ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2019”

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 28.25 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ไกรศักดิ์ ชัยนุสนธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

สมบูรณ์

2

ภก.สุชน อุทัยชิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลคำตากล้า

สมบูรณ์

3

ภญ.เบญญาภา ที่ตั้งมังกร

เภสัชกร

ิโรงพยาบาลห้วยพลู

สมบูรณ์

4

นางสาวอชิรญาณ์ ชูฤทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

5

ภญ.จิราภรณ์ มูลวิชา

เภสัชกร

รพ.ภูเวียง

สมบูรณ์

6

ภญ.สุภาพร คชายั่งยืน

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สมบูรณ์

7

ภญ.จุฑามาศ สืบสิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชานุมาน

สมบูรณ์

8

ภญ.กรองแก้ว โกมลเมธชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลยโสธร

สมบูรณ์

9

ภก.คมกริช เดชพิชัย

เภสัชกร

รพ.ท่าหลวง

สมบูรณ์

10

ภญ.จารุมาศ สุคนธพงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

สมบูรณ์

11

ภญ.จิรนันท์ จันทร์ขอนแก่น

เภสัชกร

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

สมบูรณ์

12

ภญ.ชุติมน ศรีศิริสิทธิกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

13

ภก.ธนัฎชา สองเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

14

ภญ.อนัญญา สองเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

15

ภญ.สนธยา ภักดีบุรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามร้อยยอด

สมบูรณ์

16

ภญ.อรวรรณ นาคคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

17

ภญ.นัฎฐิตา ทารัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

18

ภญ.อุษณีย์ เอื้อจริยกุล

เภสัชกร

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

19

ภญ.ธนิชกานต์ อิฐรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สมบูรณ์

20

ภญ.วรัญญา สิทธิไพบูลย์

เภสัชกร

รพ.ภูผาม่าน

สมบูรณ์

21

ภก.วสันต์ บึงลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

สมบูรณ์

22

ภก.นฤนาท ชาตะพันธ์วิทยา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

สมบูรณ์

23

ภญ.เขมจิรัฐ บุญชื่นชม

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

24

ภก.ธีรัตต์ ทรัพย์โภค

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

25

ภญ.ปราณปริยา พุฒซ้อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

26

ภญ.ภัทรียา เกียรติมาลีสถิคย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

27

ภญ.วริศรา ศรีสุริยชาญชัย

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

28

ภญ.ยุรานีย์ เกียรติคุณรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสังขะ

สมบูรณ์

29

ภก.กฤษฎา ประกอบวรการ

เภสัชกร

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

สมบูรณ์

30

ภญ.ยุพาพร พนมอุปถัมภ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

31

นางสาวลักขณา มาตย์วิเศษ

เภสัชกร

รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

สมบูรณ์

32

ภญ.อรปภา ชัยเลิศวาณิช

เภสัชกร

รพ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

33

ภญ.สุนทรี กาญจนางกูรพันธุ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

สมบูรณ์

34

ภญ.รัชฎาภรณ์ เกตุกะราช

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

35

ภญ.อัญรส หนูสมแก้ว

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

36

ภก.กฤษณะ พานทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองหิน

สมบูรณ์

37

ภญ.ทิพพวรรณ์ อินทร์ศร

เภสัชกร

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

สมบูรณ์

38

ภญ.ปัณณ์ อัตโสภณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

สมบูรณ์

39

ภญ.ชุลีพร เร่งวาณิชกุล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

สมบูรณ์

40

ภก.โกวิท กิติเกษมไพศาล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

41

ภญ.เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์

เภสัชกร

รพ นครพิงค์

สมบูรณ์

42

ภญ.ศิวกานต์ สุขมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

43

ภก.ทัดเทพ วิไลพันธุ์รัตนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

44

ภญ.เมธาวี ศรีชัยวิทย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

45

ภก.ณัฐวัฒน์ กังวานศิรวัธน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

46

ภก.ชินวัฒน์ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมบูรณ์

47

ภญ.กรรณิการ์ ตรีพาสัย

(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

นักศึกษา

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

48

ภญ.ณัฏธิดา สุขวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

49

ภญ.ชิดชนก อัมพวานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชนแดน

สมบูรณ์

50

ภญ.วรรณพร วรรณทิพย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเสลภูมิ

สมบูรณ์

51

ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตูล

สมบูรณ์

52

ภญ.วริศา ตรีโรจน์พร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

53

ภญ.จิราวรรณ สันติเสวี

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพนม

สมบูรณ์

54

ภญ.กมลรัช คงประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากใบ

สมบูรณ์

55

ภญ.นาเดีย เจะเอาะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามัน

สมบูรณ์

56

ภญ.ทิพย์วิภา แสงแพง

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

57

ภญ.พีรยา ยลพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

58

ภญ.ธัญดา สุวรรณปัฎนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่น

สมบูรณ์

59

ภญ.ศรินรัตน์ โตบารมีกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามพราน

สมบูรณ์

60

ภญ.ทักษิณีย์ ศรีพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

สมบูรณ์

61

ภญ.อรอนงค์ ทับยาง

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

สมบูรณ์

62

ภญ.จิราภรณ์ คงจิตรค้า

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุคิริน

สมบูรณ์

63

ภญ.อัจฉรีย์ ภูวศิษฏ์เบญจภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลวาปีปทุม

