ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ Kidney Care in the Next Decade

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CNEU ประมาณ 14.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

นพ.อดิศร อรัญปาลย์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

แพทย์

คลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต หมออดิศร

สมบูรณ์

2

นางสาววิภารรณ สุขแพ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

บ.ระนองรักษ์ไต

สมบูรณ์

3

พว.ณัฐธยาน์ วงศ์ศรีหล้า

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล ค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

4

พว.โฉมกัลยาณี หวังกุลกลาง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

5

พว.ชนกสุดา เขตจัตุรัส

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

6

พว.จุฑารัตน์ สวัสดิ์ละคร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์

สมบูรณ์

7

พว.หลอม นาสุริวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์

สมบูรณ์

8

พว.ทิพย์สุดา ศรีแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์

สมบูรณ์

9

พว.จิราภร วงศ์ภาคำ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

สมบูรณ์

10

พว.วาริศา ศิลา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

สมบูรณ์

11

พว.ชุติมา อุดมเพ็ย

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

สมบูรณ์

12

พว.พัชรี ศรีวงษ์รักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโนนสัง

สมบูรณ์

13

พว.ศิริญญา สงวนศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

14

พว.เบญจพร ศรีธร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เปาโลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

15

พว.สลักจิต มีมาก

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียม รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

สมบูรณ์

16

พว.กัญญ์กุลณัช ต้นยะ

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียม ร.พ สมเดชพระยุพราชเดชอุดม

สมบูรณ์

17

นางสลิลลา ยะกะกุล

บุคลากรทั่วไป

คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย

สมบูรณ์

18

นางวิรินทร์ญา เพชรไพฑูรย์

ผู้แทนบริษัทยา

รพ.ชุมพวง

สมบูรณ์

19

นางศิริวัลฃ์ อุดมเศรษฐ

บุคลากรทั่วไป

รพชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมบูรณ์

20

นางสาวอิศราภรณ์ สมร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล ขุขันธ์

สมบูรณ์

21

พว.พัชรกร สงค์แก้ว

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

22

พว.ภัทรานิษฐ์ ปทุมทอง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพ​สิทธิประสงค์​

สมบูรณ์

23

พว.รจนา ไชยสรรพ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

24

พว.พิริยาภรณ์ จำปีเรือง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ศุภมิตร

สมบูรณ์

25

พว.กมลชนก กันยามา

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

26

นางสาวกัญญพร ศรีแก่บ้าน

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ตำรวจ

สมบูรณ์

27

นางสาววไลลักษณ์ เรืองแสน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เขาวง

สมบูรณ์

28

นายสุรพงษ์ ศิริโส

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สมเด็จ

สมบูรณ์

29

นางสาวขวัญระวี มีระหงษ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ดอนตาล

สมบูรณ์

30

นางสาวกัลริกา สว่างแก้ว

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พิบูลมังสาหาร

สมบูรณ์

31

พว.อรุณี คุยบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นอร์ทอีสเทอร์ วัฒนา

สมบูรณ์

32

นพ.วิเศรษศิลป พันธ์นาคำ

แพทย์

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

33

นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

34

พว.ณัฐพงศ์ ผิวพันธมิตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย(หน่วยไตเทียม)

สมบูรณ์

35

นางสาวสุภลัคณ์ วิชากูล

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าบ่อ

สมบูรณ์

36

นางอัญญรัตน์ โพธิ์ชัย

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าบ่อ

สมบูรณ์

37

นางสาวนิษรา พรหมจรรย์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

38

นางศรัลญภรณ์ บุณยพิสุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

39

นางสาวเกตนรินทร์ คำโมง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

40

นางสาวปิยพรรณ เสนาสังข์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

41

นางสาวพวงอนงค์ สืบทิพย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

42

นางสาวพิมพ์ใจ จันโสดา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

43

นางสาวสุฬารัตน์ ชัยจันดี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

44

นางกวินนา ไขสาร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

45

นางเพ็ญนิภา ชาญยุทธ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

46

นางสาววารุณี ชาติกิจอนันต์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

สมบูรณ์

47

นางขจร เพียสุพรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

48

นางสาวกัญณ์ภัทร์ชญาณ์ ศรีสมบูรณ์

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

49

นางสาวสุดารัตน์ โคตรบันเทา

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

สมบูรณ์

50

นางอัจฉรา โลหะบาล

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

สมบูรณ์

51

นางสาววณิชยา ชัยวร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพัทยา

สมบูรณ์

52

นางสาวลักษณา เกาะลอย

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพัทยา

สมบูรณ์

53

นางสาวเกษราภรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ราชสีมาฮอสพิทอล

