมขวัญ วิไลแก้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

211

ภญ.ศิริรัตน์ อิ่มเอมกมล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

212

ภญ.อิสรา โสภัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

213

ภก.ชัยนรินท์ หมื่นเทพจอหอ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

สมบูรณ์

214

ภญ.พชรพร พรมวงศ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

215

ภญ.อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.บัวลาย

สมบูรณ์

216

ภญ.สุภาวดี รอดหยู่

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

สมบูรณ์

217

ภญ.สุมิตา กลิ่นวิมล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

218

ภญ.ธารวินี เชี่ยวประสิทธิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

219

ภญ.อธิศนันท์ ผลประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลดงเจริญ

สมบูรณ์

220

นายพิภพ ลีโทชวลิต

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงแสน

สมบูรณ์

221

ภญ.นพวรรณ แพะเจริญชัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงแสน

สมบูรณ์

222

ภก.วิทยา รุ่งแจ้งรัมย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ตาพระยา

สมบูรณ์

223

ภญ.ธมนพรหม ไตรจุฑากาญจน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ สงขลานครินทร์

สมบูรณ์

224

ภญ.ศิริพร แซ่จอง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

225

ภญ.เนตรชนก คำสนาม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.เกษตรวิสัย

สมบูรณ์

226

ภญ.จิรัฐติภรณ์ เหลืองภัทรรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

227

ภญ.วัชราภรณ์ แคว้นเขาเม็ง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

228

ภก.ภควรร มูลทรัพย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สมบูรณ์

229

ภญ.จิราวรรณ สันติเสวี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพนม

สมบูรณ์

230

ภญ.ณฐพร สารโกศล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สมบูรณ์

231

ภญ.รัตติยา แสงสุวรรณ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สมบูรณ์

232

ภก.พีรณัฐ รัตนเกื้อ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกุดรัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

233

ภญ.กนกอร แสนประเสริฐ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

234

ภญ.จำปี วงศ์นาค

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

235

ภก.กิจติพงษ์ ฉลองธรรม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

236

ภญ.นฤมล อุทัยศรี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่แตง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

237

ภก.สุนทร เสรศาสตร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

238

ภก.ธนัฎชา สองเมือง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

239

ภญ.ชุติกาญจน์ วงศ์พิพันธ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

240

ภญ.กฤตยา โทนหงษา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.เสลภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

241

ภญ.ฑิตาพันธุ์ เบญจกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

242

ภญ.กนกกานต์ บุญเรือง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

243

นายวิทูร อุปริกธาติพงษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตูม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

244

ภก.มนัท ยรรยงนวกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจักราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

245

ภก.ชาญชัย คีรีคช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ. ไทยอินเตอร์เนชันแนล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

246

ภญ.ฟารีดา่ ยามาเจริญ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.กรงปินัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

247

ภก.ปิยะ สิริปัญญาฌาน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี​

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

248

ภก.รัฐนนท์ แสงไทยทวีพร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเสิงสาง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

249

ภญ.ปกรวรรณ ตะเภาพงษ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.บ้านไผ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

250

ภญ.กันศิมา ขัตติยวรรณ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลควนกาหลง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

251

ดร.วิศิษฎ์ ตันหยง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

252

ภก.มณฑล วิบูลย์ศิริกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

253

ภญ.ธัญญา นาสุขสม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

254

นางสาวณฐพร วงศ์เศรษฐทัศน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มะเร็งอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

255

ภญ.ธิดารัตน์ นามสว่าง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสังขะ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

256

ภญ.ชนินาถ สีแดงน้อย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ เชียงคาน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

257

ภญ.ดวงรัตน์ วรรณทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาคู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

258

ภญ.ขวัญชนก ทับปะระ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th