ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง Lean management with Value Stream Mapping (VSM)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 7.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.กิตติพงษ์ ทรัพย์ศิริพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

2

ภญ.จารินี อภิวาท

เภสัชกร

รพ.ตราด

สมบูรณ์

3

ภก.นายปริญญา มองเพ็ชร์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สมบูรณ์

4

ภญ.สุทธิตา จันทร์สม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

5

ภญ.ธนิษฐา แสงสุรินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงฆ์

สมบูรณ์

6

ภก.ธีรพิทย์ แพรสมบูรณ์

เภสัชกร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สมบูรณ์

7

นางสาวอรนุช นรอยู่

บุคลากรทั่วไป

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

8

ภญ.พรพรรณ ส่งสัมพันธ์

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

9

ภญ.อัมพร ฮั่นตระกูล

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

10

ภญ.พัชริดา ฐิตะยารักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สมบูรณ์

11

ภญ.ปัทมา ใจน่าน

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

12

ภญ.รติยา รุ่งเรือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

13

ภญ.พ.ท.หญิง นริศรา สว่างเนตร

เภสัชกร

กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล

สมบูรณ์

14

ภญ.ปิยรัตน์ วินิจกุลชัย

เภสัชกร

รพ.เชียงคำ

สมบูรณ์

15

ภญ.จิราพร สุวรรณไตร

เภสัชกร

รพ.บ้านม่วง

สมบูรณ์

16

ภก.ปรัชญา หลักเมือง

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สมบูรณ์

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th