ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (แบบออนไลน์)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 27.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.ช่อผกา ชุมภูอินทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรอน

สมบูรณ์

2

ภก.อัฏฐเศรษฐ์ กันสืบ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

3

ภก.ธีรพงศ์ ภิรมย์กิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สมบูรณ์

4

ภญ.ณัฐหทัย ใจทิพย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สมบูรณ์

5

ภญ.ธัญรัศม์ ทองล้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

6

ภญ.ชลีวันท์ ใจกลม

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

7

ภก.ชำนาญ คุณานนท์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ลาดหลุมแก้ว

สมบูรณ์

8

ภญ.ณัฐิดา แก้วเพชร

เภสัชกร

รพ.จัตุรัส

สมบูรณ์

9

ภก.ฐาปนัท นาคครุฑ

เภสัชกร

สถาบันประสาทวิทยา

สมบูรณ์

10

ภก.ธนรัตน์ อุดมทัศณีย์

เภสัชกร

รพ.มิชชั่น

สมบูรณ์

11

ภญ.ภัทรา พูลทอง

เภสัชกร

รพ.วารินชำราบ

สมบูรณ์

12

ภญ.วันทนีย์ วังวล

เภสัชกร

โรงพยาบาลโคกสำโรง

สมบูรณ์

13

ภญ.นิจวรรณ ชื่นไมตรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

14

ภก.ธีรนันท์ นาคทองรูป

เภสัชกร

รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สมบูรณ์

15

ภญ.กิตตินภา สุภาวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจอมทอง

สมบูรณ์

16

ภญ.จันทิมา ปันนาผล

เภสัชกร

รพ.สมุทรสาคร

สมบูรณ์

17

ภญ.มนสิชา มาสิง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

18

ภญ.สุจิรัตน์ สุมนัสพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

สมบูรณ์

19

ภญ.จุฑามาศ เกียรติทวีมั่นคง

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

20

นางสาวมาริสา ทองปาน

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

สมบูรณ์

21

ภญ.พิชญา ทวีสุข

เภสัชกร

รพ.เดิมบางนางบวช

สมบูรณ์

22

ภญ.เบญจรัตน์ อุ่นพันธุ์วาท

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมบูรณ์

23

ภญ.วรีวรรณ จิตต์การุณย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

24

ภญ.จินตหลา เคนศิริ

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าคันโท

สมบูรณ์

25

ภญ.ยอดหทัย หิรัญสาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

26

ภญ.ศิโรรัตน์ บรรเลง

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

สมบูรณ์

27

ภก.ภัทรพงศ์ อุตรินทร์

เภสัชกร

มหาสารคาม

สมบูรณ์

28

ภญ.ศุภลักษ์ ศุภรตรีทิเพศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลพานทอง

สมบูรณ์

29

ภญ.นรวรา คุณาปราโมทย์

เภสัชกร

รพ.กระทุ่มเเบน ฝ่ายเภสัชกรรผู้ป่วยนอก

สมบูรณ์

30

ภญ.ลลิตา พลเยี่ยม

เภสัชกร

ตากสิน

สมบูรณ์

31

ภญ.จิราพร แอ่นดอน

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

32

ภก.โสมนัส ศิริจารุกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชบุรี

สมบูรณ์

33

ภก.ศุภกันต์ รัถยารังสี

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

34

ภญ.จิราวรรณ เก็งเกตุ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

สมบูรณ์

35

ภญ.พลอยลลิต ชัยตรรกวิทยา

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชบุรี

สมบูรณ์

36

ภก.ณัฐพล สารจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนนทเวช

สมบูรณ์

37

ภญ.ฑิตาพันธุ์ เบญจกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลแกลง

สมบูรณ์

38

ภญ.พิชชาภา วรรณวาศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลนนทเวช

สมบูรณ์

39

นายพัฒน์พงศ์ นิโรจน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนนทเวช

สมบูรณ์

40

ภญ.สุพรรษา การัณยเกียรติ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าปลา

