ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.เพ็ญนภา ศรีไชยยนต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลดารารัศมี

สมบูรณ์

2

ภญ.สโรชา มงคลเนาวรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

3

ภญ.ผกามาศ เนตรนพรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

4

ภญ.อชิรญา สันทัดวนิช

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

5

ภญ.นงนภัส ขันแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

6

ภก.นพรัตน์ คุปติธรรมา

เภสัชกร

ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

7

ภก.ศุภชัย เอี่ยมลิขิตเกื้อกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลโชคชัย

สมบูรณ์

8

ภญ.อารียา บุญเพิ่ม

เภสัชกร

สสจ.หนองคาย

สมบูรณ์

9

ภญ.ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

10

ภญ.สิรี ดิสวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

11

ภญ.ศิริกานดา ปาวณา

เภสัชกร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมบูรณ์

12

ภญ.ธารินี สิงห์ยะบุศย์

เภสัชกร

รพ.ร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

13

ภญ.วชิยา เพลียซ้าย

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

14

ภญ.ศิริญา วงศ์วุฒิ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสวนปรุง

สมบูรณ์

15

ภก.สุชิต แสนเภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลจัตุรัส

สมบูรณ์

16

ภก.ชินวัฒน์ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมบูรณ์

17

ภญ.กิติยา ไกยะฝ่าย

เภสัชกร

รพ.ศรีสงคราม

สมบูรณ์

18

ภญ.นฎา แผ่วสูงเนิน

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมบูรณ์

19

ภญ.ภิชาญดา ทองไพบูลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

20

ภญ.รุ้งนภา ปาพรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

21

ภญ.ศศินา กายราช

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

สมบูรณ์

22

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

23

ภก.ณัฐพล คงโพธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี

สมบูรณ์

24

ภญ.อัญชลี สายด้วง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองปรือ

สมบูรณ์

25

ภญ.จุฑารัตน์ สิทธิแต้สกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

26

ภก.สุวิทชาติ สิทธิแต้สกุล

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

27

ภก.เวทย์ ศรีละคร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองฮี

สมบูรณ์

28

ภก.วิทยา ผิวศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

สมบูรณ์

29

ภก.ประกอบ จิตตระการ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

30

ภก.ฐาปนัท นาคครุฑ

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

31

ภญ.วชิรานี คล่องดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนตาล

สมบูรณ์

32

ภญ.จงกลนี ดำรงรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรักษ์สกล

สมบูรณ์

33

ภก.สัญชัย ปลื้มสุด

เภสัชกร

รพ.ชื่นชม

สมบูรณ์

34

ภญ.ยอดหทัย หิรัญสาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

35

ภญ.ธิดารัตน์ จันทรา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

สมบูรณ์

36

ภก.ธวัฒชัย อินธิเดช

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

37

ภก.ปีย์ พิสุทธิ์เศรณีย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

38

ภญ.วันวิสาข์ พูลประดิษฐ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรอน

สมบูรณ์

39

ภญ.ณัฐกมล สุริยันต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

สมบูรณ์

40

ภญ.วัชราภรณ์ พ่วงช่วง

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

41

ภญ.สิริพร ชวาลตันพิพัทธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

42

ภก.รณกฤต ทีทา

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

43

ภญ.หทัยรัตน์ สุขศรี

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

44

ภญ.อักษิพร เรืองจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

45

ภญ.แพรไหม วัชราเรืองวิทย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

46

ภก.พาทิศ รังษีสว่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

47

ภญ.สุพิชญ์ชญา วัฒน์ศิริธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

48

ภญ.ดารณี อนุสรณ์ธีรกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

49

ภญ.มีนา บุญพรหมมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

50

ภญ.วรรณภา ยามี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

51

ภญ.วริศา ตรีโรจน์พร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

52

ภก.พูนทรัพย์ สุขเพสน์

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

53

ภญ.นภิสา แก้วจินดา

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

54

ภญ.สุกัลยา สารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

สมบูรณ์

55

ภก.สานิต ทองเรือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

56

ภญ.วรพิชชา กลิ่นสุคนธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลโนนดินแดง

สมบูรณ์

57

ภญ.ชนากานต์ อึงพินิจพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหารราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

58

ภญ.เอื้อมพร รักจิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

59

ภญ.น้ำฝน ปุพพะธีราวณิชย์

เภสัชกร

รพ.สมุทรสาคร

สมบูรณ์

60

ภญ.สุทธินี ศิลาไสล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จ

สมบูรณ์

61

ภญ.ลักขณา รินทะไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

62

ภญ.ทัตพิชา คุณเงิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

63

ภญ.ภัครธนันสรณ์ พิมพ์ทราย

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

64

ภญ.พรพิมล นาสุริวงค์

เภสัชกร

รพ มหาสารคาม

สมบูรณ์

65

ภก.มนัท ยรรยงนวกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจักราช

สมบูรณ์

66

ภญ.จิตรลดา แจ่มวิจักษณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

สมบูรณ์

67

ภก.สิทธิพงษ์ อุติลา

เภสัชกร

โรงพยาบาลเรณูนคร

สมบูรณ์

68

ภก.กฤษฏิ์ พรหมสถิตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

69

ภญ.พรพิมล เดชะบุญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

70

ภญ.อนุสรา สุระมะณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร

สมบูรณ์

71

ภญ.ทับทิม โสระสิงห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

สมบูรณ์

72

ภก.จักรพันธ์ กล้ากรกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

สมบูรณ์

73

ภก.ภัทรพงศ์ อุตรินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

74

ภญ.กันต์กนก นิลวรรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนางรอง

สมบูรณ์

75

ภญ.กัญชีรา พลลาภ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

76

ภญ.พิชญาวรรณ ศรีมงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาลวาปีปทุม

