ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 16.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.วิบูลย์ คลายนา

เภสัชกร

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

สมบูรณ์

2

ภญ.ลักขณา คล้ายแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

3

ภญ.จินตนา ปรัชญาสันติ

เภสัชกร

สถาบันราชานุกูล

สมบูรณ์

4

ภญ.รอซ๊ะ โอะหวัง

เภสัชกร

โรงพยาบาลจะนะ

สมบูรณ์

5

ภญ.นภาวรรณ วันฮุสเซนต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากใบ

สมบูรณ์

6

ภญ.ภัทริกา ชาญพิพัฒนชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สมบูรณ์

7

นายประดิษฐ์ กวินปณิธาน

เภสัชกร

ร้านเซเว่นเมดิคอล

สมบูรณ์

8

ภญ.เบญชญา ทวีชุมพล

เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมบูรณ์

9

ภญ.จุไรวรรณ เหล็กกนก

เภสัชกร

โรงพยาบาลพืมาย

สมบูรณ์

10

ภญ.นภา ทองกิจ

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัพิษณุโลก

สมบูรณ์

11

นางรัตมา สายหัสดี

เภสัชกร

รพ เทพปัญญา

สมบูรณ์

12

ภญ.หทัยถวิล สนธิสมบัติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนพิสัย

สมบูรณ์

13

ภญ.ฉัตรวิภา มาศศรี

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

14

นายเคนรักษ์ จุลนิล

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

สมบูรณ์

15

นางสาวน.ส.โชติรส โตวนิชย์

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

สมบูรณ์

16

ภญ.วิวรรณ วรกุลพาณิชย์

เภสัชกร

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

สมบูรณ์

17

ภญ.ณิชา สุริยากานนท์

เภสัชกร

ิวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

สมบูรณ์

18

ภก.รภัทร ชนกนำชัย

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

สมบูรณ์

19

นางสุภารัฐ โรจนวสุ

เภสัชกร

รพ นครพิงค์

สมบูรณ์

20

ภญ.เกียรติสุดา ประเสริฐวัฒน์

เภสัชกร

ร.พ.มะเร็งลำปาง

สมบูรณ์

21

ภก.ชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

22

ภญ.ชัญญานุช ชมภูแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

23

ภญ.อารยา กลางหมื่นไวย

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

24

ภญ.ปฏิญญา บัวบาน

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

25

ภญ.วริทยา ดีพร้อม

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

26

ภญ.วันวิสา ทองรอง

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

27

ภญ.ธันยพร มณีนิล

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

28

ภญ.ณิศรา สุวรรณมาโจ

เภสัชกร

สสจ.มุกดาหาร

สมบูรณ์

29

ภญ.ผกาสินี สมบูรณ์วงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

30

ภญ.บุพชาต นันทัยทวีกุล

เภสัชกร

รพ ขอนแก่น

สมบูรณ์

31

ภญ.กัญพิชาณัฐ การะเกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตระการพืชผล

สมบูรณ์

32

ภญ.เกสรา บุสสวะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตระการพืชผล

สมบูรณ์

33

ภญ.อรวรรณ กาศสมบูรณ์

เภสัชกร

รพ.ลอง

สมบูรณ์

34

ภญ.กนกวรรณ กันยะมี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฝ่ายเภสัชกรรม

สมบูรณ์

35

ภญ.ประวีณสุดา ลอออุดมพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

36

ภญ.เสาวรัตน์ ผาเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

37

นายปิยะ สิริปัญญาฌาน

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

38

ภญ.จุฑาลักษณ์ เดชเกษม

เภสัชกร

รพ.รามาธิบดี

สมบูรณ์

39

ภญ.สุวรรธิดา อิสโรวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

40

ภญ.อภิญญา เหลืองวิเชียรพร

เภสัชกร

รพ.พหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

41

ภญ.เบญจวรรณ บุญส่ง

เภสัชกร

รพ.แพร่

สมบูรณ์

42

นางจันทร์จรีย์ ดอกบัว

เภสัชกร

รพ.ปทุมราชวงศา

สมบูรณ์

43

ภญ.ช่อผกา นาคมิตร

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมบูรณ์

44

ภญ.ปาหนัน วิจักขณาภรณ์

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

45

ภญ.วาสนา ศรีรุ่ง

เภสัชกร

รพ.ชะอวด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภญ.ศีลนิตย์ พึ่งเจษฎา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.วิลาสินี อ่อนเกตุ

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภก.วีรภัทร ชัยสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภญ.นภาพร เขตรสาลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภก.เทพพิทักษ์ ดวงดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภญ.อรพรรณ จำเริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

นางสาววราพร เขียวงาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางมูลนาก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

ภญ.จิตรลดา ทรัพย์มณี

เภสัชกร

บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภญ.วริศรา สุภาวิมล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

ภก.ณัฐพงศ์ แก้วตา

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

56

ภญ. ราศรี วิสุทธจินดา

บุคลากรทั่วไป

197

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th