ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ Kidney Care in the Next Decade

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CNEU ประมาณ ..........หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

นพ.อดิศร อรัญปาลย์

แพทย์

คลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต หมออดิศร

สมบูรณ์

2

นางสาววิภารรณ สุขแพ

พยาบาลวิชาชีพ

บ.ระนองรักษ์ไต

สมบูรณ์

3

พว.ณัฐธยาน์ วงศ์ศรีหล้า

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล ค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

4

พว.โฉมกัลยาณี หวังกุลกลาง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

5

พว.ชนกสุดา เขตจัตุรัส

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

6

พว.จุฑารัตน์ สวัสดิ์ละคร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์

สมบูรณ์

7

พว.หลอม นาสุริวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์

สมบูรณ์

8

พว.ทิพย์สุดา ศรีแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์

สมบูรณ์

9

พว.จิราภร วงศ์ภาคำ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

สมบูรณ์

10

พว.วาริศา ศิลา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

สมบูรณ์

11

พว.ชุติมา อุดมเพ็ย

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

สมบูรณ์

12

พว.พัชรี ศรีวงษ์รักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโนนสัง

สมบูรณ์

13

พว.ศิริญญา สงวนศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

14

พว.เบญจพร ศรีธร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เปาโลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

15

พว.สลักจิต มีมาก

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียม รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

สมบูรณ์

16

พว.กัญญ์กุลณัช ต้นยะ

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียม ร.พ สมเดชพระยุพราชเดชอุดม

สมบูรณ์

17

นางสลิลลา ยะกะกุล

บุคลากรทั่วไป

คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย

สมบูรณ์

18

นางวิรินทร์ญา เพชรไพฑูรย์

ผู้แทนบริษัทยา

รพ.ชุมพวง

สมบูรณ์

19

นางศิริวัลฃ์ อุดมเศรษฐ

บุคลากรทั่วไป

รพชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมบูรณ์

20

นางสาวอิศราภรณ์ สมร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล ขุขันธ์

สมบูรณ์

21

พว.พัชรกร สงค์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

22

พว.ภัทรานิษฐ์ ปทุมทอง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพ​สิทธิประสงค์​

สมบูรณ์

23

พว.รจนา ไชยสรรพ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

24

พว.พิริยาภรณ์ จำปีเรือง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ศุภมิตร

สมบูรณ์

25

พว.กมลชนก กันยามา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

26

นางสาวกัญญพร ศรีแก่บ้าน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ตำรวจ

สมบูรณ์

27

นางสาววไลลักษณ์ เรืองแสน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เขาวง

สมบูรณ์

28

นายสุรพงษ์ ศิริโส

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สมเด็จ

สมบูรณ์

29

นางสาวขวัญระวี มีระหงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ดอนตาล

สมบูรณ์

30

นางสาวกัลริกา สว่างแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พิบูลมังสาหาร

สมบูรณ์

31

นางสาวนิยภา ขุนโยธา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลป.แพทย์ 1

สมบูรณ์

32

พว.อรุณี คุยบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นอร์ทอีสเทอร์ วัฒนา

สมบูรณ์

33

นพ.วิเศรษศิลป พันธ์นาคำ

แพทย์

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

34

นางสาววิไลวรรณ แสนโฮม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

35

พว.ณัฐพงศ์ ผิวพันธมิตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย(หน่วยไตเทียม)

สมบูรณ์

36

นางสาวสุภลัคณ์ วิชากูล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าบ่อ

สมบูรณ์

37

นางอัญญรัตน์ โพธิ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าบ่อ

สมบูรณ์

38

นางสาวนิษรา พรหมจรรย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

39

นางศรัลญภรณ์ บุณยพิสุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

40

นางสาวเกตนรินทร์ คำโมง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

41

นางสาวปิยพรรณ เสนาสังข์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

42

นางสาวพวงอนงค์ สืบทิพย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

43

นางสาวพิมพ์ใจ จันโสดา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมบูรณ์

44

นางสาวสุฬารัตน์ ชัยจันดี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

45

นางกวินนา ไขสาร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

46

นางเพ็ญนิภา ชาญยุทธ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

47

นางสาววารุณี ชาติกิจอนันต์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

สมบูรณ์

48

นางขจร เพียสุพรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

49

นางสาวกัญณ์ภัทร์ชญาณ์ ศรีสมบูรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

