ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.25 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

นายธนกร ศิริสมุทร

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

2

ภญ.ภัครินทร์ โสภณวัฒนกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

3

ภญ.บรรจง ฉิมเครือวัลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

4

ภก.นรุตม์ เมืองศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

5

ภญ.ประภัสสร ทับทวี

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

6

ภญ.ใจรักษ์ จุนปาน

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

7

ภญ.ผุสดี ปุจฉาการ

เภสัชกร

หน่วยแพ้ยา โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

8

ภญ.ทาริกา วีรวงศ์ตระกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

9

ภญ.สุภาพร สนองเดช

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

10

ภก.วัชระ ตันศิริ

เภสัชกร

วัชรภัทรเภสัช

สมบูรณ์

11

ภญ.มนชยา อุดมกิตติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

12

ภญ.ลัดดาวัลย์ พงศ์พลไพรวัน

เภสัชกร

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

สมบูรณ์

13

ภก.วิทยา ขวัญมี

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

สมบูรณ์

14

ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมบูรณ์

15

ภญ.สุภาพร กุลวิเศษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

สมบูรณ์

16

ภญ.ไพทร ลิมป์วรพรรณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

17

ภก.เค สุเทวี

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

18

ภญ.ศศิธร กิจไพบูลย์ทวี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิชล

สมบูรณ์

19

ภก.ศักดิ์ชัย ฟู่สกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกลาง

สมบูรณ์

20

ภญ.ปิยะเนตร พรสินศิริรักษ์

เภสัชกร

รพ. กระบี่

สมบูรณ์

21

ภญ.พรสวรรค์ จันทร์ทอง

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

22

ภญ.วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพาน

สมบูรณ์

23

ภญ.มิรันตี จงเจือกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

24

ภญ.วชิรา สุเมธิวิทย์

เภสัชกร

ร.พ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

25

ภญ.รุจาภา โสมาบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลยโสธร

สมบูรณ์

26

ภก.นพพร บัวสี

เภสัชกร

รพ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

27

ภก.ฉัตริน นาสุขสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนพิสัย

สมบูรณ์

28

ภญ.ปิยะพันธ์ จำเริญขจรสุข

เภสัชกร

รพ สบปราบ

สมบูรณ์

29

ภญ.กณิษฐา จรรยาภิสัณห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

30

ภญ.อรัญญา มูลงาม

เภสัชกร

รพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

31

ภญ.ฉวีวรรณ หมื่นมะเริง

เภสัชกร

โรงพยาบาลคง

สมบูรณ์

32

ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

สมบูรณ์

33

ภญ.ประกาย นาคะวงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

34

ภก.สุธิศักดิ์ มณีมนต์

เภสัชกร

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

35

ภก.กฤษดา อินหาดกรวด

เภสัชกร

โรงพยาบาลสากเหล็ก

สมบูรณ์

36

ภญ.ศุภนิตย์ โคตรวงษา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

37

นายปรพงศ์ เพชรอินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

38

นางนวรัตน์ ศรีโอฬาร์

เภสัชกร

รพ.ระยอง

สมบูรณ์

39

ภญ.สภาวัลย์ อภิชาติตรากูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

สมบูรณ์

40

ภก.พิเชษฐ์ ภาคแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยเจริญ

สมบูรณ์

41

ภญ.พจนาลัย อนุสรณ์พาณิชกุล

เภสัชกร

เรือนเภสัชกร

สมบูรณ์

42

ภญ.รุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถึ

สมบูรณ์

43

ภญ.ภาผอูน โซนี่

เภสัชกร

รพ.ลำปาง

สมบูรณ์

44

ภญ.อินทิรา ช่อไชยกุล

เภสัชกร

รพ.ลำปาง

สมบูรณ์

45

ภก.วรรณธนศักดิ์ ทองดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

46

ภญ.เอกจิตรา บุญมาก

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

47

ภก.วราวุธ วิโรพรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

48

ภญ.สุภัทจรีย์ ดิเรกศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

49

ภญ.ณัฏฐิยา พงศ์ผาสุก

เภสัชกร

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

50

ภญ.อนามิกา มากจุ้ย

เภสัชกร

รพ.พหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

51

ภญ.สิริภัสสร กำเนิดเพ็ชร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

52

ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

เภสัชกร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมบูรณ์

53

ภญ.อรวรรณ ติรภัทร

เภสัชกร

ร.พ.ราชวิถี

สมบูรณ์

54

ภก.ณัฐนันท์ ดีปู่

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงฆ์

สมบูรณ์

55

