ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง Intrapreneurship from inside out: A Leader's Mindset and DISC communication

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 14.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.พนิดา เกทิพย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

2

ภญ.สุภาพร เผ่าเพ็ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

สมบูรณ์

3

ภก.ธำรงค์รัฐ พุกภิญโญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

4

ภญ.กนกวรรณ ฐิติรัฐอมรกิจ

เภสัชกร

รพ.สนามชัยเขต

สมบูรณ์

5

ภญ.กีรตยา มูลเมือง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

6

ภญ.ฐิติมา บัณฑิตเจริญสิน

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

7

ภก.สุชาติ มัชฌิมานิสัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สมบูรณ์

8

นางสาวสุชาดา กาญจนะภาชนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สมบูรณ์

9

ภญ.รุ้งรดา โลนุช

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

10

นางศุภธิดา วิสุทพิพัฒน์สกุล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราขสีมา

สมบูรณ์

11

ภญ.กัญญารัตน์ ตุ้ยละพิงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำพูน

สมบูรณ์

12

ภญ.อัญชลี ลัดดากลม

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

13

ภญ.วรรณภา ยามี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th