ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (ประชุมแบบ Onsite)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ชวพร แพรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าหลวง

สมบูรณ์

2

ภญ.นารินทร์ ลุไธสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

สมบูรณ์

3

ภญ.เขมจิรัฐ จงทวีเกียรติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

4

ภญ.มีนา บุญพรหมมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

5

ภญ.ปิยะวดี แพรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำสนธิ

สมบูรณ์

6

ภญ.ธัญญ์พิชชา พิมพ์พงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสีชมพู

สมบูรณ์

7

ภญ.ดารณี อนุสรณ์ธีรกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

8

ภก.สายัญ จันทร์นาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาด้วง

สมบูรณ์

9

ภญ.กีรตยา มูลเมือง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

10

ภญ.ชุลีกร จำรูญพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สมบูรณ์

11

ภญ.สายฝน จิตปรีดา

เภสัชกร

รพ.เขาวง

สมบูรณ์

12

ภญ.นริศรา บุญตัน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

13

ภญ.รมย์รวินท์ มูลวรรณ์

เภสัชกร

รพ.เวียงป่าเป้า

สมบูรณ์

14

ภญ.พรพรรณ วันนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

15

ภญ.อุษา เปานาเรียง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

16

ภญ.กรุณา นันทจิวากรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

17

ภญ.จิราวรรณ ชะลอกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพังโคน

สมบูรณ์

18

ภญ.ฐานิช จั่นครุฑ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

สมบูรณ์

19

ภก.ณัฐพงศ์ กันชนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขุนยวม

สมบูรณ์

20

ภญ.มุทิตา รุ่งเรือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

สมบูรณ์

21

ภญ.เกษมณี แซ่อึ้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

สมบูรณ์

22

ภญ.กนกพร เย็นแสงจันทร์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

23

ภญ.จีรวรรณ คำภูเวียง

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

24

ภญ.จรัสศรี แช่มพุดซา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

25

ภก.ปฏิภาณ ภูโสภา

เภสัชกร

รพ. บุรีรัมย์

สมบูรณ์

26

ภญ.จันทิมา ปันนาผล

เภสัชกร

รพ.สมุทรสาคร

สมบูรณ์

27

ภญ.นภัสสร ประสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

28

ภญ.อชิรญา เรียวเรืองแสงกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

29

ภญ.ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

30

ภญ.ชนาภรณ์ ชัชวาลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

31

ภญ.วิชชุดา ธาดา

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

สมบูรณ์

32

ภญ.ปิยฉัตร วิรัตน์เกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

33

ภญ.วัชราภรณ์ แคว้นเขาเม็ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

34

ภญ.วิจิตรา ศรีอาจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

35

ภญ.กัญญารัตน์ เส็งกันไพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

36

ภญ.ณยา วงษ์พูน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

37

ภญ.เพ็ญประภา โคคำมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

38

ภญ.เมธินี เจียมจับเล่ห์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

39

ภก.ชัยกำพล กุมารสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลยโสธร

สมบูรณ์

40

ภก.ณัฐดนัย พนมเขต

เภสัชกร

รพ.เมืองสรวง

สมบูรณ์

41

ภก.นภัสสร์วรัญ ธรรมาธิกรณ์ชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

สมบูรณ์

42

ภญ.กิติยา ไกยะฝ่าย

เภสัชกร

รพ.ศรีสงคราม

สมบูรณ์

43

ภญ.อลิษา ทิพย์เสนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

44

ภก.ศุภศักดิ์ บุญประเชิญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

45

ภญ.ณัฐภามาศ ศรีอาริยภักดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

46

ภก.สุชิต แสนเภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

47

ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

48

ภญ.หทัยรัตน์ สุขศรี

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

49

ภญ.กรองแก้ว บูรณธนิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

50

ภญ.กัญญานันท์ ประเสริฐสาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสังขะ

