ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (แบบ Online)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 20.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ปัทมา ใจน่าน

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

2

ภก.ปริญญา ปานเกิด

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

3

ภก.ภวิศ บุปผาเจริญสุข

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

4

ภญ.ณฐมน ศรีวิโรจน์มณี

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

5

ภก.อภิชน ดิลกลาภ

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

โรงพยาบาลยโสธร

สมบูรณ์

6

ภก.วิชัย จันเจือ

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

รพ.ลำปาง

สมบูรณ์

7

ภญ.ปาริฉัตร เจริญ

เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น)

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตรัง

สมบูรณ์

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th