ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในงานบริการด้านเภสัชกรรม (Professional English Communication in Pharmacy Service) (ประชุมระบบออนไลน์)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 12.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.จุฑารัตน์ ธีระทานันท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญบุรี

สมบูรณ์

2

ภญ.จิรพรรณ วัฒนานันท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

3

ภญ.อชิรญา สันทัดวนิช

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

4

ภญ.ผกามาศ เนตรนพรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

5

ภญ.เปมิกา จันทร์สนธิ

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

6

ภญ.วรพร จินาพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

7

นางสาวสรรัตน์ ทำแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

8

ภญ.ดวงกมล จันทร์มิตรสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

9

ภญ.ถิราภรณ์ สังข์ขาว

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

10

ภญ.นันทพร ใจเที่ยง

เภสัชกร

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

สมบูรณ์

11

ภญ.ศุภลักษณ์ นันตา

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

12

ภญ.ศศิวรรณ ลิ้มฉุ้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สมบูรณ์

13

ภญ.เบญจวรรณ บุญส่ง

เภสัชกร

รพ.แพร่

สมบูรณ์

14

ภญ.วรัญญา สิทธิไพบูลย์

เภสัชกร

รพ.ภูผาม่าน

สมบูรณ์

15

ภญ.ศุภกานต์ สุขสัจจี

เภสัชกร

โรงพยาบาลนนทเวช

สมบูรณ์

16

นายเสถียรพงษ์ พรรณขาม

เภสัชกร

รพ.นนทเวช

สมบูรณ์

17

ภญ.ณัฐตินี เเสนภูมี

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านม่วง

สมบูรณ์

18

ภญ.ศุภรัตน์ เสนีย์ศรีสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

สมบูรณ์

19

ภญ.บุณยาพร เคลือบสำราญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

สมบูรณ์

20

ภญ.พิชญา ทองกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมบูรณ์

21

ภญ.รมิดา โชคสุวรรณกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

22

นางสาวอริศา จันทร์สว่าง

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

23

ภญ.นภาภรณ์ อุดมผล

เภสัชกร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมบูรณ์

24

ภญ.นภาวรรณ ล้ออิสระตระกูล

เภสัชกร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมบูรณ์

25

ภญ.อาภารัตน์ พรลิขิตผ่องใส

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

26

ภก.วัชรเดช จิรเวชวงศ์สกุล

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

27

ภญ.มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฏฐ์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

28

ภญ.สกาน วิเศษรจนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

29

ภญ.เกษชรี นวมครุฑ

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

สมบูรณ์

30

ภญ.ขัตติยา ชัยชนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

31

ภญ.วณิชยา เทพสวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง(คลังยา)

สมบูรณ์

32

นางสมสกุล ศิริไชย

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

33

ภญ.ธณัฐภรณ์ เจริญกิจตระกูล

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมบูรณ์

34

ภญ.ภัทราพร อรรคฮาตสี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

35

ภญ.สุนิสา จุลรอด

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

36

ภญ.จิรวรรณ ขาวแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

37

ภญ.วนัญญา จันทร์ประจักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

38

ภญ.วรรณกนก สุวณิชชากุล

เภสัชกร

รพ.ปทุมธานี

สมบูรณ์

39

ภญ.อังศิยา ไชยศรี

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภญ.กตัญชลี วิเศษสุวรรณภูมิ

เภสัชกร

รพ.บางเลน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

41

ภญ.ธัญรัศม์ ทองล้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th