สมบูรณ์

64

ภก.อานันท์ แก้วเกษ

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

65

ภก.พูนทรัพย์ สุขเพสน์

เภสัชกร

รพศ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

66

ภก.ชิตพงศ์ วาทโยธา

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร

สมบูรณ์

67

ภญ.ศรัณยา สิทธิไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

68

ภญ.ศศิธร สุขไพบูลย์

เภสัชกร

รพ.เวียงแหง

สมบูรณ์

69

ภญ.พรรณี เศษศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

70

ภญ.นลินา วงษ์ศรีแก้ว

เภสัชกร

รพ.กบินทร์บุรี

สมบูรณ์

71

ภก.ธนัท สังขรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมบูรณ์

72

ภญ.อภิญญา หาญสุริย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

สมบูรณ์

73

ภญ.สุปริญญา ประภาสสันติกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สมบูรณ์

74

ภญ.พรพรรณ ส่งสัมพันธ์

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

75

ภญ.ฐิติรักษ์ เหลืองวิริยะสิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จ

สมบูรณ์

76

ภญ.อัจฉรา พิไลสมบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

77

ภญ.พจนันท์ อันภักดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

78

ภญ.กรรณิการ์ จันแดง

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

79

ภญ.นันทพร แสนคำ

เภสัชกร

รพ.ทุ่งฝน

สมบูรณ์

80

ภก.วุฒิพงษ์ โล้เจริญรัตน์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

สมบูรณ์

81

ภญ.กรองกาญจน์ ซึ่งเสน

เภสัชกร

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

สมบูรณ์

82

ภก.กิตติภูมิ ห่อกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

83

ภญ.พรพิมล นาสุริวงค์

เภสัชกร

รพ มหาสารคาม

สมบูรณ์

84

ภก.พิชัย พงศ์กิตติ์รพี

เภสัชกร

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

สมบูรณ์

85

ภญ.จิรัฐติกาล มีจันที

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองหาน

สมบูรณ์

86

ภก.จารึก วงค์แข

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

87

ภญ.ภาวินี เปลรินทร์

เภสัชกร

รพ.มหาสารคาม

สมบูรณ์

88

ภญ.ปริศนา ก้อนโฮม

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

89

ภก.เรืองมงคล ต.วัฒนผล

เภสัชกร

กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

สมบูรณ์

90

ภญ.ชลิตา ศิริรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

91

ภญ.ชลฑิฌา งามลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

สมบูรณ์

92

ภญ.คนึงนิตย์ ภูเทพคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

93

ภก.ณภัทร พิทักษ์บูรพา

เภสัชกร

รพ. พหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

94

ภญ.การะเกต ละว้า

เภสัชกร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

สมบูรณ์

95

ภญ.นิลุบล เครือแก้ว

เภสัชกร

รพ.รวมแพทย์(หมออนันต์)

สมบูรณ์

96

ภญ.นภาพร ปิ่นมณี

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

97

ภญ.สุภาพร ลภัสภัคคณุตม์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

98

ภญ.ประภัสสร ศิริสวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลโนนสูง

สมบูรณ์

99

ภก.ชัยนที ศรีธรรมชาติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

100

ภญ.วิไลรัตน์ วงษ์วีระนิมิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

101

ภก.กฤต ปฐมวัฒนศักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

102

ภญ.ศิรินทร์ อะฏะวินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

103

ภก.มณฑล วิบูลย์ศิริกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

สมบูรณ์

104

ภญ.วรกานต์ ชูเอียด

เภสัชกร

โรงพยาบาลวัดเพลง

สมบูรณ์

105

ภก.วิชัย อ่อนสะอาด

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

สมบูรณ์

106

นางปรินา ณ พัทลุง

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

สมบูรณ์

107

ภก.ฉัตริน ตันติเศรณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

สมบูรณ์

108

ภก.นิคม สิทธิไกรพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตาล

สมบูรณ์

109

ภก.สุทธิศักดิ์ ทีทา

เภสัชกร

คลังยา

สมบูรณ์

110

ภก.ชัยณรงค์ ศรีละคร

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

111

ภก.จักรภพ ถาวร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสูง

สมบูรณ์

112

ภญ.ลักขณา รินทะไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

113

ภญ.สุพิชญ์ชญา วัฒน์ศิริธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

114

ภญ.ภัทรานุช เศรษฐสิงห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

115

ภก.ภาณุวัฒน์ สมใจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

116

ภญ.ชิดชนก จำปีเพชร

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

สมบูรณ์

117

ภญ.เสาวลักษณ์ พัฒนกิจไพโรจน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

สมบูรณ์

118

ภญ.วฤณดา ศรีชมภู

เภสัชกร

โรงพยาบาลตาคลี

สมบูรณ์

119

ภญ.ชลวสา วทนะศิลป์

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

120

ภญ.นรีรัตน์ อธิยะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

121

ภญ.น้ำผึ้ง เอกเลิศวรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

122

ภก.สันทัศน์ โกศล

เภสัชกร

รพ.พนา

สมบูรณ์

123

ภญ.เพ็ญนภา ศรีหริ่ง

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

124

ภก.อนล สุจริตธุระการ

เภสัชกร

รพ จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

สมบูรณ์

125

ภญ.อรพิมพ์ สีหะวงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลแก่งหางแมว

