ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง Financial investment decision for-profit and non-profit program

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 7.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ศิวัช ประไชโย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

2

ภญ.พรวลัญช์ ไชยมิตรชิด

เภสัชกร

รพ.ตราด

สมบูรณ์

3

ภญ.นนธนิท ชัยมงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

4

ภก.ภูริ พุ่มไพศาลชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

5

ภญ.ฐิติมา บัณฑิตเจริญสิน

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

6

ภญ.ปานศิริน มามีชัย

เภสัชกร

สถานที่ทำงาน 159 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

7

ภญ.นันทิดา สุขศรีดาวเดือน

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th