ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Communication Skills for Success)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 12.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ธนิดา ศรีธัญรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

สมบูรณ์

2

นางสุภารัฐ โรจนวสุ

เภสัชกร

รพ นครพิงค์

สมบูรณ์

3

นางเนธีญา เค้าคนธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

4

ภก.มงคล ตาสุข

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

สมบูรณ์

5

ภญ.ชุตินันท์ ชาญตระกูลทวี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

6

ภญ.วรัญญา พันธกาญจนกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

7

ภญ.โสวิภา พลเยี่ยม

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

8

ภญ.จุฑาทิพย์ บุญอะรัญ

เภสัชกร

รพ.เกษตรวิสัย

สมบูรณ์

9

ภญ.ธฤษา อัศวุตมางกุร

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

10

ภญ.กรรัตน์ พิมพ์เอี่ยม

เภสัชกร

รพ.ศิริราช

สมบูรณ์

11

ภญ.ภิญญดา วงษ์นาค

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

12

ภญ.ธนาพร คุ้มสว่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

13

ภญ.อัญชิสา วชิรมน

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

14

ภญ.อนงค์นาฎ เสียมไหม

เภสัชกร

คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

15

ภญ.วนิดา แสนเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

16

ภญ.วิภาวี มาศเกษม

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

17

ภญ.ศิริกุล พงษ์ศักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

18

ภญ.มลฤดี สลามเต๊ะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

สมบูรณ์

19

ภญ.สมปรารถนา ภักติยานุวรรตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

20

ภญ.กมลทิพย์ อินทรชาติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชบุรี

สมบูรณ์

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th