ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (ประชุมระบบออนไลน์)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.วิชชุลดา พญามงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

2

ภญ.พีรประภา ไวคกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

3

ภญ.นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์

เภสัชกร

รพ.ตากสิน

สมบูรณ์

4

ภญ.ศิริพร แซ่เล้า

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

5

ภก.สหรัฐ บุญศักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

6

นางอภิรดี แสงงาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

7

ภญ.กวินธิดา รอดมณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

8

ภญ.ชยุดา จินดาทจักร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าสองยาง

สมบูรณ์

9

นางสาวขวัญจิรา เหมือนแสง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

10

ภญ.จุฑาภรณ์ ลาภอาษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

11

ภญ.จนัญญา ธนาบูรณ์

เภสัชกร

รพ.วารินชำราบ

สมบูรณ์

12

ภญ.ภัทรภร ตะนอพรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

13

ภญ.อุษา เปานาเรียง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

14

นางสาวหทัยกานต์ หาแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลประทาย

สมบูรณ์

15

ภญ.ณัฐชยา บำรุงศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลลาดหลุมเเก้ว

สมบูรณ์

16

ภก.ธีภพ เลิศการณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

17

ภญ.พิมพ์รวี น่วมพร้อมพันธุ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

18

ภญ.จีรวรรณ สุรสิทธิ์

เภสัชกร

รพ.พระพุทธบาท

สมบูรณ์

19

ภญ.เขมจิรัฐ บุญชื่นชม

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

20

ภญ.ธัชฎานันธ์ จันต๊ะวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเวียงสา

สมบูรณ์

21

ภญ.อนัญญา สองเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

22

ภญ.จุรินทร์พร วิวัฒน์มนัสกุล

เภสัชกร

รพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

23

ภญ.เมธาวี ชัยสุขสมบัติ

เภสัชกร

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

สมบูรณ์

24

ภญ.อภิชา โตมงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

25

ภก.กิตติยา หลักแหลม

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมบูรณ์

26

ภญ.อารียา บุญเพิ่ม

เภสัชกร

สสจ.หนองคาย

สมบูรณ์

27

ภญ.สุชญา สำราญ

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

28

ภญ.พลอยไพลิน คูณกระโทก

เภสัชกร

โรงพยาบาลชุมพวง

สมบูรณ์

29

ภญ.รมย์รวินท์ มูลวรรณ์

เภสัชกร

รพ.เวียงป่าเป้า

สมบูรณ์

30

ภญ.ชญานิศ ทองศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สมบูรณ์

31

ภญ.ญาสุมินทร์ ศรีนางาม

เภสัชกร

รพ.ภูผาม่าน

สมบูรณ์

32

ภญ.อธิชา เทอดโยธิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช

สมบูรณ์

33

ภญ.มรกต อนันต์วัฒนกิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร

สมบูรณ์

34

ภก.โพธิวัฒน์ กระต่ายทอง

เภสัชกร

รพ.เลิดสิน

สมบูรณ์

35

ภญ.ดลพร หนูแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลโคกสำโรง

สมบูรณ์

36

ภญ.ฉัตรฤทัย สายอ๋อง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหัวหิน

สมบูรณ์

37

ภญ.ช่อผกา ชุมภูอินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรอน

สมบูรณ์

38

ภก.วันมงคล เล็กท่าไม้

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

39

ภญ.อรอนงค์ เหล่าตระกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

40

ภญ.วัลลภา แกล้วทนงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

41

ภญ.ธมกร ชูกำเนิด

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

42

ภญ.พิริยา ธนเพิ่มพูน

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบ่อ

สมบูรณ์

43

ภญ.สุธิมา ยอดศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

44

ภญ.กฤษณา ศรีรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

45

ภญ.อักษิพร เรืองจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

46

ภญ.ปุณยวีร์ ติใหม่

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

47

ภญ.กรุณา นันทจิวกรชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

48

ภก.ธนพัฒน์ สุทธา

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

49

ภญ.กีรตยา มูลเมือง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

50

ภญ.ผจงจิต ฤทธิตะมน

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

51

ภญ.รัตติญากร วงศ์จุมปู

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูซาง

สมบูรณ์

52

ภญ.ชญาดา อินทร์จำนงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

53

ภญ.ณัฐกุล โรจนสุมาพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

54

ภญ.สุชาค์ รัตนศฤงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

55

ภก.ภัทรพล ฐิตพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

56

ภญ.สรณ์สวรรค์ ทามแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญบุรี

สมบูรณ์

57

ภญ.วรรณกนก​ กระต่าย​จันทร์​

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช

สมบูรณ์

58

ภญ.อริย์สร จิระเพิ่มพูน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

59

ภญ.อภิญญา ปานเจริญศักดิ์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

60

ภก.ณัฐพงศ์ กันชนะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขุนยวม

สมบูรณ์

61

ภญ.ศุภาพิชญ์ จิตจักร

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

62

ภญ.วรกานต์ กลั่นกลีบ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

สมบูรณ์

63

ภญ.บัวทิพย์ สุขเจริญ

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.นครปฐม

สมบูรณ์

64

ภก.วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สมบูรณ์

65

ภญ.ขวัญหทัย กิตติภัสสร

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

66

ภญ.ณิชนันท์ เอื้อปัญจะสินธุ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สมบูรณ์

67

ภญ.วชิราภรณ์ เอี่ยมชู

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สมบูรณ์

68

ภญ.ณัฐธิดา แดงสุวรรณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

69

ภญ.เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์

เภสัชกร

รพ นครพิงค์

สมบูรณ์

70

ภญ.พอใจ สิทธิพงศ์พิทยา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระบี่

สมบูรณ์

71

ภญ.ปราณิพร ปุณโณฑก

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

72

ภญ.ภัทรลภา วงศ์สุภาพ

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองแสง

สมบูรณ์

73

ภญ.พชราพร ยิ่งยง

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

74

นางสาวสุมัณฑนา ตันประยูร

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

75

ภญ.อรศิริ ติระวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

76

ภญ.จารุวรรณ งามขำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

77

ภญ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

78

ภญ.ชนิสรา บูรณ์เจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สมบูรณ์

79

ภญ.เบญจพร เศวตไกรพ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

80

ภญ.พลอยลลิต ชัยตรรกวิทยา

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชบุรี

สมบูรณ์

81

ภญ.อารดา อุยสุย

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

สมบูรณ์

82

ภก.จิรัฏฐ์ สุวรรณเกตุ

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

83

ภก.วิศิษฏ์ โสดาวิชิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

84

ภญ.ชนิกานต์ กิจควรดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

85

ภญ.สิริกัญญา ยี่ขอ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

86

ภญ.โสภาพรรณ ใจดีเจริญ

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

87

ภญ.ปิยะทิพย์ สุทธิศรีศิลป

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

88

ภญ.พรรณี คลอวุฒิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

89

ภญ.สุวเนตร์ ชลิศราพงศ์

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

90

ภญ.สุธิดา ศรสงวนสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

สมบูรณ์

91

ภญ.กัลยาณี สุปิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

สมบูรณ์

92

ภญ.ชนันพิมพ์ เพ็งช่วย

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สมบูรณ์

93

ภญ.ปรียาภา ประมวลญาติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สมบูรณ์

94

ภญ.สิรีธร รุจิณรงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

95

ภญ.รัชนีวรรณ พุ่มบัว

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

96

ภก.ปฐมพงษ์ ขันกสิกรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

สมบูรณ์

97

ภญ.ศิริวรรณ รุ่งโรจน์

เภสัชกร

รพ.นางรอง

สมบูรณ์

98

ภญ.สิรนุช แสงสำลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

99

ภญ.กิตติกานต์ มัยวงศ์

เภสัชกร

รพ.ศรีสงคราม

สมบูรณ์

100

ภญ.อารดา งามละเมียด

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

101

ภญ.ฑิตาพันธุ์ เบญจกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง (เภสัชกรรม)

