ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 2 (ปี 2566)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 54.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.สรัญทิพย์ สุขสมานวงศ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สมบูรณ์

2

ภก.สุรวุฒิ ดอนคำชัยมงคล

เภสัชกร

รพ.น้ำพอง

สมบูรณ์

3

ภญ.อนุช แซ่เล้า

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

สมบูรณ์

4

นางรวิวรรณ ไชยสิทธิ์

เภสัชกร

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

5

ภญ.ณัชชา สินสอน

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านลาด

สมบูรณ์

6

ภญ.ศิลป์ศุภา ลิ้มพงศานุรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

7

ภญ.ปรางค์วลัย จันทรกรานต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

8

ภญ.วิชุดา ทวีเงิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

9

ภญ.สุวิชชา ไกยราช

เภสัชกร

โรงพยาบาลสีชมพู

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th