ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)” (เลื่อนการจัดประชุม)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร

เภสัชกร

รพ.บางสะพาน

สมบูรณ์

2

ภญ.รุจิพัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

3

ภญ.ณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร

เภสัชกร

รพร.สว่างแดนดิน

สมบูรณ์

4

ภญ.กษมา ลีรัตน์เสถียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลปลวกแดง

สมบูรณ์

5

ภก.อิทธิรัตน์ รัตนพันธ์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

6

ภญ.มารีย์ อินสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมิชชั่น

สมบูรณ์

7

ภก.รัตพล สวัสดิ์วงศ์ไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสูง

สมบูรณ์

8

ภก.ยัสลัน มายุดิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

สมบูรณ์

9

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

10

ภก.กฤษฎา บูราณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

11

ภญ.พรพีรา หินอ่อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

12

ภก.เจริญชัย เกตุแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชยา

สมบูรณ์

13

ภก.สมชาย ลั่นเต้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

14

ภก.ธีรวิทย์ บำรุงศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สมบูรณ์

15

ภญ.พัชรินทร์ พิมพ์พา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

16

นางภิรดี ปิยะมาน

เภสัชกร

ร.พ. ชลบุรี

สมบูรณ์

17

ภก.ณัฐพล ปานเพ็ชร์

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

18

ภญ.วรัดดา ศรีชวนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะขาม

สมบูรณ์

19

ภญ.วาสนา เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

20

ภญ.จำปี วงศ์นาค

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

ภญ.สุชาดา ขนานแข็ง

เภสัชกร

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

นางปิลันธนา เขมะพันธุ์มนัส

เภสัชกร

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

23

ภญ.ณัฐกานต์ นามแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

ภญ.รัชนก บุญดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

25

ภญ.ศิริญา แสงเส้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลเสลภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

26

ภญ.ภิญญดา นฤบุญญฤทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

27

ภญ.กุลชา พันธ์เพิ่มเจริญกิจ

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

ภญ.จิดาภา วงศ์เทพ

เภสัชกร

รพ.โพนพิสัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

ภญ.กนิษฐา นิ่มสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ภญ.รจนา ดอกรัก

เภสัชกร

รพ.นางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.ศิริวรรณ รุ่งโรจน์

เภสัชกร

รพ.นางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

ภญ.ศนิกาญจน์ เทพกาญจนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ภญ.แก้วกนก ตรีรัตนบุตร

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

ภก.สิทธิพร สายชมภู

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองพอก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภญ.วารุณี บูรณวิเชียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

ภญ.บัณฑิตา สัตยารักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

ภญ.ปรางรุจี นาคอิ่ม

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

นางสาวดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

นางสาวกุศลิน การะหงษ์

เภสัชกร

รพ.อมก๋อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

นางชมภูนุช วีระวัธนชัย

เภสัชกร

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

41

ภญ.ขวัญเรือน วงษ์แก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

42

ภญ.สมศุกร์ โกจะกัง

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

43

ภญ.ชนกพร หากันได้

เภสัชกร

รพ.เทศบาลนครอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

44

นางอัญญรัตน์ ประทีปทอง

เภสัชกร

บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

ภญ.หทัยรัตน์ โคตรสมพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภญ.จุฬารัตน์ ฮาดวิเศษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลชันภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.ศุภาพิชญ์ จิตจักร

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภญ.อรวรรณ วงศ์สวาสดิ์

เภสัชกร

กองควบคุมวัตถุเสพติด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภญ.จุฑารัตน์ แก้วดำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th