สมบูรณ์

54

นางสาววรนิทล์ ภูมามอบ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หจก. อิสาน อาร์ อาร์ ที

สมบูรณ์

55

พว.ลาวัณย์ เพชรคำ

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

56

พว.กชณากาญ ดวงมาตย์พล

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

57

นางประภัยศรี ภูบุญุทอง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หจก. อิสาน อาร์ อาร์ ที

สมบูรณ์

58

พว.วรเชษฐ์ ทนันชัย

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ค่ายกาวิละ

สมบูรณ์

59

พว.เกวลี แกว่นธัญกิจ

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพิษณุโลก

สมบูรณ์

60

พว.ปัทมา กล่อมกล่ำนุ่ม

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพิษณุโลก

สมบูรณ์

61

พว.อรนิชชา จันทร์คุ้ม

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บางละมุง

สมบูรณ์

62

นางสาวสุพรรณี สุภาอิน

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

63

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์หัสบรรณ์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

64

นางภัสส์กุญช์ เหลื่อมเจริญ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

65

นางสาวนฤพรรณ สุวรรณพันธกุล

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

praenarapan95@gmail.com

สมบูรณ์

66

นางรุ้งฟ้า เหลาอุดมลาภ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

67

นางสาววิกันดา เอกตาแสง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

สมเด็จสิริกิตติ์

สมบูรณ์

68

นางเกียรติสุดา ชุมสุวรรณ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมบูรณ์

69

นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรชุม

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมบูรณ์

70

พว.วงเดือน หูชัยภูมิ

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชัยภูมิรวมแพทย์หน่วยไตเทียมชั้น 1

สมบูรณ์

71

นางอรนุช เรืองบุตร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

สมบูรณ์

72

นางสาวอรวรรณ บุญเลี้ยง

พยาบาลวิชาชีพ

ชุมแพ

สมบูรณ์

73

นางสาวพิกุล กรัณยไพบูลย์

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

74

นางเตือนใจ ภูทองกลม

พยาบาลวิชาชีพ

ยางตลาด

สมบูรณ์

75

นางสาววิรุณา โกสุมภ์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

ยางตลาด

สมบูรณ์

76

นางจินตนา อาษาวัง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนครพนม

สมบูรณ์

77

นางนงพงา ปลื้มจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

78

นางสาวจันทร์พิมพ์ สีหานาม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

79

นางกาญจนา บวรโมทย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

80

นางวันเพ็ญ พิลาศเอมอร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

81

พว.รุจิรา ลักษณพรหม

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ห้องไตเทียม

สมบูรณ์

82

พว.พิศมัย คำยอด

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสิรินธร

สมบูรณ์

83

นางรุ่งนภา ครองยุทธ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สมบูรณ์

84

นางสาววราภรณ์ ทองเพิ่ม

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สมบูรณ์

85

นางสาวภัทรชรินทร์ คำสุข

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

สมบูรณ์

86

นางสาวอารยา สหัสนา

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.สรรพสิทธิรักษ์ไต

สมบูรณ์

87

นางสาวธีรกานต์ กรไกร

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.วัฒน์ไต ร.พ.ประชารักษ์

สมบูรณ์

88

นางสาวพีรยา ไก่แก้ว

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.วัฒน์ไต ร.พ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

89

นางสาวกุลณิกา โจตนา

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเทพปัญญา

สมบูรณ์

90

นางสาววชิราภรณ์ บุญกอ

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.สรรพสิทธิรักษ์ไต

สมบูรณ์

91

พว.นภัสกร ฤกษ์ปาณี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพรชัย

สมบูรณ์

92

พว.พรเพ็ญ บรรดาศักดิ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบึงกาฬ

สมบูรณ์

93

พว.สมบูรณ์ จรศรชัย

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.โกสุมพิสัย

สมบูรณ์

94

นางสาวคนึงนิจ โอสถเจริญ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ชลบุรีคลินิกเวชกรรม

สมบูรณ์

95

นางสาวกนกวรรณ กระเดา

พยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์สุขภาพไต

สมบูรณ์

96

นางสาวธมลวรรณ ดีสงคราม

พยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์ถนอมไต

สมบูรณ์

97

นางสาวกุลณัฐฐา น้อยไธสง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ชลบุรีคลินิกเวชกรรม

สมบูรณ์

98

นางสาวลฎาภา รุ่งเรืองเจริญ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เอกชล