50

นางสาวสุดารัตน์ โคตรบันเทา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

สมบูรณ์

51

นางอัจฉรา โลหะบาล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

สมบูรณ์

52

นางสาววณิชยา ชัยวร

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพัทยา

สมบูรณ์

53

นางสาวลักษณา เกาะลอย

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพัทยา

สมบูรณ์

54

นางสาวเกษราภรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ราชสีมาฮอสพิทอล

สมบูรณ์

55

นางสาววรนิทล์ ภูมามอบ

พยาบาลวิชาชีพ

หจก. อิสาน อาร์ อาร์ ที

สมบูรณ์

56

พว.ลาวัณย์ เพชรคำ

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

57

พว.กชณากาญ ดวงมาตย์พล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

58

นางประภัยศรี ภูบุญุทอง

พยาบาลวิชาชีพ

หจก. อิสาน อาร์ อาร์ ที

สมบูรณ์

59

พว.วรเชษฐ์ ทนันชัย

พยาบาลวิชาชีพ

ค่ายกาวิละ

สมบูรณ์

60

พว.เกวลี แกว่นธัญกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพิษณุโลก

สมบูรณ์

61

พว.ปัทมา กล่อมกล่ำนุ่ม

พยาบาลวิชาชีพ

กรุงเทพพิษณุโลก

สมบูรณ์

62

พว.อรนิชชา จันทร์คุ้ม

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บางละมุง

สมบูรณ์

63

นางสาวสุพรรณี สุภาอิน

พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

64

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์หัสบรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

65

นางภัสส์กุญช์ เหลื่อมเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

66

นางสาวนฤพรรณ สุวรรณพันธกุล

พยาบาลวิชาชีพ

praenarapan95@gmail.com

สมบูรณ์

67

นางรุ้งฟ้า เหลาอุดมลาภ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

68

นางสาววิกันดา เอกตาแสง

พยาบาลวิชาชีพ

สมเด็จสิริกิตติ์

สมบูรณ์

69

นางเกียรติสุดา ชุมสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมบูรณ์

70

นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรชุม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

สมบูรณ์

71

พว.วงเดือน หูชัยภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชัยภูมิรวมแพทย์หน่วยไตเทียมชั้น 1

สมบูรณ์

72

นางอรนุช เรืองบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

สมบูรณ์

73

นางสาวอรวรรณ บุญเลี้ยง

พยาบาลวิชาชีพ

ชุมแพ

รอการตรวจสอบ

74

นางสาวพิกุล กรัณยไพบูลย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

รอการตรวจสอบ

75

นางเตือนใจ ภูทองกลม

พยาบาลวิชาชีพ

ยางตลาด

รอการตรวจสอบ

76

นางสาววิรุณา โกสุมภ์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

ยางตลาด

รอการตรวจสอบ

77

นางจินตนา อาษาวัง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนครพนม

รอการตรวจสอบ

78

นางนงพงา ปลื้มจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

รอการตรวจสอบ

79

นางสาวจันทร์พิมพ์ สีหานาม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

รอการตรวจสอบ

80

นางกาญจนา บวรโมทย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รอการตรวจสอบ

81

นางวันเพ็ญ พิลาศเอมอร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รอการตรวจสอบ

82

พว.รุจิรา ลักษณพรหม

พยาบาลวิชาชีพ

ห้องไตเทียม

รอการตรวจสอบ

83

นางวิรินทร์ญา เพชรไพฑูรย์

บุคลากรทั่วไป

หน่วยไตเทียม รพ.ชุมพวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

84

นายกฤต บุญอาษา

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณฺ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