สมบูรณ์

126

ภญ.อาภากร เขจรรักษ์

เภสัชกร

สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมบูรณ์

127

ภก.ปัณณธร นาวัน

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำขุ่น

สมบูรณ์

128

ภญ.วราลักษณ์ พงษ์หรรษา

เภสัชกร

รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

129

ภญ.จิราวรรณ ชะลอกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพังโคน

สมบูรณ์

130

นางสาวทิพย์วาณี ธัญญะวัน

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

131

ภก.วรทย์ ศรีชมภู

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชโย

สมบูรณ์

132

ภญ.ภัทราวรรณ ภูเนตร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

133

ดร.ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธิ์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมบูรณ์

134

ภญ.เนาวรัตน์ ประจวบสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

สมบูรณ์

135

ภญ.เพ็ญสิริ พงษ์จอหอ

เภสัชกร

โรงพยาบาลโชคชัย

สมบูรณ์

136

ภญ.ทิตยดา พณนันท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

137

ภก.สิทธิชัย จันทรวงศ์ไพศาล

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

138

ภญ.เกษรา จันทรวงศ์ไพศาล

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

139

นายทรงศักดิ์ อันทะสีดา

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าบ่อ

สมบูรณ์

140

ภก.อิทธิกร พวงท้าว

เภสัชกร

รพ.อุทุมพรพิสัย

สมบูรณ์

141

ภก.ศุภกฤต สวัสดิรักษ์

เภสัชกร

สสจ.ปราจีนบุรี

สมบูรณ์

142

ภก.วิชัย ชานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

143

ภญ.ธัญญพัทธ์ วราวัฒน์โยธิน

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

144

ภญ.สุดารัตน์ ศรีพุทธา

เภสัชกร

รพ.กาฬสินธุ์

สมบูรณ์

145

ภญ.สุวิมล กสิโกศล

เภสัชกร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สมบูรณ์

146

ภก.เอกอมร โมลา

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ่อทอง

สมบูรณ์

147

ภญ.ปณยา เชาวะเจริญ

เภสัชกร

รพ.ชลบุรี

สมบูรณ์

148

ภญ.หทัยรัตน์ สุขศรี

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

149

ภญ.พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

150

ภก.ศิวัช ประไชโย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

151

ภก.หิรัญ อุแผ่นพรหม อุแผ่นพรหม

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสงคราม

สมบูรณ์

152

ภญ.วรรณพร ชัยวิศิษฏ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

153

ภก.ณัฐดนัย พนมเขต

เภสัชกร

รพ.เมืองสรวง

สมบูรณ์

154

ภญ.จิรวรรณ แสงแจ้ง

เภสัชกร

รพช.สร้างคอม

สมบูรณ์

155

ภญ.ชลาลัย ดวงเกตุ

เภสัชกร

รพ.กันทรวิชัย

สมบูรณ์

156

ภก.กิตติธัชศ์ ธนกฤตพิสิษฐิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระยืน

สมบูรณ์

157

ภก.นุชิตพล สิรโลกนาถ

เภสัชกร

โรงพยาบาล แวงใหญ่

สมบูรณ์

158

ภก.สมโชค กันยายาว

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าลี่

สมบูรณ์

159

ภญ.ธัญญา นาสุขสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

160

ภญ.สุภางค์พิมพ์ เตโพธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

161

ภญ.มัสลิน แก้วน้อย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

162

ดร.ประวิทย์ อ่อนพรรณา

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

163

ภญ.หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลทันตกรรม มข.

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

164

ภก.ด.ญ.ปภาวรินท์ สิทธิไกรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตาล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

165

ภญ.สุภาพร แก่นจันทร์

เภสัชกร

คลังยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

166

ภญ.เพ็ญพักตร์ โป๊ะไธสง

เภสัชกร

รพ.บ้านเหลื่อม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

167

ภก. ศุภณัฐ หอมหวล

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าตูม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

168

ภญ.Kanyaphan Nilkum

เภสัชกร

รพ.กรุงเทพ-พัทยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

169

ภก.อำพล อรดี

เภสัชกร

รพ.กมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

170

ภก.วรวุฒิ สีหา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

171

ภก.ฉัตริน นาสุขสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนพิสัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

172

ภก.กฤษณะ สถานทิพย์

เภสัชกร

รพ.ชำนิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

173

ภญ.น้ำมนต์ สวยสุด

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th