สมบูรณ์

99

พว.ณฐพร จันทเสน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พญาไท3

สมบูรณ์

100

นางรุจิรา พงษ์จันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

สมบูรณ์

101

นางชญานาถ มิ่งชัยสกุล

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัทอุบลรีนอลแคร์จำกัด

สมบูรณ์

102

นางปริญานันท์ แก้วอามาตย์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.กท.ราชสีมา

สมบูรณ์

103

นางไอยรา ไชยวงศ์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ทหารผ่านศึก

สมบูรณ์

104

พว.กาญจนา ยะคำแจ้

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พญาไท1

สมบูรณ์

105

นางสาวณัฐกานต์ สีหาวงศ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สมบูรณ์

106

นางสาวพัชรีภรณ์ สุภาพ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพะเยาราม

สมบูรณ์

107

นางสาวจิตรการ จิตตางกูร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพะเยาราม

สมบูรณ์

108

นางอินทิราณ์ อาจนิยม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

สมบูรณ์

109

นางสาววัชราภรณ์ ยิ่งถาวร

พยาบาลวิชาชีพ

บ.เซฟตี้ ฮีโม จำกัด

สมบูรณ์

110

นางสาวอุบล แสนปาง

พยาบาลวิชาชีพ

บ.เซฟตี้ ฮีโม จำกัด

สมบูรณ์

111

พว.วิภาดา เทพสุระ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

112

พว.นฤนาถ คีรีวรรณ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ตำรวจ

สมบูรณ์

113

พว.ณัฐฐาวีรนุช บุญเลียง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ราษีไศล

สมบูรณ์

114

พว.ศศิธร รัมมะนี

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง รพ.มัญจาคีรี

สมบูรณ์

115

พว.พิสิฐ รัตนชาญกร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน

สมบูรณ์

116

พว.กัญณัฏฐ์ แรตขาว

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สมบูรณ์

117

พว.สายรุ้ง นาหล่อง

พยาบาลวิชาชีพ

พันธมิตรไตเทียม

สมบูรณ์

118

พว.วลัยพร มิเถาวัลย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

119

พว.นงลักษณ์ ผิวงาม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

120

พว.จุฬาลักษณ์ สุจริตประกอบค้า

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ขอนแก่นไดอะไลซิส

สมบูรณ์

121

พว.นิธิกาญจน์ เพียสาร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเสลภูมิ

สมบูรณ์

122

พว.บุญยรัตน์ สุขแสน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

123

พว.ทัดดาว กองราช

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

124

พว.จุฑาทิพย์ ทินบุตร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

สมบูรณ์

125

พว.ปราวีณา นุกูลกิจ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านม่วง

สมบูรณ์

126

พว.มงคล วารีย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวานรนิวาส

สมบูรณ์

127

พว.นภาลัย แสงโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวานรนิวาส

สมบูรณ์

128

พว.ศิวพร ศรีสถาน

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุมภวาปี

สมบูรณ์

129

พญ.ปัทมาพร คำใจ

แพทย์

อุดรธานี

สมบูรณ์

130

พญ.ภัทราพร วงศ์พุฒิ

แพทย์

เลย

สมบูรณ์

131

พว.นุษรา จารศรีเพ็ง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

132

พว.ศุภจิรา บุญฤทธิ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

133

พว.ยอดรัก กาญจโนภาส

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรามคำแหง

สมบูรณ์

134

นพ.ปิ่นพงศ์ศานต์ ตริยาวธัญญู

แพทย์

โรงพยาบาลหนองคาย

สมบูรณ์

135

พญ.วราภรณ์ ศรีภักดี

แพทย์

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

สมบูรณ์

136

พว.นภัสนันท์ ประทุมขำ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

คลีนิคไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต

สมบูรณ์

137

พว.ชุลิตา ฤทธิ์ละคร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นอร์ทอีสเทอร์ วัฒนา

สมบูรณ์

138

พว.ปัญญาพร อิสระ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์

สมบูรณ์

139

พว.ปฏิญญา อาริยะเดโช

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.กุมภวาปี

สมบูรณ์

140

นางสาวณัฐชมนต์ วรพัฒน์วัชรกุล

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก

สมบูรณ์

141

นางสาวพีรดา บัวบาน

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก

สมบูรณ์

142

พว.วัณณา แสงฤทธิ์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

สมบูรณ์

143

พว.พรรณา เอื้อกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สมบูรณ์

144

พว.บุญอุมา ชัยปัดชา

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบรบือ

สมบูรณ์

145

พว.ณัฐถนิชา พะโนราช

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจุรีเวช

สมบูรณ์

146

พว.อดุลย์ เหมี่ยงสันเทียะ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

147

พว.วรัทยา พุ่งอุไร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

148

พว.ประภัสสร ปลากัดทอง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. บ้านม่วง

