ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง กลยุทธ์การนำเสนอแบบ Storytelling ที่ทรงพลังสำหรับงานเภสัชกรรม

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 20.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.เกลียวกมล บุญยืน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

บริษัท บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สมบูรณ์

2

ภก.กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

3

ภญ.นิภาพันธ์ มานักฆ้อง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

4

นางสาวนฤมล มหาชัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สมบูรณ์

5

ภญ.กาญจนา จัตุพันธ์

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

6

ภญ.ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักสูตรที่ 2

นักศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

7

ภญ.มุทิตา ยืนวงศ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

8

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

9

ภญ.ธิติมา สามแก้ว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

สมบูรณ์

10

ภญ.สุธาลินี สหัสสธารา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลยะลา

สมบูรณ์

11

ภก.บดินทร์ เจริญวัฒน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ชัยภูมิ

สมบูรณ์

12

ภญ.กุลธิดา สุจรัสเศรษฐ์เมธา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

สมบูรณ์

13

ภญ.รณิดา เดชะ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

14

ภญ.วรรธน์พร เวชพาณิชย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

15

ภญ.นิธินาถ เอื้อบัณฑิต

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ชุมแพ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

16

ภญ.Sansanee Chanthasukh

หลักสูตรที่ 2

อาจารย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

17

ภก.มานิตย ทวีหันต์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th