ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 107.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.อธิศนันท์ ผลประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลดงเจริญ

สมบูรณ์

2

นางสาวเกษศิรินทร์ วริทธิ์อุดมชัย

เภสัชกร

รพ.พญาไท นวมินทร์

สมบูรณ์

3

ภญ.สิริกัญญา นิรมิตรานนท์

เภสัชกร

รพ.บางสะพานน้อย

สมบูรณ์

4

ภญ.อรุณี ใจหวาน

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช

สมบูรณ์

5

ภญ.มนัสวี จารุสาธิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

6

ภญ.นริศรา ติปยานนท์

เภสัชกร

รพ.ยะลา

สมบูรณ์

7

ภก.ธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลตราด

สมบูรณ์

8

ภญ.ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

สมบูรณ์

9

ภก.ศรัญญู เทศแสวง

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยบาดาล

สมบูรณ์

10

ภญ.เพ็ญพร พรรณา

เภสัชกร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมบูรณ์

11

นายเรืองฤทธิ์ สุทธิประภา

เภสัชกร

รพ.สมุทรสาคร

สมบูรณ์

12

ภญ.หทัยรัตน์ พันธ์ปริพัตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

13

ภก.วัจน์ การะนัด

เภสัชกร

รพ.ปากน้ำหลังสวน

สมบูรณ์

14

ภก.อุดม มะลิงาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th