สมบูรณ์

149

พญ.สุวรรณี วิษณุโยธิน

แพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

150

นายวัสสัน ทัศพันธ์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ ทหารผ่านศึก

สมบูรณ์

151

พว.จารุณี ดาวสุขโกศล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

152

พว.ไพลิน ยินดี

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. สิริเวช จันทบุรี

สมบูรณ์

153

พว.มาลินี ชอบจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เรณูนคร

สมบูรณ์

154

พว.จารุวรรณ วงค์เทวาราช

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. เรณูนคร

สมบูรณ์

155

พว.เนตรนภา ห้วยทราย

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์

สมบูรณ์

156

พว.ธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

157

พว.มารุต จันทร์เลาะ

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

158

นางณัฐณิชา ชื่นเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

สมบูรณ์

159

พว.อารีรัตน์ ขนายกลาง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. แวงน้อย

สมบูรณ์

160

พว.ภริตา หมั่นกู้

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

161

นางสุจิตรา สุขสาย

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.วารินชำราบ

สมบูรณ์

162

พว.จุรีพร อำไพพันธุ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ตระการพืชผล

สมบูรณ์

163

นางพันทิวา เวชกามา

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ยโสธร

สมบูรณ์

164

พว.ประภาพร วงษ์สรีแก้ว

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ยโสธร

สมบูรณ์

165

พญ.มณทิชา คณาดี

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

แพทย์

รพร. เลิงนกทา

สมบูรณ์

166

พว.สิรินาฎ ระวีวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

167

พว.จารุพร จารุจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หัวตะพาน

สมบูรณ์

168

พว.พัชรา เรืองวัณณภา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อำนาจเจริญ

