ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 22/2563 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (เลื่อนการจัดประชุม)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.นริศรา นพโสภณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลแปลงยาว

สมบูรณ์

2

ภญ.ปราณี ศรีกุลนาวิน

เภสัชกร

งานบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

3

ภก.พูนทรัพย์ สุขเพสน์

เภสัชกร

รพศ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

4

ภญ.รัชฎาภรณ์ เกตุกะราช

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

5

ภญ.สุณิสา สังข์หล่อ

อาจารย์

รพ พระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

6

ภญ.ชญานิศ น่าชม

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมบูรณ์

7

ภญ.ภัทรสุดา ศรเทพา

เภสัชกร

รพ.บุรีรัมย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

8

ภญ.กวีร์ณัฏฐ​ สินธุรัตน์

เภสัชกร

รพ.บุรีรัมย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

9

ภญ.สุภาวิการ์ สุขรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านด่าน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

10

ภญ.ฤชุกร สินธุรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

11

ภญ.อารีญา วันโน

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

12

ภญ.สุวพีร์ มนตรีโพธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

13

ภญ.อนาสวี ติใหม่

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำพูน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

14

ภก.กฤษณะ คู่บุญประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลอู่ทอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

15

ภญ.หทัยรัตน์ สุขศรี

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

16

ภญ.พัทรียา ภักดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรารมย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

17

ภก.ภัทรพงศ์ อุตรินทร์

เภสัชกร

มหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

18

ภก.สายัญ มาตบุรมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

19

ภญ.กรพินธุ์ นามนวล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

20

ภญ.นิภิทธา จุลนิธิ

เภสัชกร

รพ.ศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

นางสาวบุษราพร มูลเขียน

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิชัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

ภญ.กนกวรรณ วงษ์โกฎ

เภสัชกร

รพ สระบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

23

ภก.อำนาจ กันเพชร

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

ภก.กฤต ปฐมวัฒนศักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

25

ภญ.ศิรินทร์ อะฏะวินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

26

ภญ.จิราพร แก้วดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

27

ภญ.ดวงรัตน์ อุ่นจรัส

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

นายวิทูร อุปริกธาติพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตูม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

ภญ.ฉัตรกมล สุพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสระบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ภญ.เบญญาภา ที่ตั้งมังกร

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยพลู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.ณฐมน ศรีวิโรจน์มณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

ภญ.กัลย์สุดา วงศ์นันท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหาด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ภญ.จามีกร บุบผะเรณู

เภสัชกร

รพ.บางสะพานน้อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

ภญ.ธิราวรรณ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองพอก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภญ.ทักษิณีย์ ศรีพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ

เภสัชกร

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

ภญ.กรุณา นันทจิวกรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภญ.พชรพร พรมวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

ภก.วงศกร เภาเสน

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภญ.ปาริชาติ ร่มเย็น

เภสัชกร

รพ.กาญจนดิษฐ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

41

ภญ.สุพัตรา วานิชศุภชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

42

ภญ.ภัทราพร อุดมวารีรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

43

ภญ.บัณฑิตา วิริยะกุลนันท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

44

ภญ.ชนม์นิภา กันหากุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

ภญ.ปัทมา ถนอมสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงยืน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภก.บดินทร์ เจริญวัฒน์

เภสัชกร

รพ.ชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.จุฑาภรณ์ ลาภอาษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภญ.สโรชรัตน์ ผดุงสัตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภก.นฤนาท โสมาศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภก.ภาณุวิชญ์ หะวะนิช

เภสัชกร

กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.รณิดา เดชะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

ภญ.นฤมล ศรีสวัสดิ์

เภสัชกร

รพ.อำนาจเจริญ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

ภญ.นิจพร วชิรัตนพงษ์เมธี

เภสัชกร

รพร.เลิงนกทา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภก.วรรณธนศักดิ์ ทองดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

ภญ.อัญรส หนูสมแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

56

ภก.ทศพล วิทิตกพัทธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

57

ภญ.สารทศิริ ณะนวล

เภสัชกร

รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

58

ภญ.รวิสรา ชิตตระการ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

59

ภญ.วิภาพร กุลสุวรรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

60

ภก.มนัท ยรรยงนวกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจักราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

61

ภญ.ปกรวรรณ ตะเภาพงษ์

เภสัชกร

รพ.บ้านไผ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th