ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ แจ้งย้ายห้อง!! การสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย"

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 5.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.วีรยา ถาอุปชิต

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

2

นางกนกพร ธัญมณีสิน

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

3

ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

4

ภก.ปรัชญา เขตเจริญ

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

5

ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

6

ภก.เชษฐา จงกนกพล

เภสัชกร

สสจ.มหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

7

รศ.ดร.บัณฑิต ชุมวรฐายี

อาจารย์

ภาควิชาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

8

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

9

ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

10

ภก.ทิวทัศน์ ชาติสุนทราวุฒิ

เภสัชกร

บริษัท amgem

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

11

ภญ.อาทิตยา คุณโน

เภสัชกร

บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

12

ดร.ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

13

ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

14

ภญ.อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

15

ภก.ชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย

เภสัชกร

-

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

16

ภญ.วริยา แสนนามวงษ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

17

ภก.วรพล รวีนิภาพงศ์

เภสัชกร

Cycle

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

18

ภก.เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา

เภสัชกร

พรชัยเภสัช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

19

ภก.จักรวรรดิ์ มานะการ

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

20

ภญ.ดรุณี วุฒิปรีดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

อ.อรวรรณ มนทกานติรัตน์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

ภญ.พจวรรณ ต่างพันธุ์

เภสัชกร

ร้านยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

23

นายกิตติพล วงศ์แปง

(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

นักศึกษา

สสจ.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

นางสาวสุพิชญา ภูมิสาขา

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

25

นางสาวอัจฉรา รัตนเมธีวรกุล

บุคลากรทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

26

นางสาวปิยะธิดา จันทะเกษ

บุคลากรทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุข จ. ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

27

นายพิทยะ รัตนจางวาง

บุคลากรทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

ภญ.สุอาภา อุตรินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ภูตะลุน

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

นายขจรเกียรติ ศรีชาเช

เภสัชกร

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

รศ.ดร.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

นายพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์

บุคลากรทั่วไป

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

ภก.กฤตภาส มหรรทัศนะพงศ์

เภสัชกร

บริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

มหาวิทยาลับขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

41

ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

42

ภก.อัฐพร ก้อนคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

43

นายธีรภัทร ถูกคะเนย์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

44

นายณัฐวัฒน์ ประสีระเตสัง

บุคลากรทั่วไป

สถาบันภูมิธรรมภูมิปัญญา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

นายณัฐภัทร บุรัตน์

บุคลากรทั่วไป

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

นายมนตรี ทองเพียร

บุคลากรทั่วไป

สถาบันภูมิธรรมภูมิปัญญา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

นายภูริพรรธน์ ไวยารัตน์

บุคลากรทั่วไป

สถาบันภูมิธรรมภูมิปัญญา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภก.อภิวัฒน์ แสงวงศ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ผศ.ดร.นันทยา คุณาธิปพงษ์

อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ผศ.ดร.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์

อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

นางสาวประถมาภรณ์ นรสิงห์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

ผศ.ดร.รจเรศ หาญรินทร์

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภญ.ณัฐอร ตันสกุล

เภสัชกร

ร้านยาโลตัสฟาร์มาซี สาขาโคราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

56

ภญ.คีรีบูน แก้วหิน

เภสัชกร

Tesco lotus

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

57

นายวาทกร วิภาวิน

บุคลากรทั่วไป

โรงพยาบาลบ้านม่วง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

58

ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล

อาจารย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

59

นางสาวศิริพร จันทฤาไชย

เภสัชกร

รพ.ศูนย์หัวใจ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

60

ภก.จิตรกร มาตยวงศ์

เภสัชกร

รพ.นามน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

61

ภญ.กัญจน์รัตน์ มาตยวงศ์

เภสัชกร

รพ.นามน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

62

ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

63

ภญ.กาญจนา ไชยประดิษฐ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

64

ภก.ไชยวิชิต ไชยสิทธิ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

65

นางสมฤดี ศรีมาตรภิรมย์

บุคลากรทั่วไป

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

66

นายสุโรจน์ แพงมา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

67

ภญ.ศุภลักษณ์ กฤตนัย

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

68

ภญ.อุษณา คิสาลัง

เภสัชกร

รพ.สมเด็จ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

69

ภญ.พรสวรรค์ จันทร์ทอง

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

70

ภญ.ฑิฆัมพร พันธุ์พินิจ

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

71

ผศ.ดร.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

72

ผศ.ดร.ดร.อรสา กงตาล

อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

73

ผศ.ดร.แสงอาคม บุปผามีชัย

บุคลากรทั่วไป

โรงพยาบาลมโหสถ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

74

ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

75

นายคณาธิป ตั้งพรพิสิฐ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

76

นายกฤษณะพร เรดดี้ โจนนาลา

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

77

นายกมลธร สอนใจ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

78

นางสาวมัชฌิมา นามมูลน้อย

บุคลากรทั่วไป

ศูนย์สมุนไพรฯ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

79

นางสาวนภาพร ปวะภูสะโก

บุคลากรทั่วไป

ศูนย์สมุนไพร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

80

นางสาวพิณทอง เล่ห์กันต์

บุคลากรทั่วไป

บ้านดอนหัน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

81

นายจิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

82

นายอนันต์ สะอาดจินดา

บุคลากรทั่วไป

บ้าน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

83

นายไพฑูรย์ พรหมเทศ

บุคลากรทั่วไป

รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

84

นายปิยะ อังคำ

บุคลากรทั่วไป

บ้าน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

85

นางสาวศรัณยา ภัคพาณิชย์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

รพ.ศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

86

นางสาวจิรัชญา อุกะโชค

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

SNH

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

87

นางสาวสุพิชญา พิมลพันธุ์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

SNH

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

88

ผศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูมองกิ่ง

อาจารย์

สาขาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

89

นางสาวศิริโสภา มีบารมี

บุคลากรทั่วไป

idesci laboratory

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

90

นางสาวกัญรัตน์ จรโคกกรวด

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

บ้าน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

91

นายธรา ทองรับแก้ว

บุคลากรทั่วไป

บ้าน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

92

นางสาวกัญญารัตน์ โควังชัย

บุคลากรทั่วไป

บ้าน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

93

นางสาวจริญญา คำภักดี

()

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

94

นายชลวิทย์ บุญศรี

บุคลากรทั่วไป

รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

95

นางจันทวาส โคตรชุม

บุคลากรทั่วไป

รพ.สต.บ้านโนนรัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th