สมบูรณ์

41

ภญ.นิรมล สุขะตุงคะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สมบูรณ์

42

ภญ.เกศกนก จันพลา

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

สมบูรณ์

43

ภญ.อโนชา วรวิสุทธิวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลครบุรี

สมบูรณ์

44

ภญ.จิตรา เกณฑ์กระโทก

เภสัชกร

รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

45

ภญ.รุ่งนภา คำแดงสุข

เภสัชกร

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

สมบูรณ์

46

ภญ.ณปภัช ปิยภานีกุล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

สมบูรณ์

47

ภญ.สุพัตรา แก้วมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

48

ภญ.พัชรมน กรานทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางจาก

สมบูรณ์

49

ภญ.เกษมณี เพชรห้วยลึก

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

50

ภญ.สโรชา บุญนิธิ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

51

ภญ.กนกวรรณ จันทร์โต

เภสัชกร

รพ.วัดโบสถ์

สมบูรณ์

52

ภก.ชินวัฒน์ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

สมบูรณ์

53

ภญ.ภัทราทิพย์ แสงดี

เภสัชกร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

54

ภญ.วันวิภา เลิศวิทยากรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

55

ภก.เชษฐา กุลสุวรรณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

56

ภก.สุธิศักดิ์ มณีมนต์

เภสัชกร

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

57

ภญ.กัณฐมณี วาดพิมาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลประทาย

สมบูรณ์

58

นางสาวณัฐติรุต พันธุ์เพชร

เภสัชกร

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

สมบูรณ์

59

ภญ.ธนัญญา ประสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลนคร​พิงค์​

สมบูรณ์

60

ภญ.ธนัชพร ชูโชติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

61

ภญ.ณัฐกานต์ จอมพงษ์

เภสัชกร

รพ.พบพระ จ.ตาก

สมบูรณ์

62

ภญ.ณิรินดา แดนเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมบูรณ์

63

ภญ.รัตติญากร วงศ์จุมปู

เภสัชกร

โรงพยาบาลภูซาง

สมบูรณ์

64

ภญ.ธนาภรณ์ ชูเมียน

เภสัชกร

รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์

สมบูรณ์

65

ภญ.กิตติยา จันทบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลระนอง

สมบูรณ์

66

ภญ.ปิยภรณ์ จริงจิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลระนอง

สมบูรณ์

67

ภญ.ดวงสุดา วัฒนาไชย

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

68

ภก.พงศ์พันธุ์ ทองสวัสดิ์วงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

69

ภญ.จารุวรรณ บัวเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

สมบูรณ์

70

ภญ.จิรภัทร แก้วคำนวน

เภสัชกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

สมบูรณ์

71

ภญ.กานต์ชนก สุรนารถ

เภสัชกร

โรงพยาบาลท่าวุ้ง

สมบูรณ์

72

ภญ.นวพร เสมียนรัมย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

73

ภญ.ปทุมพร ทำงาม

เภสัชกร

โรงพยาบาลชลบุรี

สมบูรณ์

74

ภญ.สารทศิริ ณะนวล

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

75

ภก.จักรกฤษณ์ ล้อมสินทรัพย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

76

ภก.นินนาท พิทักษ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

สมบูรณ์

77

ภญ.กรรณิกา กิ่งเกษ

เภสัชกร

โรงพยาบาลปราสาท

สมบูรณ์

78

ภญ.กนกพร มงคลกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมบูรณ์

79

ภญ.อัญชนา ตราชู

เภสัชกร

โรงพยาบาลค้อวัง

สมบูรณ์

80

ภญ.สุมลมาลย์ จุลสัตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

สมบูรณ์

81

ภญ.พิมพ์ลภัส โพธิสระ

เภสัชกร

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมบูรณ์

82

ภญ.จณิสตา สุขจันทร์ตรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

สมบูรณ์

83

