ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur Pharmacist

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 7.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.อัมพร ฮั่นตระกูล

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

2

ภญ.รัตนาภรณ์ วงค์เจริญ

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

3

ภญ.อัญชลี วรรณภิญโญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงฆ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th