สมบูรณ์

169

พว.ศิริพร บุระสี

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.วารินชำราบ

สมบูรณ์

170

พว.วิจิตรา อู่จีน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลแพร่

สมบูรณ์

171

พว.ยุพารัชต์ กองแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลแพร่

สมบูรณ์

172

พว.ภาสุนัน แก้วสีนาค

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพุทธชินราช

สมบูรณ์

173

นางนันท์ธิยา พีรทวีพงศ์

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

174

นางมนทกานต์ นรานอก

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

175

นางพัฒนี คำพิทักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

176

นางนิตยา บวรพีระวงศ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

177

นพ.ปกครอง ลิมป์วรรณธะ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

แพทย์

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

178

นางสาววิภาจรี คำหล้า

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

179

พว.เจนจิรา สัตย์ชื่อ

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สุรินทร์

สมบูรณ์

180

พว.กิตติยา โบราณมูล

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

181

พว.วราภรณ์ หาญชนะ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

182

นางจิดาภา ดอนอินทร์ทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พิจิตร

สมบูรณ์

183

นางสาววันทนา คุ้มเกตุ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พิจิตร

สมบูรณ์

184

นางนิภา นนบุญตา

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หล่มสัก

สมบูรณ์

185

นางธัญญ์ธิยา อัครทวีพันธุ์

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หล่มสัก

สมบูรณ์

186

พว.ธิดารัตน์ สุตะโคตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

187

พว.พรรณมณี ขันเงิน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

188

พว.กนกพร หนูสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สกลนคร

สมบูรณ์

189

พว.กันต์กนิษฐ์ ศิริโส

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

สมบูรณ์

190

พว.วรอุมา ปัญญา

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมุกดาหาร

สมบูรณ์

191

นางณัฐกมล รอดสืบชาติ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นางรอง

สมบูรณ์

192

พว.กาญฎา ศรีอุดม

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บ้านแพ้วพัฒนาการ-เจริญกรุง

สมบูรณ์

193

พญ.กฤตยา ทิศขจรศิริ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

แพทย์

รพ.บ้านแพ้ว

สมบูรณ์

194

พญ.ลัดดารัตน์ ศรีคำ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

แพทย์

รพ.วานรนิวาส

สมบูรณ์

195

พว.อัญญาณี ฮองต้น

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อากาศอำนวย

สมบูรณ์

196

พว.จรรยา เคหะฐาน

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หนองคาย

สมบูรณ์

197

พว.กฤตยา ไชยต้นเทือก

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นครพนม

สมบูรณ์

198

พว.มัณฑนา เพชรคำ

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

199

พว.มณฑิรา ฮังกาสี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อุดรธานี

สมบูรณ์

200

พว.นุสรา อามาตย์มนตรี

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อุดรธานี

สมบูรณ์

201

พว.มุฑิตา พิมพ์โคตร

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หนองคาย

สมบูรณ์

202

พญ.ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ

แพทย์

รพ.กาฬสินธุ์

สมบูรณ์

203

พว.อารีย์ ภูยาดาว

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.กาฬสินธุ์

สมบูรณ์

204

พว.อมรรัตน์ บุตรศรี

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชุมแพ

สมบูรณ์

205

พว.ทับทิม เสริมศิลป์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชุมแพ

สมบูรณ์

206

นางนางพรพิมล มาดีสุขสถิตย์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

207

นางสาวสุมลรัตน์ กนกกวินวงศ์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

208

พว.สิริวรรณ์ นิลตระกูล

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

209

พว.สุภาพร ไชยวัฒนตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

สมบูรณ์

210

พว.คมกฤช พานิช

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

211

พว.สิริทรัพย์ ยศโสภณ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

212

พว.ปราณีต โชติกนกรัตน์

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

213

พว.นันทวัน ตันกูล

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เจ้าพระยาอภัยภุเบศร

สมบูรณ์

214

พว.ทิพวรรณ ถามา

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวชิระ

สมบูรณ์

215

พว.พิจิตรา แบขุนทด

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวชิระ

สมบูรณ์

216

พว.วราพร เวียงนนท์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

217

พว.ศุภลักษณ์ ทองขาว

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

218

พว.มาลี มีแป้น

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สมบูรณ์

219

นางภาวนา มาลา

อื่นๆ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สมบูรณ์

220

พว.สะอาด คำสวาสดิ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

221

นางสาวกัณภ์ญารัตน์ พงษ์สุริยะฉาย

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สุวรรณภูมิ

สมบูรณ์

222

พว.วรรธณี อำไพชา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

223

พว.กฤษกร เพชรคำ

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

224

พว.วาสนา อุดมถิ่น

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

225

พว.ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชุมแพ

สมบูรณ์

226

รศ.ดร.เพชรไสว ลิ้มตระกูล

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

อื่นๆ

คณะพยาบาลศาสตร์

สมบูรณ์

227

พว.เพ็ญลักษณ์ วินทะไชย

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพนมไพร

สมบูรณ์

228

พว.นนลญา สุวรรณไตร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ บึงกาฬ

สมบูรณ์

229

พว.นิติภรณ์ ทองฤทธิ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ ท่าศาลา

สมบูรณ์

230

พว.พรรณิภา เพ็ชรพราว

พยาบาลวิชาชีพ

เกษมราษฎ์ สระบุรี

สมบูรณ์

231

พว.พวงพยอม จันทะสด

พยาบาลวิชาชีพ

เกษมราษฎ์ สระบุรี

สมบูรณ์

232

พว.อรวิภา กลิ่นกำจร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ระนอง

สมบูรณ์

233

พว.สิริกร พวงพิลา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นางรอง

สมบูรณ์

234

พว.รัชฏาภรณ์ สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หนองพอก

สมบูรณ์

235

พว.ฆัสรา ฮามคำไพ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หนองพอก

สมบูรณ์

236

พว.นิตยา บรรพชาติ

พยาบาลวิชาชีพ

หจก.ร้อยเอ็ดฮีโมเทค

สมบูรณ์

237

พว.ละไม จันทร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ปลาปาก

สมบูรณ์

238

พว.ฐิติมา สนับช่าง

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ปลาปาก

สมบูรณ์

239

พว.จันทร์ปรียา ศรีลาศักดิ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ศรีสงคราม

สมบูรณ์

240

พญ.สุวพักตร์ สิทธิ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

แพทย์

รพ.ศรีสงคราม

สมบูรณ์

241

พว.กาญจนา วะทา

พยาบาลวิชาชีพ

คณะแพทย์ฯ มหาสารคาม

สมบูรณ์

242

พว.พัชรียา พิมพ์ภู

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.จุรีเวช

สมบูรณ์

243

นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

แพทย์

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

244

พว.เพรชรี สีน้ำอ้อม

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เกษตรวิสัย

สมบูรณ์

245

พญ.วนาลี อัครโชติสกุล

แพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

246

นพ.ยศวัจน์ พักเท่า

แพทย์

โรงพยาบาลชุมแพ

สมบูรณ์

247

พญ.สรัสวันต์ คณานุรักษ์

แพทย์

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

248

พว.อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

249

พว.ดุษฎี บุญธรรม

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยเฉพาะทาง งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