สมบูรณ์

102

ภญ.ณิรดา เจริญทรงธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง (เภสัชกรรม)

สมบูรณ์

103

ภญ.วรีวรรณ จิตต์การุณย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

104

ภญ.วิภาตา ไกรหาญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สมบูรณ์

105

ภญ.ศิริณย์ พงศ์จิรวัฒนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

106

ภญ.จตุพร กิติคุณ

เภสัชกร

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมบูรณ์

107

ภญ.กนกวรรณ จันทร์โต

เภสัชกร

รพ.วัดโบสถ์

สมบูรณ์

108

ภญ.ฐณิดา เที่ยงสกุล

เภสัชกร

รพ.วชิรพยาบาล

สมบูรณ์

109

ภญ.ลักขณา รินทะไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

110

ภญ.วัสสาน์ ธรรมกีรติวงศ์

เภสัชกร

รพ.ชลประทาน

สมบูรณ์

111

ภก.สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมบูรณ์

112

ภญ.อารียา สมจิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สมบูรณ์

113

ภญ.ชลธิชา ดีกุดตุ้ม

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

สมบูรณ์

114

ภญ.กตัญชลี วิเศษสุวรรณภูมิ

เภสัชกร

รพ.บางเลน

สมบูรณ์

115

ภญ.ศิริภา ชื่นตระกูล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน

สมบูรณ์

116

ภก.รัฐวิศว์ ปาประลิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

สมบูรณ์

117

ภก.ญาณวุฒิ ศักดิ์ศรีสงวน

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

118

ภญ.สาคเรศ ศรีวุ่น

เภสัชกร

รพ.ตรัง

สมบูรณ์

119

ภญ.สุวัสวรา อุดมเกษตรรัตน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลทับสะแก

สมบูรณ์

120

ภญ.ประธานพร โรจน์ประกาศิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพา

สมบูรณ์

121

ภก.ประกอบ จิตตระการ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

122

ภก.ธวัฒชัย อินธิเดช

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

123

ภญ.จิตราพร ดอนหงษ์ไพร

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

สมบูรณ์

124

ภก.ณัฐนันท์ จิรวงศธร

เภสัชกร

โรงพยาบาลปางมะผ้า

สมบูรณ์

125

ภญ.ศศิวิมล ซื้อเกรียงไกร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

126

ภญ.ธิราวรรณ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองพอก

สมบูรณ์

127

ภญ.ภัทรนุช อินทรรุจิกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

128

ภญ.สิริมา แสงศักดิ์สิทธารถ

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

129

ภญ.วิภาวี วาทยะจินดา

เภสัชกร

รพ.ศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

130

ภก.เวทย์ ศรีละคร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองฮี

สมบูรณ์

131

ภญ.สุวิมล กสิโกศล

เภสัชกร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สมบูรณ์

132

ภญ.ศรินยา กันซวง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองกุงศรี

สมบูรณ์

133

ภก.อภิชาติ แสนสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

134

ภญ.จินตนาภรณ์ ก้อนคำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลค้อวัง

สมบูรณ์

135

ภญ.ทัศน์วรรณ อิติปิโซ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

136

ภญ.ธิดารัตน์ ศิริมาศกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

137

นางสาวณัฐธิดา เวทนาสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

สมบูรณ์

138

ภก.ธีรวิทย์ อินทิตานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

139

ภญ.ฐิติวรรณ สีหาบัว

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

140

อ.ทิวาพร ทองสุทธิ์

เภสัชกร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

สมบูรณ์

141

ภก.ยืนยง ไชยยงค์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

142

ภญ.ปิยะวรรณ ศรีมณี

เภสัชกร

รพ.นครปฐม

สมบูรณ์

143

ภญ.พรพรรณ ส่งสัมพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

144

ภญ.เกษมณี แซ่อึ้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

สมบูรณ์

145

ภญ.พิชญาภา สีกา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกุดชุม

สมบูรณ์

146

ภก.ณัฏฐานนท์ หนูจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

147

ภญ.ภารดี ชานุบาล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

148

ภก.ชวนากร พิลากุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

สมบูรณ์

149

ภก.รัฐกรณ์ ดอนลาดลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

สมบูรณ์

150

ภญ.เจนจิรา นิราราช

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

สมบูรณ์

151

ภญ.ปวีณา จิตต์ผ่อง

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

152

ภก.ชาคร เลิศวิริยเสถียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

153

ภญ.อัจจิมา ปรีชาอนันต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

154

ภก.ธนพิพัฒน์ วิริยานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

155

ภญ.สิริพร เกียรติปรุงเวช

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สมบูรณ์

156

ภก.วีรวิชญ์ เสาววัฒนพัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สมบูรณ์

157

นางสาวฤชุตา กาวีต๊ะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สาย

สมบูรณ์

158

ภญ.พิธุพร อุทธา

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

สมบูรณ์

159

ภญ.กชพร เตชะปรีชาพงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

160

ภก.โชคชัย ล้อมทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

161

ภก.ณัฐภัทร์ เมฆขลา

เภสัชกร

โรงพยาบาลพร้าว

สมบูรณ์

162

ภญ.พรรษพร ภิญโญสวัสดิ์สกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

163

ภญ.กิตติยา ปิยะศิลป์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

164

ภญ.ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล

เภสัชกร

รพ.ราชพิพัฒน์

สมบูรณ์

165

ภก.เกษม คุณาวงษ์กฤต

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

166

ภญ.ยุดาวดี รักชู

เภสัชกร

โรงพยาบาลชะอวด

สมบูรณ์

167

ภญ.โชติกา สีชัยนาท

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

168

ภก.ธำรงค์รัฐ พุกภิญโญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

169

ภก.กิตติภูมิ ห่อกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สมบูรณ์

170

ภก.เกริกเกียรติ ต.วัฒนผล

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมบูรณ์

171

ภก.ศิวกร สวัสดิ์วงษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

สมบูรณ์

172

ภญ.ธัญญา นาสุขสม

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

173

ภญ.สิริพร คำโบสถ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

174

ภก.รัชนก โลคลัง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบัวแดง

สมบูรณ์

175

ภญ.ธารารัตน์ อุไรจารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

176

ภก.อุสมาน ภูเกิดพิมพ์

บุคลากรทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบูรณ์

177

ภญ.นิตยา ชินกุลกิจนิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

178

ภก.ทศพล สุ่มเเก้ว

เภสัชกร

รพ.สุโขทัย

สมบูรณ์

179

ภญ.ภัครวี ฉ่ำมณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

สมบูรณ์

180

ภญ.พิรานันท์ มุสิกวัน

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

181

ภก.จิระพงษ์ อุตตะมาลัง

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

182

ภญ.มานาล จะปะกียา

เภสัชกร

รพ.ยะลา

สมบูรณ์

183

ภญ.พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขมาก

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

184

ภญ.ปกรวรรณ ตะเภาพงษ์

เภสัชกร

รพ.บ้านไผ่

สมบูรณ์

185

ภญ.กิตตินภา สุภาวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจอมทอง

สมบูรณ์

186

ภญ.ฐานิศา บุตรศรี

เภสัชกร

รพ.ระนอง

สมบูรณ์

187

ภญ.ปิติสุดา อุ่นศิลป์

เภสัชกร

บ้านยามิตรภาพ

สมบูรณ์

188

ภญ.โสรยา ดลระหมาน

เภสัชกร

รพ.ยะลา

สมบูรณ์

189

ภญ.กัลยาภรณ์ รัตนไพจิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหารานครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

190

ภญ.ฉัตรพร ตังวงศ์ประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

191

ภก.ชัยณรงค์ วิจิรัมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สมบูรณ์

192

ภญ.ปวีณา ธรเสนา

เภสัชกร

Astrazeneca

สมบูรณ์

193

ภญ.มาลัยพร กัณฑา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

194

ภญ.จุฬารัตน์ ฮาดวิเศษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลชันภูมิ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

195

ภญ.อภินปภา ธนยุวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th