ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ชำนาญ คุณานนท์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรมมชุมชน รพ.เขาสวนกวาง

สมบูรณ์

2

ภญ.เพ็ญประภา โคคำมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

3

ภก.สมโชค กันยายาว

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าลี่

สมบูรณ์

4

ภญ.ชญาดา อินทร์จำนงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

5

ภญ.วิลาสินี เย็นรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

สมบูรณ์

6

ภญ.ขนิษฐา ฉัตรวิเชียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลเกาะจันทร์

สมบูรณ์

7

ภญ.พิมรตา สัตยพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

8

ภก.กฤษณะ คู่บุญประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลอู่ทอง

สมบูรณ์

9

ภญ.วันวิสา ศรีฤกษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

10

ภญ.พรรณี วุฒินันท์ชัย

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลอาจสามารถ

สมบูรณ์

11

ภก.ปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

12

ภญ.เพชรา พฤทธิพัฒกุล

เภสัชกร

ร.พ.โคกสำโรง

สมบูรณ์

13

ภก.ยุทธพงศ์ ชัชวาลย์

เภสัชกร

รพ อุดรธานี

สมบูรณ์

14

ภญ.พฤกษา แสงวิจิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

สมบูรณ์

15

ภก.นพรัตน์ คุปติธรรมา

เภสัชกร

ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

16

ภญ.นงนภัส ขันแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

17

ภญ.พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

18

ภญ.ดาริน ศรีภาชา

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

สมบูรณ์

19

ภญ.ปัทมา สหสุนทร

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

20

ภก.จารุพงศ์ ดวงจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตูล

สมบูรณ์

21

ผศ.ดร.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมบูรณ์

22

ภก.ธีรุตม์ ธีรวิชญกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

23

ภญ.อธิติยา ทรัพย์สอน

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

24

ภก.ภิญพัชร์ พันธ์กิตติกุล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

25

ภญ.นรวรรณ อาศิรพรพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

26

ภญ.เบญญาภา ที่ตั้งมังกร

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยพลู

สมบูรณ์

27

ภก.สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

28

ภญ.จิตรลดา แจ่มวิจักษณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

สมบูรณ์

29

ภญ.ปกรวรรณ ตะเภาพงษ์

เภสัชกร

รพ.บ้านไผ่

สมบูรณ์

30

ภญ.จุฑารัตน์ เริ่มสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

31

ภญ.นิสิตา จิรวุฒิกรกุล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

32

ภญ.ธัญญภรณ์ โชติการณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิมาย

สมบูรณ์

33

ภญ.พัทรียา ภักดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรารมย์

สมบูรณ์

34

ภญ.สุภาพร คชายั่งยืน

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สมบูรณ์

35

ภญ.ศุภรัตน์ การุณวิจิตร

เภสัชกร

รพ.กำแพงเพชร

สมบูรณ์

36

ภญ.ลักษณ์นารา แสงมณีโชติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลดีบุก

สมบูรณ์

37

ภก.สุเทพ เศรษฐโกมุท

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

38

ภก.ธีรพงศ์ ภิรมย์กิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สมบูรณ์

39

ภญ.แคทรียา คุ้มคง

เภสัชกร

โรงพยาบาลคง

สมบูรณ์

40

ภญ.วิไลวรรณ พงศ์ทิพย์พนัส

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

41

ภญ.ธีราพร ฦาชา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

42

ภญ.ธัญกร ฝักเจริญผล

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

43

ภญ.รุ่งรัตน์ เศรษฐโกมุท

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

44

ภญ.ศศิวิมล ซื้อเกรียงไกร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

45

ภญ.วิราณี พัฒนพนิชธำรงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองเรือ

สมบูรณ์

46

ภก.บุญญศักดิ์ ทีทา

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองเรือ

สมบูรณ์

47

นายพรรณพชร นุชชม

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

48

ภก.นฤนาท ชาตะพันธ์วิทยา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

สมบูรณ์

49

ภญ.ปรียาภรณ์ พาเรือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนม

สมบูรณ์

50

ภญ.จิตสุดา โพธิ์ศรี

เภสัชกร

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

สมบูรณ์

51

ภญ.อนุสรา สุระมะณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร

สมบูรณ์

52

ภญ.จรรยารัตน์ ทะมังกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

53

ภก.พัลลภ ศรีบุญพิมพ์สวย

เภสัชกร

รพ อุดรธานี

สมบูรณ์

54

ภญ.กรวรรณ ศรีตะวัน

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงยืน

สมบูรณ์

55

ภญ.อรพิมพ์ สีหะวงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลแก่งหางแมว

