ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)” (ประชุมแบบออนไลน์)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 12.75 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.สุภาวดี ธรรมโกศล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สมบูรณ์

2

ภญ.พนิดา ไชยกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งหว้า

สมบูรณ์

3

ภก.อนันต์ พิริยะพาณิชย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

4

ภก.วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์

เภสัชกร

รพ.วังน้ำเขียว

สมบูรณ์

5

ภญ.สิรินา จันทร์ศรีสุริยวงศ์

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

6

ภญ.ปนัดดา พันสนิท

เภสัชกร

รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

7

ภญ.อัญชลี ปรีชาฤทธิรงค์

เภสัชกร

รพ.วานรนิวาส

สมบูรณ์

8

ภญ.รมิดา จิตมณี

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

9

ภญ.ชนิตา ธีระนันทกุล

เภสัชกร

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย

สมบูรณ์

10

ภก.ปรัชญา พัชรวรกุลชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

11

ภญ.จิรามาศ ขจายแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

สมบูรณ์

12

ภญ.ชุติกาญจน์ ตรีนวภัทร

เภสัชกร

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30

สมบูรณ์

13

ภญ.นันทพร แสนคำ

เภสัชกร

รพ.ทุ่งฝน

สมบูรณ์

14

ภญ.ณัฐชยา บำรุงศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลลาดหลุมเเก้ว

สมบูรณ์

15

ภญ.พาชื่น รัตนธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

16

ภญ.บัณฑิตา สัตยารักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

17

ภญ.วารุณี บูรณวิเชียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

18

ภญ.จามิกร ศิวิโรจน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพญาไท 2

สมบูรณ์

19

ภญ.ชนิกาญจน์ เกิดสิริโรจน์กุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

20

ภญ.อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

21

ภญ.รุ่งนภา คำแดงสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

สมบูรณ์

22

ภญ.กณิษฐา จรรยาภิสัณห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

23

ภญ.ฉัฐชญาภักดิ์ ทองไกรลาศ

เภสัชกร

ร.พ.สุโขทัย

สมบูรณ์

24

ภญ.กันยรัตน์ คัจฉวารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

25

ภญ.วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลพาน

สมบูรณ์

26

ภญ.ธนัชพร ไกรสวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาย้อย

สมบูรณ์

27

ภญ.โสภาพรรณ ใจดีเจริญ

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

28

ภญ.แก้วกนก ตรีรัตนบุตร

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สมบูรณ์

29

ภญ.ธันยานี พิมสารี

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

สมบูรณ์

30

ภญ.ธนัญญา ประสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนคร​พิงค์​

สมบูรณ์

31

ภญ.พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

32

ภญ.ดรัลพร เทพรักษ์

เภสัชกร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สมบูรณ์

33

ภญ.กรรณิกา กิ่งเกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปราสาท

สมบูรณ์

34

ภญ.กรองกาญจน์ พันธ์ศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปราสาท

สมบูรณ์

35

ภญ.นิลรัตน์ชา ชมภูนุช

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

36

ภญ.ภคินี อื้อศรีชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

37

ภก.กิตติพงษ์ สกุลวิไลเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

38

ภญ.จิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

39

ภญ.โสรวีร์ วนิชกุลพิทักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

40

ภญ.พัชรนันท์ นิยมค้า

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

41

ภญ.สุนิภา ด่านตระกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

42

ภก.รัฐวิศว์ ปาประลิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

43

ภญ.เพชรา พฤทธิพัฒกุล

เภสัชกร

ร.พ.ท่าวุ้ง​

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

44

ภญ.สมสมร บุญเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

ภก.อรวรรณ สิริวิศิฏฐกุล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภก.อิลฮัม หวังแอ

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภก.อะลาวีย์ หมาดทิ้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลเเม่ลาน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ดร.สิรวิชญ์ พันธนา

เภสัชกร

รพ.บึงกาฬ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภญ.วิมลมณี หมื่นชัยกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภญ.มาศชุดา สุวรรณ​ธัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหัวหิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.กมลรัตน์ ทองรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขุนยวม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

ภญ.สายไหม ปั๋นคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลอมก๋อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

ภญ.ณัฐวิภา ตั้งใจ

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตูล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

นายสุเมธ พงศ์ดารา

เภสัชกร

รพ.ควนกาหลง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

56

ภญ.นันทพร ริยะวงษ์

เภสัชกร

รพ.ทุ่งฝน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

57

ภก.สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

58

ภญ.พิจิตรา ท้าวทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สาย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

59

ภญ.อรรถพร ธนาณัฐเดชกุล

เภสัชกร

รพร.ท่าบ่อ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

60

ภก.บุญชัย บวรสมบูรณ์กุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

61

ภญ.พิชญานิล ชาธรรมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

62

ภญ.สุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร

เภสัชกร

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

63

ภญ.มนสิชา เพ็งคล้าย

เภสัชกร

SLC Hospital

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

64

ภญ.ปิยะทิพย์ สุทธิศรีศิลป

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

65

ภญ.มิรันตี จงเจือกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

66

ภญ.นุจรี คำด้วง

เภสัชกร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

67

ภญ.กาญจนา ก๊กศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

68

ภญ.น้ำฝน ปิยะตระกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

69

ภญ.พัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว

เภสัชกร

สถาบันราชานุกูล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th