สมบูรณ์

51

ภก.ธณัฐ ชินวุฒิวงศ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

52

ภญ.วัฒนลักษณ์ วิมลใย

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

53

ภญ.วริศรา ศรีสุริยชาญชัย

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

54

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

55

ภญ.ลัดดาวัลย์ อารมรัมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

56

ภญ.ศิรภัสสร บุญชิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

57

ภญ.พิริยา พลศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

สมบูรณ์

58

ภญ.ปรียา ยุคันตวนิชชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

59

ภญ.จิรภัทร นูพิมพ์

เภสัชกร

รพ.บึงกาฬ

สมบูรณ์

60

ภญ.สุฑารัตน์ บูรณะทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

สมบูรณ์

61

ภญ.พิมพ์กานต์ ราชวงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

สมบูรณ์

62

ภญ.แววนภา เข็มศรีรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

63

ภญ.บุญสิตา สุวรรณา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

64

ภญ.พรพิมล นาสุริวงค์

เภสัชกร

รพ มหาสารคาม

สมบูรณ์

65

ภญ.พิชญ์กานต์ หล้าสุพรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

สมบูรณ์

66

ภก.ศิวัช ประไชโย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

67

ภญ.ภิชาญดา จวนวรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

68

ภก.ชครัตตรัย ทับแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

สมบูรณ์

69

ภญ.ศิรินลณี เดชสูงเนิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

70

ภญ.ทักษิณีย์ ศรีพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

สมบูรณ์

71

ภญ.สุพิชญ์ชญา วัฒน์ศิริธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

72

ภญ.วัชรีวรรณ อุคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลยโสธร

สมบูรณ์

73

ภญ.นิชาภา ทองศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

74

ภก.ฐปนท ทองรอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

75

ภก.อภิชาติ แสนสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

76

ภก.ชินวัฒน์ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมบูรณ์

77

ภญ.สุดารัตน์ อินต๊ะนอน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

78

ภญ.ธนวรรณ เสนามนตรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

สมบูรณ์

79

ภก.ธวัฒชัย อินธิเดช

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

80

ภญ.นิธิวดี เดชเกิด

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

81

ภญ.ณัชชากัญญ์ เกิดชัยวิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

82

ภญ.สกาน วิเศษรจนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

83

ภก.อัฑฒ์ ไสวารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

84

ภก.ปฏิภาณ ศิริมหันต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมพวง

สมบูรณ์

85

ภญ.ปริศนา ก้อนโฮม

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

86

ภญ.ลักขณา รินทะไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

87

ภญ.มาริสา ทองปาน

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

สมบูรณ์

88

ภญ.กีรติกานต์ ฝีมือสาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมพวง

สมบูรณ์

89

ภญ.พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

90

ภญ.เฉลิมขวัญ วิไลแก้ว

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

91

ภก.เทอดเกียรติ ทิมินกุล

เภสัชกร

รพ.เลย

สมบูรณ์

92

ภญ.อัชณา ทองกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

93

ภญ.นิภิทธา จุลนิธิ

เภสัชกร

รพ.ศรีนครินทร์

สมบูรณ์

94

ภญ.ขวัญกมล วนาทรัพย์ดำรง

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

95

ภญ.มัญชุพร สิงห์อุดม

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

96

ภญ.พิมพ์สุดา คนใหญ่

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

สมบูรณ์

97

ภก.ธวัชชัย คุ้มเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

98

ภญ.ประไพ ธรรมจารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

99

ภญ.ดวงเดือน อังกลมเกลียว

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

100

ภญ.อรดี สุภดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

101

ภญ.ขนิษฐา พรหมกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

102

ภญ.นวภัทร โกมลวานิช (ไม่ได้มาแล้ว)

เภสัชกร

รพ.สังฆราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

103

ภก.มนัท ยรรยงนวกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจักราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

104

ภก.ทักษิณ ชาวดร

เภสัชกร

โรงพยาบาลโนนสะอาด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

105

ภญ.หยาดพิรุณ อินตา

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

106

ภญ.รตีอโณทัย หลวงคุณสิน

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

107

ภก.นิรันดร์ กันหาวัฒน์

เภสัชกร

รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

108

ภญ.ธันณิภา พงศ์นราทร

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไขยพจน์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

109

ภญ.ณัฐวรา นุชนารถ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิชล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

110

ภญ.นพวรรณ ปัญญโภคินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

111

ภญ.พรชนิตว์ เสงี่ยมไตรฤกษ์

เภสัชกร

รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนาอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

112

ภญ.พิชาวีร์ โควเศรษฐพล

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

113

ภก.ชัยณรงค์ วิจิรัมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

114

ภก.สานิต ทองเรือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th