250

นางสาวChorpaka Sakunsrijinda

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด

สมบูรณ์

251

พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

252

นางสาวพัชรวรรณ รังระรื่น

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพร.กุฉินารายณ์

สมบูรณ์

253

นายอรรณพ แสบงบาล

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

สมบูรณ์

254

พว.กุลวรินทร์ ปันเขตต

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

สมบูรณ์

255

พว.นุชจริน โยวะบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ

สมบูรณ์

256

พว.สุปรียา ปานเครือ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

257

พว.วิภา ตาพล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน

สมบูรณ์

258

พว.เนตรนภา ประทุมแพง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลปราสาท

สมบูรณ์

259

พว.ปริษา ฤทธิกุลวัฒน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

สมบูรณ์

260

พว.เกศรา พูลสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

261

พว.กรองทอง ปะพะลา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

262

พว.วรานันท์ สนนา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

263

พว.ดอกไม้ แสนบูราณ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายวีระวัฒน์โยธิน

สมบูรณ์

264

พว.รัชนี โกสุมาลย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าตูม

สมบูรณ์

265

พว.จิลฎาพัตร แท่นมะลิพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสังขะ

สมบูรณ์

266

พว.สุดารัตน์ แสนภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

สมบูรณ์

267

พว.กมลา ทองสยาม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชธานี

สมบูรณ์

268

นางสาวมานิดา สุจริต

พยาบาลวิชาชีพ

คลินิกไตเทียม พีเค ฮีโม เจริญทรัพย์

สมบูรณ์

269

นางสาวจันทัปภา พากโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์

สมบูรณ์

270

พว.พูลศิริ แสนลัง

พยาบาลวิชาชีพ

คลินิคเวชกรรมหมอจุฬารัตน์

สมบูรณ์

271

นพ.พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

แพทย์

รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

สมบูรณ์

272

พว.จ่าเอกหญิงเมลาณี แสงแปลง

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

สมบูรณ์

273

พว.สุรีรัตน์ นพพันธ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

สมบูรณ์

274

พว.กัณธิชา นันทะวงค์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อำนาจเจริญ

สมบูรณ์

275

พว.วารุณี รสจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

รพร.เดชอุดม

สมบูรณ์

276

พว.สยุมพร ไทยตรง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เขื่องใน

สมบูรณ์

277

นพ.มหรรณพ รัตนวรรักษ์

แพทย์

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

278

พญ.ทัดสะลัง แก้วบุนมา

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

แพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

279

นางสาววิยะดา คำปวน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

สมบูรณ์

280

พว.พรพิมล แสงวุธ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ชัยภูมิราม

สมบูรณ์

281

พว.สุภัตรา ศรีพันธ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

282

พว.ธานินทร์ ชินวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

สมบูรณ์

283

นางสาวกุศล แววดี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช

สมบูรณ์

284

พว.ทศพร วิวัฒน์ไฟฟ้า

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

สมบูรณ์

285

พว.วนิดา ไกยวรรณ์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม

สมบูรณ์

286

พว.วราภรณ์ กมลผาด

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตและไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

287

พว.เอวรินทร์ ยอดเพชร

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

288

พว.มณีรัตน์ พลรัตน์

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

289

นางวรารัตน์ สมบัติสกุลกิจ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

290

พว.มณีรัตน์ พลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

291

พว.ปฐมาภรณ์ ศรีสุข

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตและไตเทียม รพ ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

292

นางกรรณิกา ชาธรรม

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

293

พว.ทีนัสชา เชิงหอม

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตและไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

294

นางสาวชนฐิตา ชัยน้อย

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

Workshop 2: Vascular Access Monitoring and Surveillance

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

คลินิกสิวกรตรัยเวช

สมบูรณ์

295

พญ.มิ่งขวัญ มงคลสินธุ์

แพทย์

โรงพยาบาลกมลาไสย

สมบูรณ์

296

นางอรอุมา ศรีพลพา

Workshop 3: Quality of Life Evaluation in Dialysis Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.ศูนย์สกลนคร

สมบูรณ์

297

นางรุ่งรักษ์ ภิรมย์ลาภ

Workshop 1: Nutritional Management in CKD Patients

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.ศูนย์สกลนคร

สมบูรณ์

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th