ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (เลื่อนการจัดโครงการ)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 59.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร

เภสัชกร

รพ.บางสะพาน

สมบูรณ์

2

ภญ.รุจิพัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

3

ภญ.ณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร

เภสัชกร

รพร.สว่างแดนดิน

สมบูรณ์

4

ภญ.กษมา ลีรัตน์เสถียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลปลวกแดง

สมบูรณ์

5

ภก.อิทธิรัตน์ รัตนพันธ์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

6

ภญ.มารีย์ อินสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมิชชั่น

สมบูรณ์

7

ภก.รัตพล สวัสดิ์วงศ์ไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสูง

สมบูรณ์

8

ภก.ยัสลัน มายุดิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

สมบูรณ์

9

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

10

ภก.กฤษฎา บูราณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

11

ภญ.พรพีรา หินอ่อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

12

ภก.เจริญชัย เกตุแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชยา

สมบูรณ์

13

ภก.สมชาย ลั่นเต้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

14

ภญ.พัชรินทร์ พิมพ์พา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

15

นางภิรดี ปิยะมาน

เภสัชกร

ร.พ. ชลบุรี

สมบูรณ์

16

ภก.ณัฐพล ปานเพ็ชร์

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

17

ภญ.วรัดดา ศรีชวนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะขาม

สมบูรณ์

18

ภญ.วาสนา เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

19

ภญ.ชบาไพร โอวาทฬารพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลแวงน้อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

20

ภญ.สุวิมล​ วรา​ชิต​

เภสัชกร

โรงพยาบาล​ราชวิถี​

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

ภญ.ปวริศา ธนันต์วณิช

เภสัชกร

โอเวอร์บรุ๊ค

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

ภญ.ดวงตา บุญทวี

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าชนะ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th