ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานด้านเภสัชกรรม (Professional Image and Personality for Pharmacy Career Success) (ประชุมแบบออนไลน์)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 12.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.เพียงเพ็ญ สมหวัง

เภสัชกร

รพ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

2

ภญ.วรกร เลาหพงษ์พาณิช

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สาย

สมบูรณ์

3

ภญ.ธนิสา กฤษฎาธาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

4

ภญ.รัตนาภรณ์ วงค์เจริญ

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

5

ภญ.มุทิตา ยืนวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

6

ภญ.วิลาสินีย์ สกุลแพทย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สมบูรณ์

7

ภญ.บุศยา กุลบุศย์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

8

ภญ.อัมพร ณรงค์สันติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมธานี

สมบูรณ์

9

ภญ.ประภา พิทักษา

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

10

ภญ.ชนกพร หากันได้

เภสัชกร

รพ.เทศบาลนครอุดรธานี

สมบูรณ์

11

ภญ.วิลัยภรณ์ วรเชษฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

12

ภญ.โสรวีร์ วนิชกุลพิทักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

13

ภญ.พรกมล หล่อนิมิตดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สมบูรณ์

14

ภญ.รัชนา พฤฑฒิกุล

เภสัชกร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมบูรณ์

15

ภญ.นัฐริกา ริตตา

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สอด

สมบูรณ์

16

ภญ.วิมลพรรณ ขันทราช

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

สมบูรณ์

17

ภก.ณัฐพล ปานเพ็ชร์

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

18

นายวุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

19

ภญ.แก้วกนก ตรีรัตนบุตร

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

20

ภญ.ปราณี แสงรอด

เภสัชกร

รพ.อุตรดิตถ์

สมบูรณ์

21

ภก.กำชัย ทองบ่อ

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

22

ภญ.ปริญญาพร ศรีพรหม

เภสัชกร

รพ.ธัญบุรี

สมบูรณ์

23

ภญ.ปริยากร ลิ้มสุวรรณ

เภสัชกร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

ภญ.พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th