ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 75.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.สุธาลินี สหัสสธารา

เภสัชกร

โรงพยาบาลยะลา

สมบูรณ์

2

ภญ.ปิยะฉัตร ธรรมแก้ว

เภสัชกร

รพ.เพ็ญ

สมบูรณ์

3

ภก.ศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

สมบูรณ์

4

ภญ.จิรภา หารคุโน

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

สมบูรณ์

5

ภก.บุญเย็น หนูเล็ก

เภสัชกร

รพ.ตราด

สมบูรณ์

6

ภญ.กนกพร ทองเลื่อน

เภสัชกร

โรงพยาบาลแปลงยาว

สมบูรณ์

7

ภญ.สมศุกร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

สมบูรณ์

8

ภญ.ปทิตตา พัฒนขจร

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านผือ

สมบูรณ์

9

ภญ.หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลทันตกรรม มข.

สมบูรณ์

10

นางดัชรีรัช จินตภากร

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.สงขลานครินทร์

สมบูรณ์

11

ภญ.เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

12

ภญ.วราภรณ์ ธรรมวงศา

เภสัชกร

รพ.ประจักษ์ศิลปาคม

สมบูรณ์

13

นายพุทธิพงษ์ ศรีบุญเรือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมบูรณ์

14

ภก.เศกสรร วงศ์สุริยศักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

15

ภญ.สุภารัตน์ พัฒนรังสรรค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำพูน

สมบูรณ์

16

ภก.จักรกฤษ บุษพันธ์

เภสัชกร

รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมบูรณ์

17

ดร.สุมิตรา อ่อนพรรณา

เภสัชกร

โรงพยาบาลร่องคำ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

18

ภญ.ศิริเนตร สุดประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตราด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

19

ภญ.อุไรรัตน์ วิเชียรสาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลคำม่วง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th