ภญ.ปพิชญา ไชยศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลปางมะผ้า

สมบูรณ์

84

ภก.พงศธร ชิงชัย

เภสัชกร

รพ.นครพิงค์

สมบูรณ์

85

ภญ.ณัฐพร ชิงชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมบูรณ์

86

ภญ.พรหมพร บุญญะวัติพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

87

ภญ.ธิราวรรณ จันทรบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองพอก

สมบูรณ์

88

นางสาวโชติมา กันเผือก

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

สมบูรณ์

89

ภญ.วิชญา สำนักนิตย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลปราสาท

สมบูรณ์

90

ภญ.พรทิภา อยู่อ่ำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

สมบูรณ์

91

ภญ.เกศกนก เรืองเดช

เภสัชกร

รพ.พระปกเกล้า

สมบูรณ์

92

ภก.ชัยยุทธ ศรีแก้ว

เภสัชกร

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

สมบูรณ์

93

ภญ.กวินนาถ แปลงมาลย์

เภสัชกร

โรงพยาบาล อบจ ภูเก็ต

สมบูรณ์

94

ภญ.นพกาญจน์ พิศาลวนิชย์กุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สมบูรณ์

95

ภญ.แสงเดือน จันทร์คง

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

96

ภก.ฉัตรชัย เมืองไสย

เภสัชกร

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สมบูรณ์

97

ภญ.ชริดา บุญมาก

เภสัชกร

รพ ทับสะแก

สมบูรณ์

98

ภก.เอกลักษณ์ ปั้นงาม

เภสัชกร

รพ.มะเร็งลพบุรี

สมบูรณ์

99

ภญ.มาริตา ไมตรีจร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมบูรณ์

100

ภญ.มิ่งขวัญ จองชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านไผ่

สมบูรณ์

101

ภญ.มัทวัน วิภาสวงศ์

เภสัชกร

รพ.พุทธชินราช

สมบูรณ์

102

ภญ.เสาวรัตน์ ผาเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

103

ภญ.ณัฐวรรณวริน ย้อนใจทัน

เภสัชกร

รพ.เวียงป่าเป้า

สมบูรณ์

104

นางสาวพิมพ์ประไพ อุบลเลิศ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

สมบูรณ์

105

นางปิยวรรณ ผาสุขมูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

106

ภก.อรรฆพล พรพรหม

เภสัชกร

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมบูรณ์

107

ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์

เภสัชกร

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มช.

สมบูรณ์

108

ภญ.ณัฎฐณิชา ทะนันชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองม่วง

สมบูรณ์

109

ภญ.ณัฐปภัสร์ วุฒิชาติปรีชา

เภสัชกร

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

สมบูรณ์

110

ภญ.จันติมา เมตตาจิตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

สมบูรณ์

111

ภก.พชร นวชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

112

ภก.วสุพล เจิ้ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

113

ภก.เจษฎาพงศ์ อ้วนพรหมมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

114

ภก.คณัสนันท์ วัลมาลี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

115

ภญ.อธิศนันท์ ผลประเสริฐ

เภสัชกร

โรงพยาบาลดงเจริญ

สมบูรณ์

116

ภญ.นวลละออง แก้วก่า

เภสัชกร

รพ.หนองกุงศรี

สมบูรณ์

117

ภญ.กุลธิดา เงินเรืองนิรันดร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

118

นางสาววลัยพร บุญดล

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

119

ภญ.พัณณิตา ผลทวีชัย

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

120

ภญ.ณัฐณิชา พันธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

สมบูรณ์

121

ภญ.อัจฉราพรรณ รินทร์ทา

เภสัชกร

รพ.ท่าสองยาง

สมบูรณ์

122

ภญ.อรภรณ์ สวนชัง

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

123

ภญ.สุพัตรา สังวรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

124

ภญ.พาชื่น รัตนธรรม

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

125

ภญ.อินทุกานต์ อินทรพาณิชย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีสงคราม

