ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2563 เรื่อง The Art and Sciences of Powerful Presentation (เลื่อนการจัดประชุม)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 15.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ธีราพร ฦาชา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

2

ภญ.เพียงเพ็ญ สมหวัง

หลักสูตรที่ 4

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

3

ภก.ภิญพัชร์ พันธ์กิตติกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

4

ภก.สืบพงศ์ จันทร์แจ่ม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

5

ภก.สุภวิชญ์ ตายนะศานติ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

6

ภก.ชินวัฒน์ จันทรบุตร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

7

ภก.อภิชิต ซาเหลา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ยโสธร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

8

ภญ.จิรัฐติกาล ทองเลิศ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ยโสธร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th