ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2565)” (ประชุมแบบออนไลน์)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 11.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภก.ธีรนันท์ นาคทองรูป

เภสัชกร

รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมบูรณ์

2

ภญ.ปิติสุดา อุ่นศิลป์

เภสัชกร

บ้านยามิตรภาพ

สมบูรณ์

3

ภญ.ชาริณี มีอาษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครนายก

สมบูรณ์

4

ภก.พัชรากร เพียงงาม

เภสัชกร

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

5

ภก.จิรายุ เผือกพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

6

ภญ.นิตยา จันดาวัลย์

เภสัชกร

รพ.อุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

7

ภญ.สิริวิมล อัศวสุดสาคร

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

8

ภญ.รังสิกานต์ นาคบุรินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

9

ภญ.กชพรรณ ประยงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

10

ภก.วัชระ ตันศิริ

เภสัชกร

วัชรภัทรเภสัช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

11

ภญ.จิตราพันธุ์ นาทองไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

12

ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง

เภสัชกร

ร้านบ้านยาบารมี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

13

ภญ.สิตานันท์ พวงสำลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

14

ภญ.คุณิตา จันทร์ถง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

15

ภญ.อัญชญา หุ่นพ่วง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

16

ภญ.ชนาภรณ์ บุตรบุรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

17

ภญ.เพ็ญศิริ สุขอ้วน

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

18

ภก.สดุดี ผู้ภักดีประเสริฐ

เภสัชกร

ร้านยาเรนโบว์ ฟาร์มาซี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

19

ภก.นฤนาท โสมาศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

20

ภญ.ธันยพร เกื้อกูลศิริโรจน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

ภก.นายไพโรจน์ คูสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

ภญ.ปิยะธิดา ไทยงามศิลป์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

23

นางสาวจีราพัฒณ์ เตียสุขสวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

ภญ.นงนภัส ชมชายผล

เภสัชกร

รพ.สกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

25

ภก.ศิวา​วุธ​ มงคล

เภสัชกร

โรงพยาบาล​กรุงเทพ​ขอนแก่น​

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

26

ภญ.มาลัยพร กัณฑา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

27

ภญ.พัชราภา มอดตะคุ

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

ภญ.อุบลวรรณ สะพู

เภสัชกร

รพ มหาราชนครราชสีมา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

ภญ.นภาพร พาพิทักษ์

เภสัชกร

รพศ.สกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ภญ.นิศากร สิทธิ

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.ขวัญชนก ศิริบุรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

ภก.วรวิทย์ อุทธา

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูเวียง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ภญ.ฐิติญา เสนาคุณ

เภสัชกร

รพร.กระนวน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

ภญ.ขวัญชนก ราชชมภู

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภญ.สริญญา รินทราช

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

นายกิรติ เก่งกล้า

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

ภญ.วินัดดา ชุตินารา

เภสัชกร

รพ.อุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภก.สุรวุฒิ ดอนคำชัยมงคล

เภสัชกร

รพ.น้ำพอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

ภญ.ธัญญาพร ตันเจริญ

เภสัชกร

ร้านยา ธัญญาพรเภสัช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภญ.หทัยชนก ธานีกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

41

ภญ.ปิยะวรรณ มนัสธรรมกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

42

ภญ.ลลิตา คิดอ่าน

เภสัชกร

ร้านยาลลิลภัทร โดยเภสัชกรลลิตา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

43

ภญ.นัชชา พลหมอ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

44

ภก.ณัฐวุฒิ นาคอก

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

45

ภญ.ภัทรพร ตั้งสุจริต

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

46

ภญ.ธิติมา สามแก้ว

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

47

ภญ.ศิริพร จันทฤาไชย

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

48

ภญ.สุภาวิณี พงษ์พันนา

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

49

ภญ.ธารารัตน์ อุไรจารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

50

ภญ.วีระนันท์ พีระธนรัชต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

51

ภก.สุทธิศักดิ์ ทีทา

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

52

ภญ.มธุรินทร์ วงศ์โยธา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

53

ภญ.วริศรา จินาทองไทย

เภสัชกร

รพ สรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

54

ภญ.โสวิภา พลเยี่ยม

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

55

ภญ.ปาริฉัตร ภักดีเหลา

เภสัชกร

รพร.กระนวน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

56

นายณฐพล กุลเจริญวิรัตน์

เภสัชกร

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ม.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

57

ภญ.นิรัชรา ถวิลการ

เภสัชกร

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

58

ภญ.ณัฏฐธิดา หาญสุริย์

เภสัชกร

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

59

ภญ.อคิราภ์ วีรภัทรสกุล

เภสัชกร

รพ.กรุงเทพ ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

60

ภญ.นิรชร คูชลธารา

เภสัชกร

รพ.บำรุงราษฎร์ ฝ่ายเภสัชกรรม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

61

ภญ.สิริกานต์ กวินอติชาติ

เภสัชกร

Bumrungrad International hospital

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

62

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

63

ภญ.เฉลิมขวัญ วิไลแก้ว

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

64

ภญ.ทิวา ใช้เอกปัญญา

เภสัชกร

รพ.บำรุงราษฏร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

65

ภก.สุธาร จันทะวงศ์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

66

ภก.สัญชัย ปลื้มสุด

เภสัชกร

โรงพยาบาลชื่นชม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

67

ภก.ภิญโญ รุจิจนากุล

เภสัชกร

หนองใหญ่เภสัช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

68

ดร.เบญจพร ศิลารักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

69

ภญ.วิลาสินี กมลมิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

70

ภญ.ปิยฉัตร วิรัตน์เกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

71

ภญ.ทวีวรรณ ปิยะพรหมดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

72

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

73

อ.สุภิญญา ตันตาปกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th