85

พว.ธัญญลักษณ์ วงศ์ใหญ่

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

86

พว.ปะริชา ศรีอากาศ

พยาบาลวิชาชีพ

4/29

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

87

พว.พรพรรณ ก้ออิสละ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.กรุงเทพ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

88

พว.กัญญ์กุลณัข ต้นยะ

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

89

พว.ณฐพร จันทเสน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พญาไท3

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

90

พว.ศศิธร รัมมะนี

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง รพ.มัญจาคีรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

91

นางสาวละออง รัณระณา

อื่นๆ

บริษัท กรุงเทพ ฮีโมแคร์ จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

92

นางสาวกุลณิกา โจตนา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเทพปัญญา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

93

นางสาวพัชรีภรณ์ สุภาพ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพะเยาราม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

94

นางสาวจิตรการ จิตตางกูร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพะเยาราม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

95

นางสาวธีรารัตน์ ไชยรินทร์

อื่นๆ

บริษัท อีวิตต้า เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

96

พว.พิศมัย คำยอด

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสิรินธร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

97

นางสาวชวนเชย โคตทะเล

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.โคราชเมมโมเรียล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

98

พว.ณัฐฐาวีรนุช บุญเลียง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ราษีไศล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

99

พว.พรเพ็ญ บรรดาศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบึงกาฬ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

100

พว.ศรุตา ธรรมวงศา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเวชธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

101

พว.กานต์พิชชา ฦาชา

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียมตึกศรีสังวาลย์ รพ.อานันทมหิดล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

102

พว.เนตรนภา ห้วยทราย

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

103

นางสาวลฎาภา รุ่งเรืองเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เอกชล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

104

นางสาวกุลณัฐฐา น้อยไธสง

พยาบาลวิชาชีพ

ชลบุรีคลินิกเวชกรรม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

105

นางสาวคนึงนิจ โอสถเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

ชลบุรีคลินิกเวชกรรม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

106

พว.วราพร เวียงนนท์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

107

พว.ศุภลักษณ์ ทองขาว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

108

พว.ทิพวรรณ ถามา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวชิระ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

109

พว.พิจิตรา แบขุนทด

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวชิระ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

110

พว.มาลี มีแป้น

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

111

นางภาวนา มาลา

อื่นๆ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

112

พว.นฤนาถ คีรีวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ตำรวจ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

113

นางสาวกัณภ์ญารัตน์ พงษ์สุริยะฉาย

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สุวรรณภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

114

พว.ปราณีต โชติกนกรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

115

พว.นันทวัน ตันกูล

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เจ้าพระยาอภัยภุเบศร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

116

พว.ปกานต์ ปธานราษฎร์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลระยอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

117

พว.มาลินี ชอบจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เรณูนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

118

พว.จารุวรรณ วงค์เทวาราช

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. เรณูนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

119

นางอินทิราณ์ อาจนิยม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

120

พว.ไพลิน ยินดี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. สิริเวช จันทบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

121

พว.สุพิชชา อินทรตา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

122

นางวิรินทร์ญา เพชรไพฑูรย์

ผู้แทนบริษัทยา

รพ.ชุมพวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

123

นางรุ่งนภา ครองยุทธ

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

124

นางสาววราภรณ์ ทองเพิ่ม

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

125

นางสาวภัทรชรินทร์ คำสุข

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

126

นางสาวอารยา สหัสนา

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.สรรพสิทธิรักษ์ไต

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

127

นางสาววชิราภรณ์ บุญกอ

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.สรรพสิทธิรักษ์ไต

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

128

นางสาวธีรกานต์ กรไกร

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.วัฒน์ไต ร.พ.ประชารักษ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

129

นางสาวพีรยา ไก่แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

บจก.วัฒน์ไต ร.พ.ศรีสะเกษ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

130

พว.กุลวรินทร์ ปันเขตต

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

131

พว.นุชจริน โยวะบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

132

พว.สุปรียา ปานเครือ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

133

พว.วิภา ตาพล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

134

พว.เนตรนภา ประทุมแพง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลปราสาท

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

135

พว.ปริษา ฤทธิกุลวัฒน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

136

พว.เกศรา พูลสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

137

พว.กรองทอง ปะพะลา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

138

พว.วรานันท์ สนนา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

139

พว.ดอกไม้ แสนบูราณ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายวีระวัฒน์โยธิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