สมบูรณ์

56

ภญ.มีนา บุญพรหมมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

57

ภญ.แพรววิภา ทองที

เภสัชกร

รพ.เชียงคำ

สมบูรณ์

58

ภญ.วรรณกนก​ กระต่าย​จันทร์​

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช

สมบูรณ์

59

ภญ.พรศิริ อุดมเดชาณัติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

60

ภญ.สุวิภา เหลืองอร่าม

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

61

ภญ.จิรัชญา กัลยาบาล

เภสัชกร

รพ.ศรีสงคราม

สมบูรณ์

62

ภญ.จำปี วงศ์นาค

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

63

ภญ.บุปผชาติ คำสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

สมบูรณ์

64

ภญ.กนกอร พฤกษาธำรงกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

สมบูรณ์

65

ภญ.ปิยะวรรณ อวิคุณประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

66

ภญ.ประกายพร นราสุขเกษม

เภสัชกร

โรงพยาบาล่นครปฐม

สมบูรณ์

67

ภญ.กานต์ชนก เหงี่ยมสมบัติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

68

ภญ.กนกพร สวยกลาง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

69

นางดุจฤดี เบ้าเงิน

เภสัชกร

รพ.อำนาจเจริญ

สมบูรณ์

70

ภก.กิตติศักดิ์ ตุงชีพ

เภสัชกร

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

สมบูรณ์

71

ภญ.ปิยนุช จินดามาตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเขียว

สมบูรณ์

72

ภญ.อุษา เปานาเรียง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

73

ภญ.โสภิต ก่อพูนศิลป

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

74

ภญ.กฤติกา ช่วยบำรุง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

75

ภก.ธวัฒชัย อินธิเดช

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

76

ภญ.กัญญารัตน์ เส็งกันไพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

77

ภก.ภมร กงภูเวศน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเสลภูมิ

สมบูรณ์

78

ภญ.สุภาพร แก่นจันทร์

เภสัชกร

คลังยา

สมบูรณ์

79

ภญ.วรรณทนา ทองสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลจักราช

สมบูรณ์

80

ภญ.ธิดารัตน์ นามสว่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสังขะ

สมบูรณ์

81

ภก.ธีรวัฒน์ บุญเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

82

ภญ.ภัทรจาริน เอี่ยมทราย

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

83

นายสราวุธ กุลศัตยาภิรมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

84

ภญ.สุฑารัตน์ บูรณะทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

สมบูรณ์

85

ภญ.กรรณิการ์ ตรีพาสัย

(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

นักศึกษา

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

86

ภญ.รัชนีวรรณ รัตนโคตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

87

ภญ.รัตน์กมล นามปทุม

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

88

ภญ.กติกา สำโรงแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูสิงห์

สมบูรณ์

89

ภญ.อุไร สินสมบุญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

สมบูรณ์

90

ภญ.จารุวรรณ ก้องเกียรตินคร

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

91

ภญ.ศรินยา กันซวง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

92

ภญ.ศุจินทรา ชุมพลชัย

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

93

ภก.สมพงษ์ ประสาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

94

ภญ.วชิยา เพลียซ้าย

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

95

นายจิตติ พงษ์ศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

96

ภญ.ติวราณี สายสุด

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

สมบูรณ์

97

ภญ.มณิภา แจ่มสุวรรณ

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

98

ภญ.พิชชานันท์ ดอนผดุง

เภสัชกร

รพ.เกษตรสมบูรณ์

สมบูรณ์

99

ภญ.วรรณพร คงอุ่น

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

100

ภญ.วิไลหงษ์ ส่งเสริม

เภสัชกร

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

สมบูรณ์

101

ภก.ศุภวิช อินทศร

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

102

ภญ.กิตติยา ปิยะศิลป์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

103

ภก.กรชัย มุสิกบุญเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบัวแดง

สมบูรณ์

104

ภญ.น้ำมนต์ สวยสุด

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

สมบูรณ์

105

ภญ.บุณยวีร์ มีพรหมดี

เภสัชกร

รพ.ปราสาท

สมบูรณ์

106

ภญ.จิดาภา วงศ์เทพ

เภสัชกร

รพ.โพนพิสัย

สมบูรณ์

107

ภก.เฉลิมชนม์ พลศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

สมบูรณ์

108

ภญ.กุสุมา วงศ์ขอนแก่น

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขมราฐ

สมบูรณ์

109

ภก.เวทย์ ศรีละคร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองฮี

สมบูรณ์

110

ภญ.ณัฐกษิญามน แก้วเสถียรมงกุฎ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

111

ภก.ณรงค์รัชช์ สรรพทวีบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

112

ภญ.สิริมา แสงศักดิ์สิทธารถ

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

113

ภญ.จุฑามาศ สุวรรณเลิศ

เภสัชกร

รพ.ม.บุรพา(แผนกเภสัชกรรม)

สมบูรณ์

114

ภญ.วรารัตน์ แสงวิภาสนภาพร

เภสัชกร

รพ.ม.บุรพา(แผนกเภสัชกรรม)