สมบูรณ์

77

ภก.ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาแก

สมบูรณ์

78

ภก.ธณัฐ ชินวุฒิวงศ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

79

ภญ.จิตราภรณ์ คงดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

สมบูรณ์

80

ภก.รัฐกรณ์ ดอนลาดลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

สมบูรณ์

81

ภญ.ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

82

ภญ.พิลาสลักษณ์ ภู่

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมบูรณ์

83

ภญ.ตีรณา นีละเสน

เภสัชกร

โรงพยาบาลตระการพืชผล

สมบูรณ์

84

ภญ.พรรษา เอี่ยมระหงษ์

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

85

ภญ.อัสมา โพธิราชา

เภสัชกร

รพ.บึงกาฬ

สมบูรณ์

86

ภญ.ภิตินันท์ เต็งเจริญพงศ์ธร

เภสัชกร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สมบูรณ์

87

ภก.กิตินันท์ จันทมาลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

สมบูรณ์

88

ภญ.ธนิตา ภูราชพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลนาจะหลวย

สมบูรณ์

89

ภก.สถาพร กองธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

สมบูรณ์

90

ภญ.พนิสตาพร ขันธบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาวง

สมบูรณ์

91

ภก.ธนกิจ รักษากิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

92

ภญ.ธิษณาญ์มดี เทียวประสงค์

เภสัชกร

รพ.บ้านหมี่

สมบูรณ์

93

ภญ.ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

94

ภญ.เฉลิมขวัญ วิไลแก้ว

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

95

ภก.ทักษิณ ชาวดร

เภสัชกร

โรงพยาบาลโนนสะอาด

สมบูรณ์

96

ภญ.กุลวดี ศุภนรากร

เภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สมบูรณ์

97

ภญ.จันทพร อิ่มบำรุง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สมบูรณ์

98

ภก.ปฏิภาณ ภูโสภา

เภสัชกร

รพ. บุรีรัมย์

สมบูรณ์

99

ภญ.จุฑารัตน์ แดงมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สอด

สมบูรณ์

100

ภญ.กิตติยา ปิยะศิลป์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

101

ภก.วีรศักดิ์ แผ่นเงิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร

สมบูรณ์

102

ภญ.วิจิตรา ศรีอาจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

103

ภญ.ปริศนา ก้อนโฮม

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

104

ภญ.สุภางค์พิมพ์ เตโพธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

105

นางสาวอชิรญา ชุมแวงวาปี

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สมบูรณ์

106

ภญ.เพียงเพ็ญ สมหวัง

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

107

ภญ.กาญจนาวดี สูงเนิน

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

108

ภญ.วัทนวิภา วงศ์ใหญ่

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

109

ภญ.พันธ์ณี ฮามคำไพ

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

110

ภญ.ไพลิน อินทรีย์

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

สมบูรณ์

111

ภญ.ปรีดานุช ไขแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สมบูรณ์

112

ภก.กิตติศักดิ์ ตุงชีพ

เภสัชกร

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

สมบูรณ์

113

ภก.นายสิทธิชัย สนิทกลาง

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สมบูรณ์

114

ภก.วิทยา ธรรมชัย

เภสัชกร

รพ.เขาค้อ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

115

ภญ.กมลรัตน์ โสมรักษ์

เภสัชกร

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

116

ภก.จินดาวิทย์ อิสสระโชติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำพูน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

117

ภก.วิทยา ขวัญมี

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

118

ภญ.พิรุณ อาจคงหาญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลอู่ทอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

119

ภญ.ณัฐกาญจน์ นิธิปรีชา

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

120

ภญ.ชฎาภา ชูเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลละอุ่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

121

ภญ.อุษณีย์ เต้งชู

เภสัชกร

โรงพยาบาลละอุ่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

122

ภญ.อามาณีย์ ดือราแม

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรงปินัง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

123

ภญ.วรุณรัตน์ แก้วกาญจนารัตน์

เภสัชกร

รพ.สรรพยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

124

ภญ.พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

125

ภญ.อุ้มชู สายเพชร

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

126

ภก.วรรณธนศักดิ์ ทองดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

127

ภก.วิศิษฏ์ โสดาวิชิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

128

ภญ.สิริกัณยา มหาลวเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

129

ภก.เฉลิมชนม์ พลศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

130

ภก.เจษฎา กาญจนวงษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลบึงกาฬ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

131

ภญ.ธีราพร ฦาชา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

132

ภก.วรทย์ ศรีชมภู

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชโย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

133

ภญ.วรารัตน์ บุรีรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

134

ภญ.ธนิดา วริทธานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชำนิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

135

ภก.นพพล คณาญาติ

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

นักศึกษา

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

136

ภญ.ปราณี สื่อเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

137

ภญ.อาภากร เขจรรักษ์

เภสัชกร

สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

138

ภญ.นพวรรณ ปัญญโภคินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th