ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 32.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ธีรวิทย์ บำรุงศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สมบูรณ์

2

ภญ.ณัฐกานต์ เรืองสนาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

3

ภญ.อัมพร ฮั่นตระกูล

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

4

ภญ.สุรวจี ธีระวัฒนา

เภสัชกร

รพ มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

5

นายจักษ์ เชาวน์วิวัฒน์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

6

ภญ.ประภัสสร ทับทวี

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

7

ภญ.นารีรัตน์ อรรคมุต

เภสัชกร

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สมบูรณ์

8

ภญ.ผ่องศรี พัววรานุเคราะห์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สมบูรณ์

9

ภญ.อรอนงค์ ใช้ศรีทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สมบูรณ์

10

ภญ.จิราพัชร์ เอมพิทักษ์

เภสัชกร

รพ.กองบิน 1

สมบูรณ์

11

ภก.สุวัฒน์ ปริสุทธิวุฒิพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลขลุง

สมบูรณ์

12

ภญ.อัมพา สุขสถาวรพันธุ์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17

สมบูรณ์

13

ภก.สันต์ ดอรอมาน

เภสัชกร

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

สมบูรณ์

14

นางวาริณีฑ์ พันธุ์ศุภผล

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองสามวา

สมบูรณ์

15

ภญ.มนชยา อุดมกิตติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

16

ภญ.รัชนี วัฒนเรืองรอง

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

17

ภก.แก้ว นาวีวิตรผดุง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสังขละบุรี

สมบูรณ์

18

ภญ.กตัญชลี ทับศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

สมบูรณ์

19

ภก.ราชัยวิทย์ เลาหะกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

สมบูรณ์

20

ภญ.พิณนภา ศริพันธุ์

เภสัชกร

รพ.สิงห์บุรี

สมบูรณ์

21

ภญ.จีรนันท์ สิทธิประภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

สมบูรณ์

22

ภญ.ลักษณา ธรรมวิมล

เภสัชกร

โรงพยาบาลไพศาลี

สมบูรณ์

23

ภญ.ภรฎา สุทธิพงษ์ประชา

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม ศุนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

24

ภญ.วรรณทิพย์ ตั้งสถิตพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

สมบูรณ์

25

ภญ.ฑิฆัมพร ดวงอาทิตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

26

ภญ.ศิริญา แสงเส้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลเสลภูมิ

สมบูรณ์

27

ภญ.ผจงจิต ฤทธิตะมน

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

28

ภก.วิทยา ขวัญมี

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

สมบูรณ์

29

ภก.กิตติ วงศ์ไพรินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลอัมพวา

สมบูรณ์

30

ภก.เชาวฤทธิ์ จันทราศรีไศล

เภสัชกร

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

สมบูรณ์

31

ภญ.ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์

เภสัชกร

หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก มภร 2 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตำรวจ

สมบูรณ์

32

ภญ.ฐิตารีย์ พลเสนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

33

ภญ.พัชรินทร์ พิมพ์พา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

34

ภญ.ทิพย์สุคนธ์ สุพรหมอินทร์

เภสัชกร

รพ.เลย

สมบูรณ์

35

ภญ.วิภาพร อุตมะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

สมบูรณ์

36

ภญ.พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

37

ภญ.ปิยะฉัตร นาเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

สมบูรณ์

38

ภญ.วิรดา คำเนตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

สมบูรณ์

39

ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมบูรณ์

40

ภญ.สุภาพร กุลวิเศษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

สมบูรณ์

41

ภญ.ชนิสา จันทรชิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลปรางค์กู่

สมบูรณ์

42

ภญ.นิภารัตน์ แซ่เซ่า

เภสัชกร

รพ.ทุ่งสง

สมบูรณ์

43

ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ

เภสัชกร

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

44

ภก.ชัยสิทธิ์ ฤทธิทิศ

เภสัชกร

รพ.อำนาจเจริญ

สมบูรณ์

45

ภญ.วรางคณา ควรจริต

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิจิตร

สมบูรณ์

46

ภญ.วัชรินี เกิดเปี่ยม

เภสัชกร

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

สมบูรณ์

47

ภก.กิตติวัฒน์ ปัญญา

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

48

ภญ.พัชรนันท์ นิยมค้า

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

49

ภญ.ปวันรัตน์ เสวตสมบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

50

ภญ.ธันวรัตน์ พงศ์ธำรง

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

51

ภญ.เยาวนันท์ ปัญญาประทีป

เภสัชกร

รพ.กระทุ่มแบน

สมบูรณ์

52

ภก.ธำรงค์รัฐ พุกภิญโญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

53

ภญ.ขวัญเรือน วงษ์แก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

54

ภญ.วริญญาภรณ์ อริยจรัสภูวกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านคา