สมบูรณ์

115

ภก.คมดาว คำมุลตรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

116

ภญ.นันทวรรณ พันธุ์เพชร

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สมบูรณ์

117

ภญ.ยอดดารา อุทธิเสน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

118

ภก.กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

สมบูรณ์

119

ภญ.ขวัญฤทัย ซุ้มชัยวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมบูรณ์

120

ภญ.ณัฐฐา โพธิ์นอก

เภสัชกร

โรงพยาบาลประทาย

สมบูรณ์

121

ภญ.พิชญนันท์ จันทรา

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาตาล

สมบูรณ์

122

ภญ.สุขุมาลย์ แสนยศ

เภสัชกร

รพ.บัวใหญ่

สมบูรณ์

123

ภญ.กัญจน์กมล ญาณวโร

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

สมบูรณ์

124

ภญ.จริยา ศิริมนตรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลบรบือ

สมบูรณ์

125

นางสาวฐาปนี น้อยอ่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สมบูรณ์

126

ภก.เรืองมงคล ต.วัฒนผล

เภสัชกร

กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

สมบูรณ์

127

ภญ.ประพริมพร สิงห์ทอง

เภสัชกร

รพ อุบลรัตน์

สมบูรณ์

128

ภญ.ศกลวรรณ์ บุญเพียร

เภสัชกร

รพ.ท่าวุ้ง

สมบูรณ์

129

ภญ.ปราณี แสงรอด

เภสัชกร

รพ.อุตรดิตถ์

สมบูรณ์

130

ภญ.ชนิดาภา นิยมทรัพย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะการักษ์

สมบูรณ์

131

ภญ.อุษณีย์ อุปัญญ์

เภสัชกร

รพ หนองสูง

สมบูรณ์

132

ภญ.ปาณิศา มานะศิริสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

133

ภญ.ทิพยวดี วรรณวิเชษฐ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

134

ภก.วิชัย ก้องเกียรตินคร

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

135

ภญ.สุธัญญมาศ บุระมุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตาล

สมบูรณ์

136

ภญ.รุจิฬา ปิงยศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลน่าน

สมบูรณ์

137

ภญ.ลักขณา เหมาะหมาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำดวน

สมบูรณ์

138

ภญ.จันทิรา รอดเดช

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

139

ภก.ณัฐกรณ์ ชูช่วย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

140

ภญ.วรลักษณ์ อินทร์ทอง

เภสัชกร

ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

141

ภญ.บุญภากฤต พงศ์พานิช

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

142

ภญ.ขวัญหทัย สิงห์เผ่น

เภสัชกร

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

สมบูรณ์

143

ภญ.วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

สมบูรณ์

144

ภญ.วารุณี เอื้อเฟื้อพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสหเวช

สมบูรณ์

145

ภก.อดุลย์ศักดิ์ ชิณบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสร้างคอม

สมบูรณ์

146

ภญ.ศศิธร อาจวิชัย

เภสัชกร

รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สมบูรณ์

147

ภญ.อิสรา โสภัย

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

148

ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สมบูรณ์

149

ภญ.ชลนาถ ปิยะภัทรภูวดล

เภสัชกร

โรงพยาบาลวังสะพุง

สมบูรณ์

150

ภญ.พิชชาภา แก้วกัน

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

151

ภญ.สุกัญญา คำผา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

152

ภญ.ศุภดาทิพย์ สมฤแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสีชมพู

สมบูรณ์

153

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

154

ภญ.มินตรา ตระหนักยศ

เภสัชกร

ร้านรวมชัย

สมบูรณ์

155

นางสาววรัญญา บัวขวัญ

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา

สมบูรณ์

156

ภญ.วลัยพรรณ ชิณวงษ์

เภสัชกร

รพ.ปรางค์กู่

สมบูรณ์

157

ภญ.ปิยนุช อินต๊ะขัติ

เภสัชกร

รพช.พรานกระต่าย

สมบูรณ์

158

ภญ.พิมประภา แวนคุณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

159

ภญ.นวลจันทร์ แสนกอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

160

ภก.กฤษณะ สถานทิพย์

เภสัชกร

รพ.ชำนิ

สมบูรณ์

161

ภญ.ธนวรรณ เดือนกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

162

ภก.มณฑล วิบูลย์ศิริกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

163

ภญ.สุภาพร ลภัสภัคคณุตม์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

164

ภก.อิทธิกร พวงท้าว

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

165

ภญ.นันทพร แสนคำ

เภสัชกร

รพ.ทุ่งฝน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

166

ภญ.กุสุมา วงค์สินธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

167

ภญ.ปริยฉัตร เจียระพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

168

ภญ.ฟารีดา ปะจู

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาบัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

169

ภก.บูรณ์พิภพ คุ้มมี

เภสัชกร

รพ.ชาติตระการ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

170

ภญ.วิมลสิริ บุตรเงิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมพวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

171

ภญ.พิธุพร อุทธา

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

172

ภก.สายัญ มาตบุรมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

173

ภญ.หทัยชนก บุญมาก

เภสัชกร

รพ.สนามชัยเขต

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

174

ภญ.งามตา นามสว่าง

เภสัชกร

รพ.ปรางค์กู่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

175

ภญ.เขมจิรา อินทร์มา

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

176

อ.ปวิช พากฏิพัทธ์

()

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

177

ภญ.ปุ้ม ภูสาหัส

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

178

ภญ.พันไมล์ ทองบ่อ

เภสัชกร

ร้านสุพรรณเภสัช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

179

ภก.อรรถกร บุญแจ้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาชนะชัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

180

ภญ.อัญมณี ลาภมาก

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th