140

พว.รัชนี โกสุมาลย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าตูม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

141

พว.จิลฎาพัตร แท่นมะลิพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสังขะ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

142

พว.สุดารัตน์ แสนภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

143

พว.กมลา ทองสยาม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

144

นางศิริพร อัคสินธวังกูร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บัวใหญ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

145

พว.สุภัตรา ศรีพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวารินชำราบ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

146

พว.สมบูรณ์ จรศรชัย

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.โกสุมพิสัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

147

พว.พิมพ์พิชชา สร้อยมี

พยาบาลวิชาชีพ

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

148

พว.หนึ่งฤทัย หนันแป

พยาบาลวิชาชีพ

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

149

พว.สุภาพร ไชยวัฒนตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

150

พว.คมกฤช พานิช

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเลย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

151

พว.สิริทรัพย์ ยศโสภณ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

152

พว.สิริวรรณ์ นิลตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พระนครศรีอยุธยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

153

พว.ชุลิตา ฤทธิ์ละคร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นอร์ทอีสเทอร์ วัฒนา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

154

นางอรอุมา ศรีพลพา

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.ศูนย์สกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

155

นางรุ่งรักษ์ ภิรมย์ลาภ

พยาบาลวิชาชีพ

ร.พ.ศูนย์สกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

156

พว.ปฏิญญา อาริยะเดโช

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.กุมภวาปี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

157

พว.นุสรา อามาตย์มนตรี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

158

พว.มณฑิรา ฮังกาสี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

159

นางสาวพีรดา บัวบาน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

160

พว.ประภัสสร ปลากัดทอง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. บ้านม่วง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

161

นางสาวณัฐชมนต์ วรพัฒน์วัชรกุล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

162

พว.พิสิฐ รัตนชาญกร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

163

พว.กัญณัฏฐ์ แรตขาว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

164

พว.สายรุ้ง นาหล่อง

พยาบาลวิชาชีพ

พันธมิตรไตเทียม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

165

พว.วลัยพร มิเถาวัลย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

166

พว.นงลักษณ์ ผิวงาม

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

167

พว.จุฬาลักษณ์ สุจริตประกอบค้า

พยาบาลวิชาชีพ

ขอนแก่นไดอะไลซิส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

168

พว.นิธิกาญจน์ เพียสาร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเสลภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

169

พว.บุญยรัตน์ สุขแสน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

170

พว.ทัดดาว กองราช

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

171

พว.จุฑาทิพย์ ทินบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

172

พว.ปราวีณา นุกูลกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านม่วง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

173

พว.มงคล วารีย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวานรนิวาส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

174

พว.นภาลัย แสงโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวานรนิวาส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

175

พว.ศิวพร ศรีสถาน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุมภวาปี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

176

พว.สิรินาฎ ระวีวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

177

พว.ศิริพร บุระสี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.วารินชำราบ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

178

พว.พัชรา เรืองวัณณภา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อำนาจเจริญ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

179

พว.จารุพร จารุจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หัวตะพาน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

180

พว.กาญจนา ยะคำแจ้

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พญาไท1

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

181

พว.ชไมพร กาปัญญา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศรีบุรินทร์เชียงราย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

182

นางนางพรพิมล มาดีสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

183

นางสาวสุมลรัตน์ กนกกวินวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

184

นางนิภา นนบุญตา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หล่มสัก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

185

นางธัญญ์ธิยา อัครทวีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หล่มสัก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

186

พว.ธิดารัตน์ สุตะโคตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

187

พว.กันต์กนิษฐ์ ศิริโส

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

188

พว.วรอุมา ปัญญา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

189

พว.พรรณมณี ขันเงิน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

190

พว.วราภรณ์ หาญชนะ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

191

พว.เจนจิรา สัตย์ชื่อ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

192

พว.ประภาพร วงษ์สรีแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ยโสธร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

