ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)” (เลื่อนการจัดประชุม)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 15.25 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร

เภสัชกร

รพ.บางสะพาน

สมบูรณ์

2

ภญ.รุจิพัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

3

ภญ.ณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร

เภสัชกร

รพร.สว่างแดนดิน

สมบูรณ์

4

ภญ.กษมา ลีรัตน์เสถียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลปลวกแดง

สมบูรณ์

5

ภญ.จริยา เกตุแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สมบูรณ์

6

ภญ.พาณี ชัยจันดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

7

ภก.อิทธิรัตน์ รัตนพันธ์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

8

ภญ.มณีจันทน์ พัฒนพัชร

เภสัชกร

รพ.อานันทมหิดล

สมบูรณ์

9

ภญ.วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลพาน

สมบูรณ์

10

ภญ.วรรณพร ชัยวิศิษฏ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

11

ภญ.มารีย์ อินสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมิชชั่น

สมบูรณ์

12

ภก.รัตพล สวัสดิ์วงศ์ไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสูง

สมบูรณ์

13

ภก.กานตพัจน์ พ่วงหลาย

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

14

ภญ.ธัญญพัทธ์ วราวัฒน์โยธิน

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

15

ภญ.วิลาสินี กมลมิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

16

ภก.ยัสลัน มายุดิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

สมบูรณ์

17

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

18

ภก.กฤษฎา บูราณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

19

ภญ.พรพีรา หินอ่อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

20

ภก.อริยะ วัฒนชัยสิทธิ์

()

นักศึกษา

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

21

ภญ.กนิษฐา นิ่มสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

สมบูรณ์

22

ภก.เจริญชัย เกตุแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชยา

สมบูรณ์

23

ภก.สมชาย ลั่นเต้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

24

ภก.รชตะ ปาระดี

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

25

ภญ.ชนิสา จันทรชิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลปรางค์กู่

สมบูรณ์

26

นายปิยะ สิริปัญญาฌาน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

27

ภญ.ประวีณสุดา ลอออุดมพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

28

ภญ.พัชรินทร์ พิมพ์พา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

29

ภญ.สุธิดา ศรีวิทยานันต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าตอง

สมบูรณ์

30

นางภิรดี ปิยะมาน

เภสัชกร

ร.พ. ชลบุรี

สมบูรณ์

31

ภญ.กรวี ป้องศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

32

ภญ.พัชรนันท์ แนวจำปา

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

33

ภญ.อมราพักตร์ สารกุล

เภสัชกร

รพ.สุรินทร์

สมบูรณ์

34

ภญ.คนึงนิตย์ ภูเทพคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

35

ภญ.อนงค์นาฏ ศิริโสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

36

ภญ.ดวงดาว เตียงตั้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

37

ภญ.พิไลวรรณ สุวรรณชื่น

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

38

ภก.ณัฐพล ปานเพ็ชร์

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

39

ภญ.วรัดดา ศรีชวนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะขาม

สมบูรณ์

40

ภก.ภูรินท์ รัตนานุพงศ์

เภสัชกร

สสจ.บึงกาฬ

สมบูรณ์

41

ภญ.วาสนา เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

42

ภญ.ใจรัก กาญจนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลยางตลาด

สมบูรณ์

43

ภญ.ปิยฉัตร วิรัตน์เกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

44

ภก.เรืองฤทธิ์ สุทธิประภา

เภสัชกร

รพ.สมุทรสาคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

ภญ.ปัทมา ถนอมสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงยืน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภก.ศิริพงษ์ มโนสันติไพบูลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิมาย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.สุวิชชา ไกยราช

เภสัชกร

โรงพยาบาลสีชมพู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภก.ศราวุฒิ บัวเผื่อน

เภสัชกร

รพ.เชียงคาน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภก.สิทธิชัย สนิทกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภญ.อรนุช พัฒนชีวะพูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.จิดาภา คำศักดิ์ดา

เภสัชกร

รพ.มวกเหล็ก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

ภก.สุรวุฒิ ดอนคำชัยมงคล

เภสัชกร

รพ.น้ำพอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

ภญ.ภาวิดา สุขโกษา

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภญ.วราภรณ์ มีเทียน

เภสัชกร

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

นักศึกษา

โรงพยาบาลอมก๋อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th