สมบูรณ์

55

ภญ.วาสนา เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

56

ภญ.วนาลี จารุรักษ์ชโลบล

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

57

นางสามาวดี นิจพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงชลา

สมบูรณ์

58

ภญ.สุณิสา สังข์หล่อ

เภสัชกร

รพ พระนครศรีอยุธยา

สมบูรณ์

59

ภก.ทศพล จันทร์ดี

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

60

ภก.วีรศักดิ์ แผ่นเงิน

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

รพ.มัญจาคีรี

สมบูรณ์

61

ภญ.ภัทรจิตรา แปงใจ

เภสัชกร

รพ.ชำนิ

สมบูรณ์

62

ภก.ศักดิ์ชัย ฟู่สกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกลาง

สมบูรณ์

63

ภญ.ฉัตรนภา ธรรมวราภิรมย์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมบูรณ์

64

ภก.ธนกรณ์ บุญส่ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

สมบูรณ์

65

ภก.พินิจสินธุ์ เพชรมณี

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สมบูรณ์

66

ภก.ราชัน คงชุม

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สมบูรณ์

67

ภญ.ธนาพร คุ้มสว่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

68

ภก.ณัฐวัฒน์ วิไลเจิญพัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

69

ภญ.ปิยะเนตร พรสินศิริรักษ์

เภสัชกร

รพ. กระบี่

สมบูรณ์

70

ภญ.อรวี เข็มทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

71

นางสาวสุชาดา จาปะเกษตร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

สมบูรณ์

72

ภก.ธีรชาติ ชีวาดิศัยกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

สมบูรณ์

73

ภญ.สโนชา วงศ์ทางประเสริฐ

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

74

ภญ.วิภาณี อุไรสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาล รามาธิบดี

สมบูรณ์

75

ภญ.ฉัฐชญาภักดิ์ ทองไกรลาศ

เภสัชกร

ร.พ.สุโขทัย

สมบูรณ์

76

ภญ.ปิยพร ชุ่่มงคล

เภสัชกร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สมบูรณ์

77

ภก.สุพจน์ จิรวิภาพันธ์ุ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

78

ภญ.ศิวพร มิตรรัก

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

79

นายวุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิธราธิราช

สมบูรณ์

80

ภญ.ศิริรินทร์ ทันตสุวรรณ

เภสัชกร

จิตเวชสงขลาราชนคินทร์

สมบูรณ์

81

ภก.ทรงสิทธิ์ ไกรสมดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สมบูรณ์

82

ภญ.วรรณวิภา แก้วมณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิชล

สมบูรณ์

83

ภญ.นุชจรี ปัชชุนาภรณ์

เภสัชกร

รพ.สุรินทร์

สมบูรณ์

84

ภญ.พัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว

เภสัชกร

สถาบันราชานุกูล

สมบูรณ์

85

ภก.กรัญพัฒน์ หม้อกรอง

เภสัชกร

รพ.กองบิน41

สมบูรณ์

86

ภก.ชาลี ภูมิฐาน

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สมบูรณ์

87

ภญ.พรสวรรค์ จันทร์ทอง

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

88

ภญ.จิราภรณ์ เพ็งภา

เภสัชกร

รพ.นอร์ทอีสเทิร์น-วัฒนา

สมบูรณ์

89

ภญ.วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพาน

สมบูรณ์

90

ภก.ธีรทัศน์ พรหมอยู่

เภสัชกร

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

สมบูรณ์

91

ภก.สาโรจน์ เนาวรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลแก่งหางแมว

สมบูรณ์

92

ภก.พัฒนา จันทร์จรัสทอง

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

93

นายธานนท์ ธรรมเนียมจัด

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาบเชิง

สมบูรณ์

94

ภญ.อนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ

เภสัชกร

รพ.สุรินทร์

สมบูรณ์

95

ภญ.ฐิฏิการ พันตารักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมบูรณ์

96

ภญ.รัชนก บุญดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

สมบูรณ์

97

ภญ.มิรันตี จงเจือกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

98

ภญ.กนกวรรณ ลิ้มทรัพย์เจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยพลู

สมบูรณ์

99

ภญ.กรกนก ศรีเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

100

ภญ.วชิรา สุเมธิวิทย์

เภสัชกร

ร.พ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

101

ภญ.รุจาภา โสมาบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลยโสธร

สมบูรณ์

102

ภก.ศุภสัณฑ์ สุทธิพัฒนางกูร

เภสัชกร

รพ.เสนา

สมบูรณ์

103

ภญ.ธภัสส์ธรณ์ นิโครธานนท์

เภสัชกร

สภาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สมบูรณ์

104

ภญ.นิสรา ศรีสุระ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

105

ภญ.ปิยะพันธ์ จำเริญขจรสุข

เภสัชกร

รพ สบปราบ

สมบูรณ์

106

ภญ.กณิษฐา จรรยาภิสัณห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

107

ภญ.อรัญญา มูลงาม

เภสัชกร

รพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

108

ภญ.พัมนาพร จันทร์อ่อน

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

109

ภญ.ฉวีวรรณ หมื่นมะเริง

เภสัชกร

โรงพยาบาลคง

สมบูรณ์

110

ภญ.สอบาห์ สาแม

เภสัชกร

รพ.ศรีสาคร

สมบูรณ์

111

ภญ.สุดารัตน์ ครึบกระโทก

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลโนนแดง

สมบูรณ์

112

ภก.กฤษดา อินหาดกรวด

เภสัชกร

โรงพยาบาลสากเหล็ก

สมบูรณ์

113

ภญ.สิรินา จันทร์ศรีสุริยวงศ์

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

114

ภญ.มาดานียาห์ สาแม

เภสัชกร

โรงพยาบาลรือเสาะ

สมบูรณ์

115

ภญ.นาตยา หวังนิรัติศัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

สมบูรณ์

116

นายปรพงศ์ เพชรอินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

117

นางนวรัตน์ ศรีโอฬาร์

เภสัชกร

รพ.ระยอง

สมบูรณ์

118

ภก.พิเชษฐ์ ภาคแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยเจริญ

สมบูรณ์

119

ภญ.กนกนภา นภาสวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสีคิ้ว

สมบูรณ์

120

ภญ.มนทกานต์ บุญกระเตื้อง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิงห์บุรี

สมบูรณ์

121

ภญ.ปิยฉัตร วิรัตน์เกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

122

นางสาวฮูดา สาแม

เภสัชกร

ร้านยาฮูดาเภสัช

สมบูรณ์

123

ภญ.สมสกุล ศิริไชย

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

124

ภญ.อัจฉรียา อภัยสูงเนิน

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

125

ภญ.สุดารัตน์ คัทมาฤษี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกองบิน 21

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

126

ภญ.จิตติมา พฤษเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

127

ภญ.วนิดา ขุมแร่

เภสัชกร

โรงพยาบาลสระโบสถ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

128

ภก.วิสูตร ศิริพัฒนกุลขจร

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหลวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

129

ภญ.คณิตา ปั่นตระกูล

เภสัชกร

รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

130

ภก.อทิกร จราฤทธิ์

เภสัชกร

รพ.กมลาไสย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

131

ภญ.ปรกช โกมุทกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านผือ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

132

ภญ.นวศักดิโสภา กองสมุทร

เภสัชกร

รพ.มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

133

ภญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงฆ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

134

ภญ.วาสินี สนั่นเมือง

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลภูเขียว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

135

ภก.นิติ โอสิริสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

136

ภญ.ฐิติกานต์ ศิริภากรกาญจน์

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

137

ภญ.ศรัญญา เอื้อารีย์กุล

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลวานรนิวาส

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

138

ภก.จักรวรรดิ์ มานะการ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th