193

พญ.ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ

แพทย์

รพ.กาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

194

พว.อารีย์ ภูยาดาว

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.กาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

195

พว.อมรรัตน์ บุตรศรี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชุมแพ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

196

พว.ทับทิม เสริมศิลป์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ชุมแพ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

197

พว.กิตติยา โบราณมูล

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

198

พญ.ลัดดารัตน์ ศรีคำ

แพทย์

รพ.วานรนิวาส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

199

พว.อัญญาณี ฮองต้น

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.อากาศอำนวย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

200

พว.จรรยา เคหะฐาน

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หนองคาย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

201

พว.กฤตยา ไชยต้นเทือก

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นครพนม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

202

พว.มัณฑนา เพชรคำ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

203

พว.กนกพร หนูสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.สกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

204

พว.วรัทยา พุ่งอุไร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านไผ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

205

พว.อดุลย์ เหมี่ยงสันเทียะ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบ้านไผ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

206

พว.ณัฐถนิชา พะโนราช

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจุรีเวช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

207

พว.บุญอุมา ชัยปัดชา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบรบือ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

208

นางจิดาภา ดอนอินทร์ทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พิจิตร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

209

นางสาววันทนา คุ้มเกตุ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พิจิตร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

210

พญ.กฤตยา ทิศขจรศิริ

แพทย์

รพ.บ้านแพ้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

211

พว.มุฑิตา พิมพ์โคตร

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หนองคาย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

212

พว.กาญฎา ศรีอุดม

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บ้านแพ้วพัฒนาการ-เจริญกรุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

213

นางณัฐกมล รอดสืบชาติ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.นางรอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

214

พว.พรรณา เอื้อกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

215

พว.วัณณา แสงฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

216

นางพันทิวา เวชกามา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ยโสธร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

217

พญ.มณทิชา คณาดี

แพทย์

รพร. เลิงนกทา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

218

นางสุจิตรา สุขสาย

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.วารินชำราบ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

219

พว.ยุพารัชต์ กองแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลแพร่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

220

พว.วิจิตรา อู่จีน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลแพร่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

221

นางนิตยา บวรพีระวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

222

นางพัฒนี คำพิทักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

223

นางนันท์ธิยา พีรทวีพงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

224

นางมนทกานต์ นรานอก

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

225

นางสาววิภาจรี คำหล้า

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

226

นพ.ปกครอง ลิมป์วรรณธะ

แพทย์

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

227

พว.ภาสุนัน แก้วสีนาค

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพุทธชินราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

228

นางสาววัชราภรณ์ ยิ่งถาวร

พยาบาลวิชาชีพ

บ.เซฟตี้ ฮีโม จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

229

นางสาวอุบล แสนปาง

พยาบาลวิชาชีพ

บ.เซฟตี้ ฮีโม จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

230

พว.ธัญญารักษ์ เชาว์ศรีกุล

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

231

พว.มารุต จันเลาะ

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

232

รศ.ดร.เพชรไสว ลิ้มตระกูล

อื่นๆ

คณะพยาบาลศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

233

พว.จารุณี ดาวสุขโกศล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลระยอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

234

พว.จุรีพร อำไพพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ตระการพืชผล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

235

นางชญานาถ มิ่งชัยสกุล

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัทอุบลรีนอลแคร์จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

236

พว.พรพิมล แสงวุธ

พยาบาลวิชาชีพ

ชัยภูมิราม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

237

นพ.มิ่งขวัญ มงคลสินธุ์

แพทย์

โรงพยาบาลกมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

238

นางณัฐณิชา ชื่นเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

239

นางณัฐณิชา ชื่นเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

240

นางณัฐณิชา ชื่นเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

241

นางณัฐณิชา ชื่นเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

242

นางณัฐณิชา ชื่นเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

243

นางสาวณัฐกานต์ สีหาวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th