นางสาวอุมาพร ทองสิมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

56

ภญ.จิราพร เกษศิลป์

บุคลากรทั่วไป

สสจ.อุทัยธานี

สมบูรณ์

57

ภญ.สุฐิยาภรณ์ อยู่สุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

58

ภก.พลกฤษณ์ ศรีสำราญรุ่งเรือง

เภสัชกร

รพ.ชลบุรี

สมบูรณ์

59

ภก.ธีรพงศ์ เที่ยงผดุง

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

60

ภญ.จิรพา วรรณพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

61

ภญ.วรัญญา จวนสาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

62

ภก.ธนิต วิริยะธารากิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

63

นายสุเมธ พงศ์ดารา

เภสัชกร

รพ.ควนกาหลง

สมบูรณ์

64

ภญ.จีรวรรณ คำภูเวียง

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

65

ภญ.เอริน แข็งขัน

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

66

ภญ.กัญญา มัชฌิมาวิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

67

ภญ.ฐิติมา ทองสังข์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สมบูรณ์

68

ภญ.พรชนก เจนศิริศักดิ์

เภสัชกร

สสจ.พัทลุง

สมบูรณ์

69

นายชัยณรงค์ ชูทอง

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

สมบูรณ์

70

ภญ.อริศราภัศว เลิศศรัณย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

71

ภญ.ปิยะนุช สงวนดีกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทศบาลนคร อุดรธานี

สมบูรณ์

72

ภญ.เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร

เภสัชกร

สสจ.ระนอง

สมบูรณ์

73

ภญ.ทิพยาภรณ์ สุริวัลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

74

ภก.พสิษฐ์ แสนสุภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

75

นายอภิชัย วรภัทรชัย

เภสัชกร

รพ.สิงห์บุรี

สมบูรณ์

76

ภญ.กิตติยา ชูโชติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สมบูรณ์

77

ภญ.สมสมัย เวชสุทธานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สมบูรณ์

78

ภก.ศรัณยู พรรัตนรักษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมบูรณ์

79

ภญ.ปัทมา ใจน่าน

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

80

ภญ.นัฐฐาพร เหล่าสุวรรรณ

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

81

ภญ.สมจิตร์ พาเจริญ

เภสัชกร

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สมบูรณ์

82

ภก.กิตติ วงศ์ไพรินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลอัมพวา

สมบูรณ์

83

ภญ.เมยานี กุลสานต์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

84

ภญ.วิจิตตรา คุ้มวงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

สมบูรณ์

85

ภญ.รมิดา จิตมณี

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

86

ภก.ธีระพงศ์ วงศ์ษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมบูรณ์

87

นายเกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

88

ภก.ภูริ พุ่มไพศาลชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

89

ภญ.อรุณรัตน์ วิวรณ์ชุษณะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สมบูรณ์

90

ภญ.สุภัค ศรีเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สมบูรณ์

91

ภก.ขัตติยะ อุตม์อ่าง

เภสัชกร

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

สมบูรณ์

92

นางสาวปภัชาภร กฤธนาพัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

สมบูรณ์

93

ภญ.สุวรรณา แซ่อือ

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปลายมาศ

สมบูรณ์

94

ภญ.รัตนพร เสนาลาด

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมบูรณ์

95

ภญ.ศมน อนุตรชัชวาลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

96

ภก.สมชาย ชาลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรารมย์

สมบูรณ์

97

ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมบูรณ์

98

ภญ.พรกนก เสียงล้ำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

สมบูรณ์

99

ภญ.ชนกนันท์ อุปริพุทธิกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

สมบูรณ์

100

ภก.ปวีณ ธำรงค์ประดิษฐ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลประทาย

สมบูรณ์

101

ภญ.วาสินี สนั่นเมือง

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

สมบูรณ์

102

ภก.จักรวรรดิ์ มานะการ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

103

ภญ.ณัฐชนาพร พิมพ์ผกา

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

สสจ.ชัยภูมิ

สมบูรณ์

104

นางขวัญเรือน ชัยนันท์

เภสัชกร

เอสดีเอส เคอร์ จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

105

ภญ.ดวงมณี บุญบำรุง

เภสัชกร

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

106

ภญ.อารีย์ บูรพเกียรติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

107

นายสุรศักดิ์ สุนทร

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

108

ภญ.ชนกพร หากันได้

เภสัชกร

รพ.เทศบาลนครอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th