สมบูรณ์

126

ภญ.ปริศณา เหรียญทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

127

ภญ.พิจิตรา ท้าวทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สาย

สมบูรณ์

128

ภญ.ธาดารัตน์ พลชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลระยอง

สมบูรณ์

129

ภญ.ภิญญดา นฤบุญญฤทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพยา

สมบูรณ์

130

นางสาวดารณี อนุสรณ์ธีรกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

131

ภญ.ธร อำนวยผลวิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช

สมบูรณ์

132

ภญ.ศิวพร มิตรรัก

เภสัชกร

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

สมบูรณ์

133

ภญ.จุฑารัตน์ แดงมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สอด

สมบูรณ์

134

ภญ.วิมพ์วิภา พิริยานนท์

เภสัชกร

รพ.กันทรลักษ์

สมบูรณ์

135

ภญ.ดวงกมล จิรแพทย์สกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

สมบูรณ์

136

ภญ.สุทธิวณิก โกวิทพัฒนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

137

ภญ.ศิยาภรณ์ กุ้ยเขียว

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สมบูรณ์

138

ภญ.สุชัญญา ดีเย๊าะ

เภสัชกร

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์

สมบูรณ์

139

ภญ.ศิริกาญจน์ อุทธากิจ

เภสัชกร

รพ.หนองสองห้อง

สมบูรณ์

140

ภก.ชินวัตร บัวมี

เภสัชกร

โรงพยาบาลนายูง

สมบูรณ์

141

ภญ.ศุภนิตย์ โคตรวงษา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

142

ภก.ฉัตรชนก เอี่ยมวิถีวนิช

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

143

ภญ.ณิชนันท์ เอื้อปัญจะสินธุ์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สมบูรณ์

144

ภญ.วชิราภรณ์ เอี่ยมชู

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สมบูรณ์

145

นางสาวพลอยปภัส พงษ์ประพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามพราน

สมบูรณ์

146

ภญ.กฤติยา คาน

เภสัชกร

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมบูรณ์

147

ภญ.มาศชุดา สุวรรณ​ธัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหัวหิน

สมบูรณ์

148

ภญ.ปภาวรินท์ วงษ์สารี

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านหมี่

สมบูรณ์

149

ภญ.สาธิดา แจ้งเจริญ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

150

ภก.พงศธร วิลัยศร

เภสัชกร

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สมบูรณ์

151

ภญ.เบ็ญจาภา สุปินะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

152

ภญ.ธัญญะรัตน์ ชัยวัฒนะโกวิท

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

153

ภก.วิสุทธิ์ ขาวขำ

เภสัชกร

โรงพยาบาลกระบี่

สมบูรณ์

154

ภญ.ธมลวรรณ เพ็งสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลธัญบุรี

สมบูรณ์

155

ภญ.ธัญญพัทธ์ วราวัฒน์โยธิน

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมบูรณ์

156

ภก.วัชรา จันทร์เขียว

เภสัชกร

รพ.ปากช่องนานา

สมบูรณ์

157

ภก.ณัชนพ โนนเพีย

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

158

ภญ.เมธินี เจียมจับเล่ห์

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

159

ภญ.อารียา บุญเพิ่ม

เภสัชกร

สสจ.หนองคาย

สมบูรณ์

160

ภญ.พรรษชล โสดาจันทร์

เภสัชกร

รพ.กันทรลักษ์

สมบูรณ์

161

นายพิภพ ลีโทชวลิต

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงแสน

สมบูรณ์

162

ภญ.พรทิพย์ เพชรชื่นสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

สมบูรณ์

163

ภญ.ศิริพร วงศ์ชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลฝาง

สมบูรณ์

164

ภญ.วชิราภรณ์ คล่องตา

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

165

ภญ.อรวี เข็มทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลนครปฐม

สมบูรณ์

166

ภญ.นพวรรณ แพะเจริญชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลกำแพงแสน

สมบูรณ์

167

ภญ.กุลวดี ศุภนรากร

เภสัชกร

รพ.ศูนย์ขอนเเก่น

สมบูรณ์

168

ภก.ณัฐพงศ์ คุณรัตนาภรณ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

169

ภญ.พิมพิอร พันธุรัตน์

เภสัชกร

รพ.ขอนเเก่น

สมบูรณ์

170

ภญ.มีนา บุญพรหมมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

171

ภก.ขจรศักดิ์ สุริโยพร

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

172

ภญ.ณัฏฐวลัญชน์ เพชรนุ้ย

เภสัชกร

โรงพยาบาลตรัง

สมบูรณ์

173

ภญ.สรารัตน์ วัชรินทร์รัตน์

เภสัชกร

รพ มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

174

ภญ.ธนิสสา รามฤทธิ์

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมบูรณ์

175

ภญ.นันทิชา สมศิริตระกูล

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

176

ภญ.นรินทรา นุตาดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำพอง

สมบูรณ์

177

ภญ.พนิสตาพร ขันธบูรณ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

สมบูรณ์

178

ภญ.วราลักษณ์ ณัฐธนพงศ์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

179

ภญ.จิรัชญา วงศ์สอาดสกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

180

ภญ.ปรมาพร ปกรณ์กิจอาภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชยปราการ

สมบูรณ์

181

ภญ.กาญจนาวดี สูงเนิน

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

182

ภญ.วัทนวิภา วงศ์ใหญ่

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

183

ภญ.ปิยนุช สมานชัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองบัวแดง

สมบูรณ์

184

ภญ.วราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมบูรณ์

185

ภญ.พรพรรณ คุ้มพูล

เภสัชกร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว. องครักษ์ ห้องยาผู้ป่วยใน ชั้น 6

สมบูรณ์

186

ภญ.ทิพวัลย์ โคดม

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

สมบูรณ์

187

ภญ.นันทพร ศรีตาแสน

เภสัชกร

โรงพยาบาลห้วยทับทัน

สมบูรณ์

188

ภญ.ศรีกันยา พาจะโปะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลราษีไศล

สมบูรณ์

189

ภญ.อัญญารัตน์ ศรีวิโรจน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

190

ภญ.พรพิมล นาสุริวงค์

เภสัชกร

รพ มหาสารคาม

สมบูรณ์

191

ภญ.ศิริรัตน์ จงวัฒนานุกูล

เภสัชกร

รพ.เสิงสาง

สมบูรณ์

192

ภญ.จันทร์​จิรา ไวยโภชน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สมบูรณ์

193

ภญ.นัชชา อึงพินิจพงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

194

ภญ.บงกช บุญยงค์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุรินทร์

สมบูรณ์

195

ภญ.สุชาสิณี สุริยะจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลน้ำโสม

สมบูรณ์

196

ภญ.พิมพ์สุดา คนใหญ่

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

สมบูรณ์

197

ภญ.ณัฐฐินันท์ จ้ำแพงจันทร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลแวงน้อย

สมบูรณ์

198

ภญ.รุ้งรดา โลนุช

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมบูรณ์

199

ภญ.ชนกนันท์ คงรื่น

เภสัชกร

โรงพยาบาลยะลา

สมบูรณ์

200

ภญ.ปาหนัน วิจักขณาภรณ์

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

201

ภญ.อารยา สุวรรณวงศ์

เภสัชกร

รพ.ยะลา

สมบูรณ์

202

ภญ.ศุภาพิชญ์ แก้วลี

เภสัชกร

รพ. รามาธิบดี

สมบูรณ์

203

ภญ.ศิริวรรณ ถนอมนิ่ม

เภสัชกร

โรงพยาบาลลาดยาว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

204

ภก.ภคพล อุบลพันธุ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

205

ภญ.พรนภัส เฮงมีชัย

เภสัชกร

รพ.สมเด็จ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

206

ภก.ณัฐดนัย พนมเขต

เภสัชกร

รพ.เมืองสรวง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

207

ภญ.เกษรา อ่อนนุ่ม

เภสัชกร

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

208

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มข

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

209

ภญ.ริฏียา สงนุ้ย

เภสัชกร

ร้านสารีฟาร์มาซีสาขาบางคณฑี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

210

ภญ.วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก

เภสัชกร

รพ. รามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

211

ภญ.ณัฐนรี หนูมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลชะอวด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

212

ภญ.ปกรวรรณ ตะเภาพงษ์

เภสัชกร

รพ.บ้านไผ่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

213

ภญ.ขวัญธิดา โชติบุตร

เภสัชกร

โรงพยาบาลตาลสุม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

214

ภญ.จิดาภา เอื้อตระการวิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหาด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

215

ภก.ณัฐสิทธิ์ สินโท

เภสัชกร

โรงพยาบาลเาะช้าง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

216

ภญ.อรนภา ธิปัตดี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

217

ภญ.พิริยา พลศรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

218

ภญ.ธัญรดี อินสุวรรณ

เภสัชกร

โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

219

ภญ.กานต์ธีรา นาคะเมฆ

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหาด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th