ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Communication in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 18.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.วัฒนลักษณ์ วิมลใย

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

2

ภญ.สุทธาสินี สุทัสน์มาลี

เภสัชกร

รพ.วชิรพยาบาล (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

สมบูรณ์

3

ภญ.ภคินี อื้อศรีชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

4

ภก.กิตติพงษ์ สกุลวิไลเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

5

ภญ.นนทลี วิบูลย์

เภสัชกร

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

6

ภญ.ปาจรีย์ ไทยอ่อน

เภสัชกร

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

7

นางสาวอชิรญาณ์ แสงเพชร

เภสัชกร

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

8

ภก.ชเนวินทร์ หงษ์หิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

9

ภญ.พรศิริ อุดมเดชาณัติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

10

ภญ.วิภาวี มาศเกษม

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

11

ภญ.เชาวนี ภูมิชัย

เภสัชกร

ร.พ.กาญจนดิษฐ์

สมบูรณ์

12

ภญ.วนิดา แสนเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

13

ภญ.สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

14

ภญ.สุธิดา ปาบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

สมบูรณ์

15

ภญ.สุภาภัทร มโนธรรมสถิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

16

ภญ.วัชราภรณ์ ชัยรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

17

ภญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงฆ์

สมบูรณ์

18

ภญ.บุญญมณี (Boonyamanee) ชไนเดอร์ (Shnaider)

เภสัชกร

วิกรโอสถ (VigornOsot)

สมบูรณ์

19

ภญ.ภูริดา ชูบำรุง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพนม

สมบูรณ์

20

ภญ.สุจิตรา วัฒนศฤงฆาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

21

นางสาวดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สมบูรณ์

22

ภญ.เนติมา วิกรมโรจนานันท์

เภสัชกร

สสจ.สุราษฎร์ธานี

สมบูรณ์

23

ภญ.ศุภกาญจน์ สุตันติราษฎร์

เภสัชกร

สสจ.สุราษฎร์ธานี

สมบูรณ์

24

ภญ.ยุดาวดี รักชู

เภสัชกร

โรงพยาบาลชะอวด

สมบูรณ์

25

ภญ.กัลยามาศ แววงาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สมบูรณ์

26

ภก.พงษ์จักร บูรณินทุ

เภสัชกร

ส่วนตัว

สมบูรณ์

27

ภญ.สุลาวัณย์ วรรณโคตร

เภสัชกร

รพ.เขาวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

ภญ.ณัฐวิภา ตั้งใจ

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

ภก.สิทธิพงษ์ แสงปราบภัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ภญ.ณภาภัช จันทร์แทน

เภสัชกร

รพ บุรีรัมย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.กนิษฐา นิ่มสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

ภญ.กนกวรรณ เทมียะโก

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ภญ.ภัทราพร อรรคฮาตสี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

ภญ.ปริชมน จีระธัญญาสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภญ.อรณิชา จันทร์วัฒนอุดม

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

ภญ.ทิพยาภรณ์ สุริวัลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

นางสาวอโนชา ชาญประเสริฐ

เภสัชกร

save and safe

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภญ.ยาสมีน มอน็อง

บุคลากรทั่วไป

รพ.เบตง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th