ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (Customer Insight Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 17.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.สุรเชษฎ์ เดชมณี

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

สมบูรณ์

2

ภก.เศรษฐกรณ์ รักษ์ธนภัคศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

สมบูรณ์

3

ภญ.เพชรา พฤทธิพัฒกุล

เภสัชกร

ร.พ.ท่าวุ้ง

สมบูรณ์

4

ภญ.รัตนพร เสนาลาด

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมบูรณ์

5

ภญ.ณิชา ยนต์พิพัฒนกุล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

สมบูรณ์

6

ภญ.ถิราภรณ์ สังข์ขาว

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

7

นายนพพร บัวสี

เภสัชกร

รพ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

8

ภญ.ประภา พิทักษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

9

ภก.คมกริช เดชพิชัย

เภสัชกร

รพ.ท่าหลวง

สมบูรณ์

10

ภญ.สมัญญา สักกะวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

11

ภญ.นพวรรณ เอกสุวีรพงษ์

เภสัชกร

รพ. สวนสราญรมย์

สมบูรณ์

12

ภญ.ชุติมน ศรีศิริสิทธิกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลจุน

สมบูรณ์

13

ภก.วิศิษฐ์ เหมาะทอง

เภสัชกร

รพ.ตากใบ

สมบูรณ์

14

ภญ.วรรษมน สัจจพงษ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมบูรณ์

15

ภญ.สุภัคษา วาดพิมาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

16

ภก.จิตริน เชื้อสูง

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

17

ภญ.ธฤษา อัศวุตมางกุร

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

18

ภก.กฤษณพงศ์ ไชยวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

19

ภญ.อภิรดี ก้าวสมบัติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

20

ภญ.รัตนาภรณ์ แสนสุด

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

21

ภญ.ภูนารา พัชรศรัย

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

22

ภญ.กัญณรินทร์ พิริยานนท์

เภสัชกร

รพ.ขุนหาญ

สมบูรณ์

23

ภญ.ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

24

ภญ.วุฒิรัต ธรรมวุฒิ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

25

ภญ.ภัควรินทร์ พัฒนะพรวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

สมบูรณ์

26

ภญ.พรรณทิพย์ นิกรวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

27

ภญ.อัญชุลี ผาพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

28

ภญ.กุลิสรา ศรีวิบูลย์

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

29

ภญ.พรสวรรค์ จันทร์ทอง

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

30

ภญ.เกศินี จอมพะเยาว์

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สอด

สมบูรณ์

31

ภญ.เพ็ญนภา กัตตะเวที

เภสัชกร

รพ.ตราด

สมบูรณ์

32

ภญ.รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สมบูรณ์

33

ภญ.ปาริฉัตร พีระวรานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

34

ภญ.เมธินี เจียมจับเล่ห์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

35

ภญ.อภิชา โตมงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

36

ภญ.วราลักษณ์ ณัฐธนพงศ์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

37

ภญ.ณัชชา บำรุงวงศ์พัฒน์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สมบูรณ์

38

ภญ.ภัทรภร พันธุ์สนิท

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สมบูรณ์

39

ภญ.ผจงจิต ฤทธิตะมน

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

40

ภญ.วรรธมาศ คงสุวรรณ

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

41

ภญ.วราภรณ์ ธรรมวงศา

เภสัชกร

รพ.ประจักษ์ศิลปาคม

สมบูรณ์

42

นางสาวพิมพ์รัช รัตนพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

43

ภก.ศรัณยู พรรัตนรักษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมบูรณ์

44

ภญ.เมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

45

ภก.ณัฐพล คงนวล

เภสัชกร

รพ

สมบูรณ์

46

นางสาวรติพร วงศ์วิวัฒน์กิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

สมบูรณ์

47

ภก.นิรัตศัย สุขประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

48

ภญ.นรีรัตน์ อธิยะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

49

ภญ.พรพีรา หินอ่อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภญ.กรรณิกา พงศ์ทรางกูร

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.ธาราริน นิมมล

เภสัชกร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th