ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง สูตรลับสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรม (Secrets of Effective English Communication in Pharmacy Service)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 18.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ชาพิกา พิทาคำ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

สมบูรณ์

2

ภญ.พรกมล หล่อนิมิตดี

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สมบูรณ์

3

ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

4

ภญ.ณัฐหทัย อินยา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

5

ภญ.พิชญา ทวีสุข

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

6

ภญ.จันทิมา ปันนาผล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.สมุทรสาคร

สมบูรณ์

7

ภญ.ชุตินันท์ ไชโย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ. ชลบุรี

สมบูรณ์

8

ภญ.นรวรา คุณาปราโมทย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.กระทุ่มเเบน ฝ่ายเภสัชกรรผู้ป่วยนอก

สมบูรณ์

9

ภญ.ณัฐวรรณ สันทัสนะโชค

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.แกลง

สมบูรณ์

10

ภก.ธนวัฒน์ เจียระคงมั่น

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

11

ภก.สยมพล อาลัย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาวง

สมบูรณ์

12

ภญ.ปิริญญาภัฏ ฟักทอง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

13

ภญ.พรรษพร ภิญโญสวัสดิ์สกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

14

ภญ.พิไลวรรณ สุวรรณชื่่น

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

15

ภญ.วิภาวี คุรุธัช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจักราช

สมบูรณ์

16

ภญ.คณิตตา เทพสลิด

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

17

ภญ.นันท์นภัส รังสิเวโรจน์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชีัยงใหม่

สมบูรณ์

18

ภญ.ปัญทรัตน์ มหารัตน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

19

ภก.ศุภกฤต สร้อยวิทยา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.บ้านผือ

สมบูรณ์

20

ภก.ยุรนันท์ สืบลี

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

21

ภญ.สุณิยดา กลิ่นเรือง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบ่อ

สมบูรณ์

22

ภญ.หยาดรุ้ง สายราม

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

23

ภญ.ฐัติมา คำสวนจิก

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.เสลภูมิ

สมบูรณ์

24

นางปิยะวรรณ จันทรสวัสดิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ธัญบุรี

สมบูรณ์

25

ภก.ภาณุพงษ์ ถวาย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมบูรณ์

26

ภญ.ธัญชนก พลเวียง

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนพิสัย

สมบูรณ์

27

ภญ.จิรา สุวันทโรจน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระบี่

สมบูรณ์

28

ภญ.ชยุดา จินดาทจักร์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่ระมาด

สมบูรณ์

29

ภญ.จิรัชญา บันลือพงศ์เจริญ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ศิริราช

สมบูรณ์

30

ภญ.อรวรรณ ติรภัทร

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

ร.พ.ราชวิถี

สมบูรณ์

31

ภญ.จิรภา วัฒนศรีสาโรช

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

32

ภญ.ปวิตรา เชียงอารีย์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยยาบาลมหาราช นครราชสีมา

สมบูรณ์

33

ภญ.ณัฐธิดา วรากุลปกรณ์ศิริ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

34

ภญ.บุณยพร บุณยสุรกุล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

35

นางวาริณีฑ์ พันธุ์ศุภผล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองสามวา

สมบูรณ์

36

ภญ.ณิชากร พิริยะชนานุสรณ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

37

ภญ.วราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมบูรณ์

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th