ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (เป็นการประชุม 2 แบบ คือ แบบ Online และแบบ Onsite โดยรับ Onsite ไม่เกิน 30 คน และรับ Online ไม่เกิน 50 คน เท่านั้น)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 18.75 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ปรัชญ์ชวิศ เย็นแสงจันทร์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิมาย

สมบูรณ์

2

นายพัฒนา จันทร์จรัสทอง

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

3

ภญ.สุภาวดี ธรรมโกศล

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สมบูรณ์

4

ภญ.พนิดา ไชยกูล

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งหว้า

สมบูรณ์

5

ภก.อนันต์ พิริยะพาณิชย์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

6

ภก.วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ.วังน้ำเขียว

สมบูรณ์

7

ภญ.ชไมพรรณ วัฒนกูล

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

8

ภญ.สิรินา จันทร์ศรีสุริยวงศ์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

9

ภญ.อัญชลี ปรีชาฤทธิรงค์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ.วานรนิวาส

สมบูรณ์

10

ภญ.บวรลักษณ์ ขจรฤทธิ์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

สมบูรณ์

11

ภญ.รมิดา จิตมณี

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

12

ภก.ปรัชญา พัชรวรกุลชัย

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

13

ภญ.นันทพร แสนคำ

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ.ทุ่งฝน

สมบูรณ์

14

ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

15

ภญ.จิรามาศ ขจายแสง

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

สมบูรณ์

16

ภก.ทศพล วิทิตกพัทธ์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

สมบูรณ์

17

ภญ.จุฬารัตน์ ฮาดวิเศษ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

18

ภญ.ปฤทัย เกษร

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

19

ภญ.สุนิสา แพทวีทรัพย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สิงห์บุรี

สมบูรณ์

20

ภญ.ธัญวรัตม์ชนก วิประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

สมบูรณ์

21

ภญ.อภิชญา ธนวงศ์วาณิชย์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

22

ภญ.นันทนา เลิศสุขประเสริฐ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สงขลานครินทร์

สมบูรณ์

23

ภญ.อารียา นิมิตรปัญญา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

24

ภญ.กุสุมา เหมือนแก้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาชัย2

สมบูรณ์

25

ภญ.ปนิดา ลี้รัตนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

26

ภญ.ศรินธรณ์ อุทัยธวัช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าปลา

สมบูรณ์

27

ภก.ศุภชัย เอี่ยมลิขิตเกื้อกูล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลโชคชัย

สมบูรณ์

28

ภก.ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

29

ภญ.มนสิชา เพ็งคล้าย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

SLC Hospital

สมบูรณ์

30

ภญ.ปวรริสา นาคสุขปาน

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ ราชวิถี (คลังยา)

สมบูรณ์

31

ภญ.พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

32

ภก.ณัฐดนัย พนมเขต

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.เมืองสรวง

สมบูรณ์

33

ภญ.หนึ่งหรัด ชุปวา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

34

ภญ.เกศรา ยศประสิทธิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สมบูรณ์

35

ภก.รพี สิทธิกระโทก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

36

ภญ.จิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

37

ภญ.กัลยาณี อัครกิตติมงคล

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

38

ภญ.นันทิชา ตักเตือน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลคีรีมาศ

สมบูรณ์

39

ภญ.พัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สถาบันราชานุกูล

สมบูรณ์

40

นายศุภศักดิ์ บุญนิธิยิ่งยง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

สมบูรณ์

41

ภญ.ณัชฎาพร ทองน้อย

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยทับทัน

สมบูรณ์

42

ภก.ปริณดา เนตรสง่า

เภสัชกร

ศูนยการผลิตยาสมุนไพร รพ.ห้วยทับทัน

สมบูรณ์

43

ภญ.อรรถพร ธนาณัฐเดชกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพร.ท่าบ่อ

สมบูรณ์

44

ภญ.จันทราภา เขียวหวาน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

บริษัท แพน ราชเทวีกรุีป จำกัด มหาชน

สมบูรณ์

45

นางศุภธิดา วิสุทพิพัฒน์สกุล

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราขสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภก.กฤษณพงศ์ จันผาย

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.สาวิตรี ยอดขาว

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภก.กิตติวัฒน์ ปัญญา

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภญ.เรวดี บุญเจียร

หลักสูตรที่ 0

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภก.ฮาฮามัด อาลี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรงปินัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.พิชญานิล ชาธรรมา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/php_pdo_mssql.dll' - /usr/lib64/php/modules/php_pdo_mssql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: